Användarvillkor

Allt material på denna hemsida tillhandahålls enbart som allmän information i informationssyfte och har tagits fram i enlighet med svensk lagstiftning. Informationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att göra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå i några andra transaktioner. Adekvat och professionell rådgivning bör alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas.

 Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Även om Carnegie gör skäliga ansträngningar för att erhålla information från källor som uppfattas som pålitliga, kan inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) garanteras att den information som finns tillgänglig är riktig, tillförlitlig eller fullständig. Carnegie ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av innehållet på grund av att innehållet är felaktigt, fördröjt, uteblivet eller på grund av annat skäl.

Innehållet på hemsidan tar inte hänsyn till några specifika investeringsmål, finansiella situationer eller särskilda behov och krav från någon person som besöker hemsidan. Innehållet på hemsidan ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring juridiska eller regelverksmässiga frågor, bokföringsmässiga åtgärder eller skattemässiga konsekvenser avseende någon särskild person. Carnegie-gruppen tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen på denna webbplats.

Som kund ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Informationen som görs tillgänglig på hemsidan är inte riktad till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. De tjänster och den information som finns tillgänglig på hemsidan skall alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är medborgare eller bosatta i ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt.

När du använder hemsidan samlar vi in information om ditt beteende på hemsidan. Det här gör vi med hjälp av ett analysverktyg som tillhandahålls av en tredje part och som bland annat spårar vilka delar av hemsidan du besöker och hur du hittade till vår hemsida. Detta gör vi för att kunna utveckla hemsidan och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Informationen analyseras enbart i aggregerad form och inte för att identifiera ditt individuella beteende. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa här .

Carnegie-gruppen är upphovsman till det material som publiceras på hemsidan. Carnegie-gruppen innehar äganderätten, upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till all information på hemsidan förutom i de fall sådana rättigheter uttryckligen anges som innehavda av tredje part. Innehållet på hemsidan får endast användas för privat bruk och all användning för andra syften, exempelvis genom kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av innehållet kräver Carnegies skriftliga medgivande. Varumärken och logotyper på hemsidan får inte heller kopieras, publiceras, distribueras eller användas på något annat sätt utan att på förhand ha erhållit skriftligt godkännande.