Sdiptech – serieförvärvare med rabatt

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur inom vatten, transport, luft och energi. Bolaget är en serieförvärvare inom dessa fokusområden och har idag ett drygt 30-tal bolag i koncernen sedan bolaget grundades 2013. Sdiptechs strategi liknar andra serieförvärvare på Stockholmsbörsen, som exempelvis Indutrade, Addtech och Lagercrantz. Det innebär en hög grad av decentralisering i självständiga dotterbolag där affärsbeslut fattas lokalt och nära kunder. De förvärvade bolagen integreras inte utan får stå på egna ben och behålla sitt varumärke.

Sdiptech är dock storleksmässigt ett väsentligt mindre bolag än de tidigare nämnda serieförvärvarna och närmar sig 2 miljarder SEK i omsättning 2019. Bolaget är dock en nischförvärvare och förvärvar endast produkt- eller tjänstebolag inom området infrastruktur. Sdiptechs målmarknader för förvärv är i huvudsak Norden och Storbritannien men även Beneluxländerna.

De förvärvade bolagen ska visa god lönsamhet vid uppköpet. Typiskt sett landar förvärvsmultipeln EV/EBITA på 6-7x. Det ska jämföras med Sdiptechs nuvarande värdering kring den dubbla EV/EBITA-multipeln. 2019 förvärvades fyra bolag som adderar cirka 90-95 miljoner SEK i EBITA. Det är i linje med bolagets målsättning, det vill säga en årlig förvärvad tillväxt om 90 miljoner SEK EBITA.

Den underliggande tillväxten inom infrastruktur är stabil och behoven är stora, inte minst givet en växande befolkning, ett ålderstiget V&A-nät och investeringsbehoven inom avancerad infrastruktur. Tillväxtutsikterna är därför goda på kort och lång sikt. De två mest lönsamma affärsområdena, Water & Energy och Special Infrastructure, uppvisar en god organisk tillväxt kring 10 procent. Det sista affärsområdet, Property Technical Services, visar lägre lönsamhet och negativ tillväxt. Affärsområdet har delvis strukturerats om och delvis skiftat kundfokus mot färre men mer lönsamma kunder. Property Technical Services är dock på rätt väg och uppvisade förbättrad lönsamhet i den senaste kvartalsrapporten.

Den organiska tillväxten i Sdiptech har gradvis stärkts under året och summerar till 7 procent under årets första nio månader. EBITA-marginalen steg till 13,6 procent under samma period, jämfört med 11,2 procent föregående år. Carnegie Analys bedömning är att resultatförbättringen fortsätter i fjärde kvartalet och för 2020. Vår bedömning är att investerarnas fokus därför i större utsträckning kommer skifta till Sdiptechs attraktiva värdering, stora förvärvspotential och M&A-historik, vilket bör leda till en omvärdering av aktien. Vår riktkurs 85 SEK motsvarar ett justerat P/E-tal på 12x och EV/EBITA 12x på våra prognoser för 2020, motsvarande cirka 20 procent rabatt mot jämförbara serieförvärvare på Stockholmsbörsen. Över tid bedömer vi att rabatten successivt kommer minska.

Sdiptech – serieförvärvare med rabatt (Köp, riktkurs 85 SEK)

 • Teknikkoncern med fokus på tjänster och produkter inom infrastruktur
 • Den underliggande marknadstillväxten är god givet stora investeringsbehov
 • Serieförvärvare och har idag ett 30-tal dotterbolag
 • Förvärvar mindre bolag till typisk förvärvsmultipel på 6-7 EV/EBITA
 • Den organiska tillväxten i koncernen har stärkts under året
 • Marginalförbättring jämfört med föregående år
 • Attraktiv värdering, fortsatt stor förvärvspotential och M&A-historik
 • Riktkursen 85 SEK motsvarar EV/EBITA 12x på vår prognos för 2020, eller cirka 20 procent rabatt relativt jämförbara bolag

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 oktober kl.07:57.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.