Fortsatt uppåtriktad trend

Michael Grundberg, aktiestrateg på Carnegie analysavdelning, delade nyligen med sig av sin syn på börs, konjunktur och strategi på en kundträff på Carnegie Private Banking i Stockholm.

Givet att vi befinner oss sent i investeringscykeln, förväntar sig Michael Grundberg en fortsatt volatil aktiemarknad det närmaste året med en relativt begränsad uppsida. Det innebär att investerare inte bör ha maximal riskexponering mot aktiemarknaden. Den övergripande bedömningen är att aktiemarknaden kommer få svårt att nå all time high under åtminstone första halvåret 2019 samtidigt som nedsidan bör vara begränsad till 20 procent från toppen 2018. Avkastningen för 2019 blir sannolikt god eftersom startpunkten var låg, men från nuvarande nivåer troligtvis ensiffrigt positiv.

Huvudscenariot är att en global recession uteblir 2019, tack vare att USA saknar de viktigaste faktorerna för att en brant konjunkturnedgång eller recession ska inledas: en åtstramande penningpolitik och överinvesteringar och/eller exceptionellt höga tillgångspriser.

Den underliggande trenden bedömer Michael Grundberg därför som fortsatt uppåtriktad baserat på:

  • Generellt saknas de överdrifter som kännetecknar slutet av en högkonjunktur
  • Fortsatt lätt penningpolitik av världens centralbanker
  • Börsvärdering relativt normal givet räntenivån

Han påpekade även att konjunkturcykeln sannolikt inte har utvecklats fullt ut ännu och att till exempel inflationen inte indikerar någon överhettning.

Ur makrosynvinkel är Europa den svagaste regionen och där till exempel Italien tekniskt sett redan är i recession (det vill säga två på varandra följande kvartal med BNP-kontraktion). Fortsatt oro kring potentiellt handelskrig med USA, effekter av Brexit och framväxten av populistiska rörelser riskerar dämpa konjunkturen i Europa de närmaste kvartalen.

USA fortsätter övertyga med en väldigt stark arbetsmarknad, fortsatt god detaljhandel och relativt optimistiskt inköpschefsindex (PMI). På risksidan såg Grundberg vissa svaghetstecken på husmarknaden i USA.

Han påpekade även att nästa recession sannolikt blir mildare än vad vi har sett de senaste gångerna (finanskrisen, dotcom och fastighetskrisen), baserat på att vi inte har sett några betydande överdrifter vad gäller till exempel investeringar eller skuldsättning. Den största riskfaktorn är som tidigare ett eskalerande handelskrig.

Det stora skyddet på aktiemarknaden i närtid är dock välbekant: fortsatt låga räntor och därmed i praktiken få alternativ till aktiemarknaden.