Nya mönster, nya affärer

Den globala politiska turbulensen gör sig dagligen påmind i nyhetsflödet och marknadsläget. Krig i Europa, attacker mot kritisk infrastruktur och exportkontroller för att kuva Kinas högteknologiska utveckling. Det nya normalläget, med hög nivå av politisk konflikt på ekonomins område, ritar om investeringslandskapet.

Investerare får sannolikt lära sig leva med ett decennium av sanktio­ner, exportrestriktioner, investerings­kontroller och nationella subventio­ner, när idén om att staten ska leda den ekonomiska och teknologiska utveck­lingen får fäste också i Washington och i Europas huvudstäder. Det pågår en renässans för aktiv industripolitik och interventionism. På lång sikt dri­ver utvecklingen makroekonomiska förskjutningar, där västländerna och mer auktoritära stater rör sig åt olika håll, finansiellt och teknologiskt.

Med turbulens och risker följer även möjligheter när investerare och entreprenörer ökar sin förståelse, anpassar sina affärsmodeller och ser över sitt ägande och sin portföljallo­kering.

När gamla marknader stängs ökar drivkrafterna att fördjupa samarbe­ten, dörrar öppnas till nya markna­der och allierade. Find your part­ner, find your like-minded, brukar det heta när USA:s finansminister Janet Yellen träffar vd:ar och sty­relseordförande i USA:s multinatio­nella börsbolag. Utvecklingen rym­mer potential till ett åternärmande mellan USA och Europa, liksom till nya säkerhetspolitiska, ekono­miska och teknologiska allianser.

Över tid kommer USA att vilja ha betalt av Europa för sitt mas­siva ekonomiska och militära stöd till Ukraina – kanske i form av en tuffare europeisk handelslinje mot Kina. Det ökar dramatiskt pressen på huvudstäder som Bryssel, Berlin, Paris och Stockholm: China, too big to sanction?

För bolagsbyggare och investe­rare växer det kort sagt fram en helt ny spelplan. I ett portföljperspektiv blir nu geografiska aspekter en viktigare del av valet, inte minst indirekt. Vilka sektorer, produkter och flöden är mer exponerade än andra? På vilka marknader ökar poten­tialen för ägande, och var blir det mer svårnavigerat? Vilka är de långa linjerna och struk­turella förändringarna bortom dagsaktualiteternas dramatik?

I den längre versionen av artikeln som du hittar i kundmagisnet Insikt kan du ta del ett urval av trender som transformerar världsekonomin just nu. Vi berättar om de resonemang som styrelser just nu för kring sina bolags produktionskedjor (nearshoring, homeshoring och friendshoring), och om de slutsatser som privata bolagsinvesterare kan dra. Detta är viktig kunskap för alla kapi­talmarknadsaktörer och entreprenörer som vill bli vinnare på det nya geoekonomiska normalläget och på den tilltagande tren­den med den stora sta­tens åter­komst.

Läs hela artikeln

i Insikt

Logga in

Relaterade artiklar

AI-lyftet blir en utjämnare
Omvärld

AI-lyftet blir en utjämnare

Generativ AI kan öka Sveriges BNP med hundratals miljarder kronor de närmaste årtiondena, enligt en...

Kartans comeback
Omvärld

Kartans comeback

Stater tar mer plats i investeringslandskapet. Är din investering en del av politikernas lösning –...