Fonder och portföljer

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen.

Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.

Portföljen Svenska aktier

Portföljen består av 20-30 innehav. Basen utgörs av det som vi uppfattar som kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling, högavkastning och sund balansräkning. Detta kompletteras med en bukett aktier av mer opportunistisk karaktär. Det kan röra sig om omvärderinsgcase eller tillväxtbolag som inte riktigt fångats upp av marknaden än. Aktierna väljs ut bottom up med en fundamental ansats. En rimlig branschspridning eftersträvas då diversifiering är viktigt. Portföljen har en preferens för små och medelstora bolag där vi tror oss kunna göra större skillnad. Topprankade Carnegie Analys utgör en viktig inputkälla i aktieurvalet.

Portföljen Utländska aktier

Carnegie Utländska Aktier är en portfölj som ger er tillgång tillvärldens alla länder och branscher. Vi väljer ut de allra bästa förvaltarna på respektive marknad som hittar avkastningsmöjligheter som inte finns i Sverige. Portföljen ger er därmed exponering mot spännande branscher som är underrepresenterade i Sverige såsom IT, robotisering, digitalisering och alternativ energi. Portföljen kombinerar aktiv och passiv förvaltning för optimal kostnadseffektivitet och ger tillgång till de främsta förvaltarna på respektive marknad.

Portföljen Alternativa investeringar

Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred investeringsportfölj, vilket uppnås genom ett ramverk som delar upp portföljen i Alternativ Alfa och Alternativ Inkomst. Alternativ Alfa ämnar att hitta placeringar med risk utanför traditionella aktiemarknader. Alternativ Inkomst söker efter placeringar med avkastning som mer liknar räntor än aktier, med exponering primärt utanför traditionella räntemarknader. Portföljen är därför ett bra komplement när ni vill jämna ut avkastningen i er totala portfölj.

Fondfakta
Startdatum2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 3,00 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Niklas Lindeke, Jens Öhlund
BasvalutaSEK

Portföljerna Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar

Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred inTill skillnad från de flesta räntefonder för svenska investerare placerar Carnegie Räntebärande Investeringar på de globala räntemarknaderna. Det är en viktig förutsättning för portföljens möjligheter att generera avkastning till låg risk. Portföljen har ett globalt investeringsuniversum – en avgörande faktor för avkastning i rådande lågräntemiljö och fokuserar på att bevara ert kapital.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Portföljen Global Beta

Portföljen Svensk fondportfölj

Portföljen Global Stock Picking

Portföljen Carnegie Hållbar

Förköpsinformation enligt EUs disclosureförordning

Portföljen Global Beta

Portföljen Svensk fondportfölj

Portföljen Global Stock Picking

Portföljen Carnegie Hållbar