Principer för aktieägarengagemang i portföljförvaltning

1. Inledning

1.1  Portföljförvaltning i Carnegie Investment Bank AB (publ)

Portföljförvaltning i Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan Banken, innebär att kunden tecknar avtal med Banken om lämplig kapitalförvaltningslösning utifrån kundens unika behov. Tjänsten vänder sig till kunder som har ett behov av kvalificerade förvaltningslösningar. Förvaltningen av kapitalet sker inom de ramar som är överenskomna med kunden i skriftligt avtal. Rådgivning om vilken portfölj som är lämplig för kunden utgår från Bankens rådgivningsmodell.

Den löpande förvaltningen och hanteringen av portföljen sköter Banken utan kundens inblandning. Kunden befullmäktigar Banken bland annat att företräda kunden vid förvärv och avyttring av finansiella instrument, verkställa inlägg och uttag från de i uppdraget ingående depåerna. Kunden kan inte disponera över kapitalet som ingår i förvaltningsuppdraget utan att informera Banken i förväg. Samtliga depåer som ingår i uppdraget ägs av kunden.

1.2   Om principerna och dess syfte

Syftet med detta dokument är att fastställa Bankens principer för aktieägarengagemang inom ramen för investeringstjänsten portföljförvaltning i Sverige.

I principerna för aktieägarengagemang anges hur portföljförvaltningen praktiskt ska utöva sina principer samt deras övervakning av relevant information rörande portföljerna och hanteringen av faktiska och potentiella intressekonflikter kopplade till förvaltningen.

Principerna för aktieägarengagemang är ett styrdokument som fortlöpande ska efterlevas i verksamheten. Principerna uppdateras och beslutas av Banken minst årligen. Principerna ska också användas för kommunikation med existerande och blivande kunder och ska därför publiceras på Bankens hemsida.

2. Principerna för aktieägarengagemang

2.1  Banken integrerar aktieägarengagemang i portföljförvaltningen genom att 

etablera ett antal modellportföljer. Målet med en sådan portfölj är att skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet och verka för en hållbar utveckling och framtid. Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett företag. Ansvarsfulla investeringar blir därmed en viktig förutsättning för att uppnå vårt mål om att generera god långsiktig avkastning.

Inför investeringstillfället, och löpande därefter, utvärderas portföljbolagen utifrån relevanta frågor avseende bolagens strategi, finansiella och icke­finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan samt bolagsstyrning. Detta görs genom intern analys men även genom tillgång till extern analys. Granskning och analys av portföljbolagens miljömässiga och sociala ansvarstagande görs även genom så kallad screening av Bankens externa ESG partner.

2.2  Utövande av rösträtter eller andra rättigheter knutna till aktier

Vid placeringar i aktier kommer Banken som portföljförvaltare av kundens portfölj inte att utöva rösträtt för kundens aktier.

Inom förvaltningen ska Banken på eget initiativ och utan kundens hörande placera och omplacera samt ta beslut om huruvida deltagande ska ske i emissioner, uppköpserbjudande och i andra liknande erbjudanden som berör kapitalet samt i övrigt vidta samtliga förvaltningsåtgärder avseende kapitalet. Förvaltningen av kapitalet sker inom de ramar som är överenskomna med kunden. Inom ramen för investeringsrådgivningen ingår även rådgivning avseende hantering av deltagande i företagshändelser avseende de portföljbolag som ingår i kundernas portföljer.

2.3  Samarbete

Banken samarbetar inte med andra aktieägare i frågor som har med aktieinnehaven att göra.

2.4   Intressekonflikter

Gällande faktiska och potentiella intressekonflikter som kan uppstå har Banken en befintlig policy för hantering av intressekonflikter i Carnegiekoncernen som även omfattar aktieägarengagemang.