”Carnegie slussar kapitalet till hållbara affärsmodeller”

Johanna Kull har precis tillträtt som ny hållbarhetsansvarig på Carnegie Private Banking. Hon konstaterar att privata investerare vill placera hållbart, att hållbara investeringar varit lönsamma i längden och att Carnegie spelar en viktig roll i omställningen.

Vad innebär hållbarhet för dig ur ett investerarperspektiv?
– Det handlar om att investera i sunda bolag med en långsiktigt hållbar affärsidé och transparenta affärsmetoder, vilket är förutsättningar för långsiktig avkastning, ur såväl ett möjlighets- som ett riskperspektiv. Även om det pratas mest om möjligheterna, handlar det också om att minska risker och undvika negativa effekter på avkastningen.

Vad lockade med rollen som hållbarhetsansvarig hos Carnegie Private Banking?
– Hela den omställning som måste ske är beroende av kapital. I ljuset av det är det väldigt spännande att arbeta som hållbarhetsansvarig på Nordens ledande investment- och privatbank. Carnegies kompetens och kundbas ger banken alla möjligheter att bidra positivt genom att slussa kapital dit tillväxten finns – långsiktigt hållbara affärsmodeller som löser de samhällsutmaningar världen står inför.

Du kommer närmast från en liknande roll hos Avanza. Hur engagerade upplever du att privata investerare är i hållbarhetsfrågan?
– Det är stort och växande engagemang. En färsk undersökning från Morgan Stanley visar att 85 procent av privata investerare i Europa är intresserade av hållbara investeringar. Och tvärtom vad vissa befarat, har intresset inte påverkats negativt av inflation, räntehöjningar eller det försämrade säkerhetsläget. Över hälften av alla privata investerare uppger att deras intresse för hållbara investeringar har ökat de senaste åren. Drivkrafterna bakom är främst finansiella, investerarna söker sig där den förväntade avkastningen är högst.

Är hållbara placeringar mer lönsamma?
– Ja, är det korta svaret. Exempelvis har MSCI Worlds ESG-index avkastat bättre än världsindex de senaste fem och tio åren. Självklart kommer inte varje hållbart bolag, varje år ge en överavkastning. Över tid är jag dock övertygad om att den långsiktiga tillväxten finns hos de bolag som erbjuder de produkter- och tjänster som måsta växa för att vi ska nå FN:s hållbarhetsmål. Mål som ju 195 av världens länder har kommit överens om ska gälla.

Hur ser du på Carnegies hållbarhetsarbete?
– Fördelen med Carnegie är att det finns så stark analyskraft i huset. Många av de externa rankingarna och ESG-analyserna görs annars av ett fåtal stora globala aktörer, som har sina analytiker långt ifrån bolagen. En distans som gör det svårt att fullt ut bedöma frågor som företagskultur, riskaptit och andra specifika förutsättningar. Hos Carnegie är i stället hållbarhetsanalysen en integrerad del av den traditionella bolagsanalysen och vi gör vår egna hållbarhetsranking av bolagen. För oss inom Private Banking handlar det om att ta tillvara den kunskapen och genom produktutbud, rådgivning och kommunikation sprida det vidare och säkerställa att vår förvaltning matchar den specifika kundens hållbarhetspreferenser.

Hållbarhet och ESG kan ofta uppfattas snårigt med många olika regler, rankingar, etc. Hur kan man göra det enklare att placera hållbart?
– Det är viktigt att inte förenkla i för hög utsträckning, och göra hållbarhet till en binär fråga. Det är inte så att vi har en grupp bolag som är hållbara i alla aspekter och en annan grupp som är ohållbara i alla aspekter. Ta bara begreppet ESG, som inrymmer både miljö och klimat och social- och styrningsrelaterad hållbarhet. Att bolagsstyrning är viktigt för alla bolag är oomtvistligt, men i övrigt har olika sektorer hållbarhetsutmaningar av varierande karaktär. Det är också viktigt att inte stänga ute bolag där vi ser en transformation.

Har du något exempel?
– SSAB är ett bra exempel. Stålbolaget är Sveriges i särklass största utsläppare, men lyckas de med Hybrit-projektet och från 2026 börjar leverera stora mängder fossilfritt stål är vinsten för klimatet enorm.

Är det någon speciell reglering på hållbarhetsområdet som investerare bör ha koll på?
– EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) träder i kraft för stora bolag i juli i år. Det kan beskrivas som en game changer för europeiska bolag, då det handlar lika mycket om strategi och styrning som om rapportering. CSRD tvingar bolag att se över sin strategi, sina mål, prioriteringar och sin kompetensutveckling. Och allt detta, inklusive rapporteringen vilken ska ingå i förvaltningsberättelsen och revisionsgranskas, faller under styrelsens ansvar. CSRD kommer alltså avsevärt minska risken för greenwashing. Bolag tvingas nu agera där påverkan är som störst, inte där det är enklast eller kommunikativt enklast. Har man som investerare inte gjort det innan, tycker jag att man från och med nästa år ska börja att ordentligt analysera bolags hållbarhetsrapporter där bolagen kommer att behöva lyfta fram sina mest väsentliga risker och möjligheter.

Intresserad av hållbara placeringar? Ta upp intresset med din rådgivare.

Relaterade artiklar