Kreditåtstramning och sänkta investeringsplaner

Amerikanska bankers mer restriktiva kreditgivning börjar nu synas i bolagens investeringsplaner. I Sverige dyker orderingången i industrin.

Småbolagsbarometern i USA visar tydligt att bankernas mer restriktiva utlåning nu dämpar aktiviteten.

Anställningsplanerna avtar men är alltjämt höga. Bolagens investeringsplaner ser dock en tydlig avmattning (se grafen nedan), men de är inte så svaga som vid finanskrisen.

Federal Reservers ”Senior Loan Officer Survey” visade på allt svagare efterfrågan på lån och att bankerna nu ställer allt tuffare krav för att bevilja nya lån.

Småbolagsbarometern, NFIB, bekräftar också att finansiering blivit mer svårtillgänglig för mindre bolag.

Svensk industri – fallande orderingång

Orderstatistik visar att flödet av nya ordar till svensk industri minskar.
Rapportkommentarerna från börsbolagen har pekat på god orderingång, till skillnad från olika barometrar som en tid indikerat svagare orderinflöde – vilket nu bekräftas av faktisk data.

Orderingången varierar från månad till månad – normalt mellan -5 och +5 procent mätt i årsförändring. Data till och med mars visar nu på en markant inbromsning ner mot -10 procent (se grafen nedan). Under finanskrisen var fallet dubbelt så stort.

Tidsserien är volatil och visst kan pandemin, trots att den skedde 2020, alltjämt påverka säsongrensning av materialet. Men fallet är oroande, särskilt då det till stor del förklaras av svag efterfrågan från omvärlden.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar