Vår policy för ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet

Att ta hållbarhetsfrågor i beaktande vid investeringsbeslut handlar inte enbart om att vi vill bidra till en bättre värld, även om det kan tyckas vara skäl nog. Nej, vi är också övertygade om att bolag och förvaltare som införlivar ett hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet minskar risker och får en konkurrensfördel och därmed utgör bättre investeringar. Avkastning behöver inte nödvändigtvis försakas om arbetet görs på rätt sätt, men beaktandet av hållbarhet ger helt klart bättre förutsättningar för att undvika onödiga risker och generera bättre riskjusterad avkastning. Därför tar vi hållbarhet i beaktande ur ett risk- och värdeskapande perspektiv som en naturlig del av vår kärnverksamhet. De traditionella finansiella måtten fångar ofta inte de långsiktiga trender som kan göra att investerare och företag ställs inför möjligheter och risker som de inte ställts inför tidigare. Genom att införliva ett hållbarhetperspektiv i vår investeringsprocess ökar det möjligheterna för oss att identifiera dessa trender och även regulatoriska, legala och politiska risker såväl som risken att ett företag, en bransch eller ett land ska drabbas av negativ publicitet. Klimatförändringar, omstruktureringar på arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen är exempel på utmaningar vi ställs inför, men de utgör också möjligheter för innovativa företag som kan leverera lösningar. Vi bidrar till denna utveckling genom att med investeringar i dessa företag förse dem med det kapital de behöver för att växa, samtidigt som våra kunder får avkastning därav.

Policyns omfattning

Denna policy gäller kapitalförvaltningen inom Carnegie Investment Bank AB (hädanefter Carnegie). Vårt ansvar kommer av vår möjlighet att påverka. Förutsättningarna för att påverka miljömässiga och sociala frågor samt bolagsstyrningsfrågor (tillsammans hållbarhetsfrågor) skiljer sig åt mellan olika tillgångsslag. Den här policyn gäller i huvudsak aktivt förvaltade fonder och de portföljer och fonder där Carnegie eller en extern förvaltare gör direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer. Det är inom dessa tillgångsslag som vi har störst möjlighet att bidra till en positiv förändring.När det är möjligt och lämpligt tas denna policy också i beaktande gällande investeringar i hedgefonder, ETF:er, indexfonder samt andra systematiska strategier. Policyn ska ses över, och om så krävs revideras, vartannat år. Ansvarig för översyn av policyn för ansvarsfulla investeringar är den ansvarige för den diskretionära portföljförvaltningen. Policyn omfattar alla portföljförvaltare inom Carnegie PB Sverige. Eventuella avsteg från policyn ska noteras och motiveras.

Carnegies åtaganden

Carnegie Investment Bank har skrivit på FN:s initiativ Global Compact. Vi visar därigenom vårt stöd för tio principer gällande mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption som vi också har förbundit oss att följa. Vi stödjer även FN-initiativet Principles for Responsible Investments (UNPRI). Det innebär att vi även verkar i enlighet med följande sex principer:

  • Vi införlivar hållbarhetsfrågor i vår investeringsanalys och i våra beslutsprocesser.
  • Vi ska vara aktiva ägare och inkludera hållbarhetsfrågor i vår ägarpolicy.
  • Vi kommer be de objekt vi investerar i om relevant information avseende hållbarhet.
  • Vi kommer verka för att dessa principer ska implementeras och accepteras inom vår industri.
  • Vi kommer samarbeta med andra för att förbättra implementeringen av dessa principer.
  • Vi kommer rapportera våra aktiviter och våra framsteg gällande implementeringen av dessa principer.

Konkret innebär detta att vi undviker exponering mot bolag som producerar eller distribuerar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner. Exempel på dessa är kemiska och biologiska vapen, klusterbomber, kärnvapen och personminor. Vi undviker även investeringar i bolag som – utan att vidta konkreta åtgärder för att förhindra en upprepning – inte respekterar mänskliga rättigheter eller som begår allvarliga miljöbrott. I portföljer där vi investerar direkt i enskilda värdepapper – i huvudsak på de nordiska marknaderna – exkluderar vi investeringar i alkohol, tobak, pornografi och vapen, samt är restriktiva avseende spelbolag. Utöver detta kan vi tillhandahålla skräddarsydda lösningar för större kunder som har specifika krav på exkluderingar.

Vårt arbete med hållbara investeringar

En stor del av det kapital som Carnegie handhar sköts av externa fondförvaltare. Det innebär att vi ofta inte kan ställa krav direkt på de bolag som våra kunder indirekt är exponerade mot. Vårt primära fokus är därför att se till att de externa förvaltare som vi anlitar förstår värdet av att se till både de risker och möjligheter som kan kopplas till hållbarhetsfrågor. Utöver den diskussionen kontrollerar vi fondens exponering ur ett hållbarhetsperspektiv i samarbete med vår externa rådgivare ISS-Ethix.

Vi har en tydlig process för vårt hållbarhetsarbete

Vid misstänkta brister i en förvaltares hållbarhetsarbete är vårt förstahandsalternativ alltid att inleda en dialog med denne i förhoppningen att vi kan bidra till en förbättring. Om förvaltaren har innehav som inte lever upp till våra åtaganden kräver vi att förvaltaren redogör för hur det kommer sig att man har denna exponering. När det är möjligt förväntar vi oss att förvaltaren helst inleder ett seriöst påverkansarbete gentemot företaget eller säljer av innehavet. Om vi får ett bra gensvar i denna process ser vi inte att vi har skäl att avsluta samarbetet – snarare bidrar vi i dessa situationer direkt till en förbättring i förvaltarens och bolagets hållbarhetsarbete. Om vi däremot anser att förvaltaren har en bristfällig syn på hållbarhet och inte uppvisar någon förbättringsvilja är vi beredda att avsluta vårt samarbete.

Vi följer också upp pågående ärenden och utvärderingar i vår hållbarhetslogg som också utgör underlag till vår hållbarhetsrapportering.

Långsiktigt värdeskapande

Vi är en värdeskapande kunskapsbank; vi inser att vi genom att agera hållbart kan bidra till att skapa långsiktiga värden för våra kunder såväl som för samhället i stort. På så sätt tar vi vårt ansvar både gentemot våra kunder och gentemot det samhälle vi är en del av.