I samklang med globala utvecklingsmål

2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål med en tydlig förväntan att stater, offentlig sektor och näringslivet ska bidra till lösningar på gemensamma utmaningar. När de globala målen antogs av FN:s medlemsländer gav det möjlighet att på ett konkret sätt angripa de hållbarhetsutmaningar som världen står inför.

Näringslivet, och inte minst finansbranschen, har en viktig roll att spela i att ta fram skalbara lösningar och driva på den transformation som är nödvändig för att nå målen till 2030. Carnegie Group är sedan 2017 anslutna till UN Global Compact och stödjer därmed internationella principer för grundläggande mänskliga rättigheter och hållbar utveckling samt avser aktivt bidra till globala initiativ för att skapa en hållbar omstälning och utveckling. I och med detta har Carnegie åtagit sig att
stödja och respektera Global Compacts tio principe

Mål 5: Jämställdhet

Delmål 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Carnegie: Carnegie verkar för en inkluderande arbetsmiljö, med lika arbetsvillkor för alla. Under 2019 kompletterade Carnegie sin årliga medarbetarundersökning med ett extra fokus på jämställhetsfrågor, för att skapa ett tydligare underlag för att driva förbättringsarbete.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad
företagsamhet.
Carnegie: Carnegie har under flera år aktivt arbetat med att synliggöra och stimulera tillväxten av nya företag på marknaden. Detta sker dels genom egna initiativ riktat till entreprenörer i tidiga skeden, men också genom löpande engagemang och finansiellt stöd till Ung Företagsamhet och sociala entreprenörer runtom i världen.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag
och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till
finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt
deras integrering i värdekedjor och marknader.
Carnegie: Under 2019 genomfördes initiativet Framtidens Entreprenör för sjätte året i rad, ett samarbete med Svenska Dagbladet som syftar till att underlätta utvecklingen för bolag i tidiga faser i behov av kapital. Sedan starten 2014 har drygt 80 procent av de deltagande företagen attraherat externt kapital.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och
multinationella företag, att införa hållbara metoder och att
integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
Carnegie: Inom ramen för Carnegies aktieanalys så analyseras samtliga bolag under bevakning ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta utgör ett viktigt underlag för såväl privata som institutionella investerare. Under 2019 instiftade Carnegie även ett hållbarhetspris, i syfte att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera både företag och investerare genom goda exempel.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar
i politik och planering
Carnegie: Carnegie integrerar ESG-perspektiv, bland annat med hänsyn till miljöpåverkan, i sin investeringsprocess inom kapitalförvaltningen, då vi anser att det bidrar till att uppnå målsättningen att generera god riskjusterad avkastning. Detta omfattar all vår diskretionära förvaltning.
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser
till utvecklingsländerna från många olika källor.
Carnegie: Sedan femton år tillbaka bidrar Carnegie och dess anställda till socialt entreprenörskap runtom i världen. Stödet går till sociala entreprenörer i Indien och Uganda som vill ådstakomma positiv förändring i det lokala samhället genom att förbättra villkoren för barn och unga.