Behandling av personuppgifter

Vi kommer att skydda de uppgifter som vi behandlar om dig och din integritet genom att vidta alla relevanta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat GDPR. Vi registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och samtidigt uppfylla de lagstadgade krav som vi omfattas av. Ett begränsat område kring Carnegies lokaler kamerabevakas. Ändamålet är att förebygga och utreda eventuella brott i syfte att garantera säkerheten för anställda och besökare samt skydda bolagets tillgångar. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för Carnegies berättigade intresse att uppfylla detta ändamål. Inspelat material raderas automatiskt efter en månad. En längre lagringsperiod kan förekomma för specifikt material som i ett särskilt fall bedöms behövas för angivet ändamål. I dessa fall raderas materialet när behovet upphört. Manuell granskning av det inspelade materialet sker endast på förekommen anledning. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till Polisen eller annan myndighet inom ramen för förundersökning avseende brott eller om Carnegie har en rättslig skyldighet att lämna ut materialet. Därutöver kan det inspelade materialet komma att behandlas av säkerhets- och bevakningsföretag som Carnegie anlitar. Vid bankärenden, t.ex. köp och försäljningar av värdepapper, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal.

Carnegie förbehåller sig rätten att övervaka användningen av sin IT-infrastruktur inklusive all nätverksaktivitet och Internettrafik i syfte att säkerställa informationssäkerhet.Vid användning av Carnegies trådlösa gästnätverk är jag medveten om dessa förutsättningar.

Även när du använder vår hemsida kan vi behöva behandla personuppgifter om dig i form av cookies, användarinformation eller annan information som du själv registrerar via vår hemsida. Om du blir kund hos oss behöver vi samla in personuppgifter om dig för att kunna uppfylla det avtal som vi ingår med dig och för att kunna sköta våra övriga skyldigheter som finansiellt institut.

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Exakt hur länge vi sparar dina uppgifter beror på för vilket ändamål de samlas in men om du blir kund hos oss så kommer vi att spara dina uppgifter under hela den tid då du har en affärsrelation med oss och ett antal år därefter, för att kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Under vissa förutsättningar kan vi komma att behöva föra över dina personuppgifter till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. När detta sker ställer vi krav på att dina personuppgifter hanteras lika säkert som om vi själva behandlat dem. När det krävs enligt lag kan vi också dela dina personuppgifter med olika myndigheter. I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES men det får bara ske om vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder finns.

Mer specifika uppgifter om hur dina personuppgifter behandlas lämnas inför att vi samlar in dem, exempelvis i samband med att du blir kund eller anmäler dig till ett event hos oss. Du kan också läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy, Group Privacy Policy, och i vår Informationsskrift. Du hittar länkar till dessa båda dokument till höger på denna sida.

Du kan alltid begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift genom att kontakta Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ytterligare information om vår behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dpo@carnegie.se.