Förvärvsmaskin med högt tempo

Storskogens dealflow är större än någonsin, säger Daniel Kaplan, medgrundare och vd. De goda tiderna består de närmaste åren, tror han. Den här artikeln är ett utdrag från Carnegies kundmagasin Insikt som publicerades i juni 2021.

Storskogen är ett onoterat investmentbolag som på mindre än tio år har vuxit fram som en av de större serieförvärvarna i Sverige. Med runt 200 bolag i portföljen närmar sig omsättningen 10 miljarder kronor på rullande 12 månader och rörelseresultatet 1 miljard kronor, fördelat på 70 affärsenheter i tolv länder. För­sta kvartalet i år har varit lysande, med en organisk EBITA-tillväxt på 41 procent jämfört med 2020.

Strategin har varit densamma sedan starten 2012: Storskogen ska vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag, med evig ägar­horisont och fokus på lönsamma bolag som är starka i sin nisch.

– Bolag med god lönsamhet är ett resultat av starkt kundfokus med kvalitet, ordning och reda i organisationen samt av att de följer strukturerade processer. Bra företag tenderar ofta att vara mycket bättre än väntat, samtidigt som dåliga företag ofta fortsätter att utvecklas sämre, säger Daniel Kaplan, vd och medgrundare.

Verksamheterna finns främst i Sverige, men förvärv görs i ökande takt utomlands, och några portfölj­bolag har utländska dotterbolag. Investmentbolaget har indelat bolagen i tre affärsområden: indu­stri, tjänster och handel. Dessa är i sin tur indelade i olika segment.

Hur gagnar bolagsstrukturen en Storskogen-investerare?

– Poängen ur ett investerarper­spektiv är att man får en diversi­fierad och tålig portfölj som kla­rar stora svängningar, vilket vi har bevisat under pandemin. Jag har svårt att hitta andra investerings­möjligheter som erbjuder såväl god lönsamhet som snabb tillväxt och dessutom med en diversifierad operationell risk. Dessutom har vi genererat utdelningar under alla år, säger Daniel Kaplan.

Tradera-grundaren Daniel Kap­lan driver investmentbolaget Stor­skogen i ett högt förvärvstempo. Hittills i år (per den 14 maj) har Storskogen förvärvat 27 bolag. Under 2020 förvärvades 27 bolag med en sammanlagd årsomsätt­ning på cirka 3,1 miljarder kro­nor. Trots pandemin lyckades Stor­skogen öka vinsten organiskt med 1 procent, och med hela 78 procent inklusive förvärv.

Diversifieringen fungerade bra under 2020 och endast två affärsenheter av Storskogens 58 visade ett negativt resultat för 2020. Under de senaste fem åren har Storskogen haft en genomsnitt­lig total vinsttillväxt på 76 procent per år.

I takt med att Storskogen har vuxit sig stort så har konkurren­sen ökat om uppköpsobjekten, inte så mycket från de börsnoterade industrikonglomeraten som från vissa verkstadsbolag och familjebolag. En internationell expan­sion står nu på agendan, och då med siktet inställt på lite större målbolag och med en högre lön­samhet, även om prislappen stiger något. Det första förvärvet utanför Sverige genomfördes förra året och nu finns Storskogen-flaggor även i Norge, Danmark, Schweiz och Storbritannien.

Vi har haft över 100 förvärvsdiskussioner.

– Vårt dealflow har aldrig varit större och har det senaste halv­året varit 2–3 gånger större än tidigare. Vi har haft över 100 för­värvsdiskussioner. Frågan handlar snarare om att ha kraften i organi­sationen att orka genomföra alla förvärv. I flera fall får vi tacka nej för att vi inte mäktar med, säger Daniel Kaplan.

Han varnar för vissa överhett­ningstendenser och stora pris­uppgångar på insatsvaror. Han är hoppfull om konjunkturen.

– Jag tror de goda tiderna håller i sig ett bra tag till. Resursutnyttjan­det i ekonomin är trots allt inte så högt. Vissa sektorer har inte åter­hämtat sig alls efter pandemin, räntorna är fortsatt låga och sti­mulansåtgärderna är väsentliga. Det talar för att de närmaste åren kommer att fortsätta att vara bra, förutsatt att vi slipper nya oförut­sägbara kriser som pandemin, sä­ger Daniel Kaplan.

Den kraftfulla expansionen har finansierats av kapitalstarka ägare som vid flera tillfällen har skjutit till pengar på vägen. Storskogen överväger en börsnotering, men inga beslut är tagna.

– Storskogen har expansions­planer och behöver nytt eget kapi­tal för att genomföra dem. Vi har emitterat vår första obligation, den kommer att noteras inom tolv månader. Det kan även kom­ma fler skuldtillgångar att inves­tera i framöver. På ägarlistan har vi drygt 1 300 aktieägare som i allt större utsträckning vill ha likvidi­tet i aktien och då är börsen ett bra alternativ, säger Daniel Kaplan.

Namn: Daniel Kaplan. Bak­grund: Star­tade som 18-åring till­sammans med sin pappa Kap­lans Auktio­ner, en guldsmedsbutik med webbför­säljning redan 1995. Jobbat som strategikonsult på Andersen Consulting. Utbildning: Civilekonom vid Handels­högskolan i Stockholm. Bolagsbyggen: Har startat ett 40-tal bolag i olika bran­scher. Mest känd är auk­tionssajten Tradera, där han blev vd 1999. Tra­dera köptes av Ebay 2006 för närmare 400 miljoner kronor.

Författare

Jonas
Elofsson

Börsredaktör

Relaterade artiklar

Jenny Keisus elbåtar fångar impact-vinden
Investerare

Jenny Keisus elbåtar fångar impact-vinden

Hon inspirerade finansbranschen till förändring mot hållbarhet. Nu vill impact-entreprenören Jenny Keisu transformera världens fritidsbåtsmarknader...