Bolagsstyrning

Bolagsstyrning är de beslutssystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och dess kommittéer samt VD. Målet för Carnegies bolagsstyrning är att säkerställa smidiga och effektiva processer med hög etisk standard samt en god riskhantering och intern kontroll.

Carnegie är skyldigt att följa en mängd olika regler. Det externa ramverket för bolagsstyrningen omfattar bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse samt Finansinspektionens och andra myndigheters regelverk och riktlinjer.

Koncernen tillämpar även ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer inom koncernen. Det interna regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Carnegies grundläggande värderingar. Den del av det interna regelverket som beslutas av bolagsstämman är bolagsordningen och en policy för mångfald och lämplighetsprövning av styrelseledamöter.

Styrningen inom koncernen regleras också av interna styrdokument som beslutas av styrelsen respektive VD. Bland de av styrelsen beslutade styrdokumenten finns styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen, risk- och compliancepolicies, kreditpolicy, policy för hantering av intressekonflikter, policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt ersättningspolicy.

Läs om vilka som sitter i Carnegies styrelse>

Läs om vilka som sitter i Carnegies ledningsgrupp>

Läs mer om vår legala och operativa struktur>

Läs mer om hur vi arbetar med Risk-, likviditets- och kapitalhantering>

Läs mer om våra ersättningsprinciper>