Investeringscase: E-metaller

Elnät byggs med koppar. Solceller och elfordon kräver silver. Utbudet är trögrörligt och energiomställningen talar för att ”E-metaller” blir strukturella vinnare. Råvaror skyddar portföljen mot inflation och breda råvaruindex är på attraktiva nivåer. Denna artikel är ett utdrag från vår senaste strategirapport ”Full snurr” som publicerades i början av februari 2021.

Utvalda

aktier och investeringar

Beställ din provportfölj

Efter ett årtionde av svag prisutveckling för de flesta råvaror ser nu vindarna ut att ha vänt. Återhämtning, vaccination, energiomställning, ökad handel och underinvestering hos producenterna är några av drivkrafterna. Vi ser särskilt potential i koppar och silver, två metaller som förutom att gynnas av bättre industriell aktivitet är vinnare på starka trender inom förnybar energi och elektrifiering. Vi kallar dem ”E-metaller”, där E står Environment (miljö). Vi uppskattar även de portföljegenskaper som råvaror har.

Breda råvaruindex som Bloomberg Commodity Index* har sedan slutet av 2010 haft en nedåtgående trend. En del av förklaringen beror på Kina och efterdyningarna av landets snabba urbanisering och infrastruktursatsningar. Kina kom snabbt att bli världens största konsument av råvaror i början på 2000-talet och stod vid slutet av 2009 för nära hälften av världens efterfrågan på en rad metaller. Råvarupriserna steg och produktionskapaciteten expanderade successivt. Efter finanskrisen minskade den globala efterfrågan, samtidigt som Kinas expansion började bromsa in. Produktionskapaciteten som hade byggts ut sedan tidigare blev istället ett överutbud.

Klimatinvesteringar stödjer råvaror

Det finns skäl att vara optimistisk. 2020 såg världen rekordinvesteringar i energiomställningen trots corona. Regeringar har presenterat visioner och investeringsförslag inom detta område. EU har sedan tidigare den europeiska gröna given (European Green Deal) och lanserade 2020 ett återhämtningspaket som syftar till att få igång unionens ekonomi genom satsningar på miljö, digitalisering och forskning. Även Kinas president Xi Jinping och USA:s nye president Joe Biden har det senaste halvåret annonserat satsningar. Kina ska vara koldioxidneutralt senast 2060 och koldioxidutsläppen ska toppa före 2030. Fram till 2050 behöver Kina öka sin kapacitet inom sol-, vind- och kärnkraft med tio, sju respektive tolv gånger jämfört med nuvarande nivå.

Enligt Internationella valutafonden (IMF) växer global BNP med dryga 5 procent i reala termer under 2021, jämfört med -4,4 procent 2020 och 2,8 procent 2019. Tillväxten är global och synkroniserad. Lägg till de gröna satsningarna och utsikterna för en ökad efterfrågan på råvaror ser ljus ut.

Goda portföljegenskaper

Till skillnad från aktier och obligationer ger en råvaruinvestering varken utdelning eller kupong. Men råvaror är intressanta ur ett portföljperspektiv då de vanligen har låg korrelation med aktier och ibland negativ korrelation. Graden av korrelation har två komponenter. Efterfrågan på råvaror tenderar att samvariera med konjunkturcykeln och ökar således korrelationen med aktier. Utbudet är däremot icke-cykliskt och minskar korrelationen.  

Det är framför allt de långa ledtiderna i produktionsförändringar som medför att utbudssidan i råvarucykeln kan avvika från den vanliga konjunkturcykeln, och bidra med låg korrelation. En annan viktig portföljegenskap som råvaror kan bidra med är att skydda mot oväntade inflationsökningar. Bäst inflationsskydd ger energi, metaller och matvaror, som är viktiga komponenter i inflationsindex.

En miljö med stigande inflation är negativt för obligationspriser, men går ofta hand i hand med stigande råvarupriser. Aktiemarknaden kan också drabbas av stigande inflation genom att företag har svårt att föra vidare de stigande kostnaderna för insatsvaror och därmed drabbas av försämrade marginaler. 1970-talet är en sådan period där oljepriset steg kraftigt, vilket drev inflationen och ledde till sjunkande aktie- och obligationspriser. Ädelmetaller missgynnas inte heller av högre inflation så länge realräntorna förblir låga.

Placeringsmöjligheter

Råvaror bidrar med intressanta portföljegenskaper som kan hjälpa till att diversifiera en portfölj. Breda råvaruindex kan stå inför en uppgång med stöd från reflationsmiljö och bättre konjunktur. Bäst inflationsskydd ger energi, industrimetaller och livsmedel.

En rad metaller gynnas av energiomställningen, som batterimetallerna litium, nickel och kobolt. Vi föredrar koppar och silver av två huvudskäl: För det första är det svårt att ta renodlad exponering mot batterimetaller, där exponering vanligen erhålls via gruvbolag. För det andra råder stor ovisshet kring vilka av alla olika batteriteknologier som blir framtidens vinnare, men koppar och silver påverkas inte av detta vägval.

Professionella investerare och industriella aktörer använder sig ofta av terminskontrakt, som ger förutsägbarhet i kostnader och intäkter. Enklaste sättet för enskilda placerare att ta råvaruexponering är dock ETF:er, antingen breda (med olika typer av sammansättning) eller smala (för enskilda råvaror). Din rådgivare berättar gärna om lämpliga ETF:er.

Risker

De främsta riskerna för en svag utveckling i råvarupriser på kortare sikt är:

• Konjunkturbesvikelse som skulle ge lägre efterfrågan än förväntat, exempelvis en ekonomisk försämring i Kina, som står för hälften av världens kopparkonsumtion. Landet är också en viktig tillverkare av solceller och elbilar.

• En kraftig dollarförstärkning. Stark dollar har historiskt pressat många råvaror, som prissatts i dollar.

*Ett handels- och produktionsviktat index med restriktioner på maxvikter för att uppnå diversifiering (37 procent spannmål och boskap, 30 procent energi, 18 procent ädelmetaller och 15 procent industrimetaller).

Läs även investeringscaset

Artificiell intelligens

Läs artikel