Investera mer defensivt – skydda kapitalet

I oroliga tider söker investerare ofta mer defensiva placeringar. Ett sätt att investera defensivt är att behålla exponering mot börsen men med skydd om kurserna faller. Under de senaste årens lågränteperiod har det inte varit möjligt att uppnå en hög grad av kapitalskydd för aktieinvesteringar, men kraftigt stigande marknadsräntor sedan årsskiftet har nu gjort det möjligt. Investeraren kan därmed, genom att sälja existerande aktieinnehav och ersätta det med en kapitalskyddad aktieinvestering, investera mer defensivt men med bibehållen aktieexponering.

En kapitalskyddad investering består av två delar; en obligation och en option. Obligationen är den del som skyddar kapitalet då marknaden går ner. Optionen är den del av placeringen som ger exponering mot marknaden, t.ex. ett aktieindex. Ju högre marknadsränta (inklusive utgivarens kreditrisk), desto bättre möjligheter för att konstruera en investering med fullt kapitalskydd och hög marknadsexponering.

Möjligheten till fullt kapitalskyddade aktieinvesteringar ger nya möjligheter till den långsiktige aktieinvesteraren. I utbyte mot försämrad likviditet och utdelningar kan förlustrisken elimineras helt, förutsatt att investeringen hålls till förfall och att obligationens utgivare (typiskt sett en stor, kreditvärdig bank) inte går i konkurs. Dessutom kan avkastningen bli högre än för underliggande marknad eller index om deltagandegraden överstiger 100 procent. Beroende på marknadsvillkor som ränteläge och volatilitet kan alltså förluster undvikas samtidigt som möjlighet finns att deltaga i marknaden vid positiv utveckling, potentiellt till högre utväxling än vid en direktinvestering. Detta är ett sätt att anpassa investeringens risk och avkastning till en mer defensiv profil.

Genom en kapitalskyddad placering tar investeraren två typer av risker. Den ena är marknadsrisken genom den option som skapar den eventuella avkastningen. Givet att investeringen hålls till förfall och att den är kapitalskyddad till 100 procent så är marknadsrisken helt eliminerad. Den andra risken är kreditrisken. Kreditrisken är risken att emittenten på slutdagen inte klarar av att uppfylla sina åtaganden att återbetala det kapitalskyddade beloppet samt den eventuella avkastningen.

Exempel

Bilden nedan visar ett exempel där en investering i en till 100 procent kapitalskyddad placering resulterat i en positiv avkastning från starttillfället fram till återbetalningsdagen. Obligationsdelens (de gråa staplarna) framtida värde är känt i förväg men utvecklingen för optionsdelen (de röda staplarna) är okänd.

I exemplet nedan har värdet på optionsdelen ökat fram till förfallodagen jämfört med vid starttillfället, vilket ger en positiv avkastning på placeringen. Skulle (aktie)marknaden, mätt på slutdagen, istället ha en negativ utveckling under investeringens löptid – d.v.s. optionsdelen har inget värde – får investeraren som lägst tillbaka obligationsdelen på återbetalningsdagen, som då uppgår till investerat belopp.

Relaterade artiklar

Aktiva valet ska hitta guldäggen
Allokering

Aktiva valet ska hitta guldäggen

Carnegie Private Banking startar en temaorienterad global aktieportfölj med hållbarhetsprofil. Den ansvarige förvaltaren Jonas Victorsson...

Alternativa strategier är heta igen
Allokering

Alternativa strategier är heta igen

Den fina utvecklingen de senaste två åren, tillsammans med liten konkurrens från fortsatt låga räntor,...

En skakigare färd
Allokering
Brian Cordischi.

En skakigare färd

Börsuppgången har imponerat. Men hot mot företagsvinsterna saknas inte. Samtidigt trappas stimulanserna ned – är...