Låg värdering och ocyklisk vinsttillväxt lockar

Omsorgsbolaget Humana har haft ett trögt år på börsen. Vinsttillväxten har dock fortsatt under 2020, trots en negativ påverkan från pandemin inom äldreomsorgen. Kortsiktigt förbättras lönsamheten av effektiviseringar och höjda ersättningsnivåer. Långsiktigt lockar bolaget med en ocyklisk vinsttillväxt. Mest attraktivt är den låga värderingen, med ett P/E-tal på 11x vår prognos för 2021. Det innebär en rejäl uppsida till vår riktkurs.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Prenumerera på

Veckans aktiecase?

Skriv upp dig här

På en börs nära all time high, har det blivit allt svårare att hitta uppenbart undervärderade bolag. En sektor som är relativt bortglömd och kan kvala in är omsorgsbolagen, som har haft några tuffa år på Stockholmsbörsen. Politisk opinion mot vinster i välfärden, förvärv som inte har utvecklats enligt plan och minskad beläggningsgrad på äldreboenden på grund av pandemin har satt en hel del käppar i hjulen.

Humana har klarat sig bäst bland sektorkollegorna Attendo och Ambea, men har ändå inte rosat aktieägarna. Aktien har tappat 5 procent det senaste året, samtidigt som Stockholmsbörsen har klättrat drygt 13 procent. Bolaget är dock i ett spännande läge med en låg värdering och attraktiv vinsttillväxt.

Humana omsätter knappt 8 miljarder och har fem olika affärsområden i fyra nordiska länder. De två största affärsområdena Individ & Familj (exempelvis HVB-hem, stödboende och LSS-boende) och Personlig assistans är marknadsledande i Norden inom sina respektive nischer. De två affärsområdena utgör två tredjedelar av intäkterna men nästan 90 procent av rörelseresultatet och är lönsammast i koncernen. Norge och Finland är egna affärsområden och utgör drygt 25 procent av omsättningen.

Det femte och sista affärsområdet är det minsta men också det som har påverkats mest av pandemin: Äldreomsorg. Lägre beläggning, högre personalkostnader och uteblivna prisökningar har hämmat tillväxten samt försämrat rörelsemarginalen inom affärsområdet. De högre kostnaderna har delvis kompenserats av statliga stöd, totalt kvarstår dock en negativ påverkan av pandemin. Äldreboende är ett adresserat tillväxtområde för Humana men affärsområdet utgör idag endast cirka 8 procent av de totala intäkterna.

Tillväxtutsikterna på lång sikt är goda. Antalet individer över 80 år i Sverige förväntas öka med 47 procent de närmaste tio åren. Den psykiska ohälsan ökar liksom kraven på individanpassning. Den förändrade demografin kommer att pressa de offentliga resurserna och öka efterfrågan på privata initiativ. Sammantaget uppgår omsorgssektorn i Norden till cirka 640 miljarder kronor, varav den privata marknaden står för 150 miljarder. Det finns därmed gott om utrymme för tillväxt.

Även på kort sikt är utsikterna gynnsamma för Humana. I år tynger visserligen uppstartskostnader för fem nya äldreboenden, men det kompenseras mer än väl av effektiviseringar i Finland samt höjd ersättning för personlig assistans med 3,5 procent för 2021. Som jämförelse har höjningen de senaste åren varit 1,5 procent, vilket inte har kompenserat för löneökningarna och därmed pressat rörelsemarginalen. Dessutom finns politiska signaler om förbättringar i omsorgen post pandemin, vilket ytterligare kan öka lönsamheten.

På risksidan ser vi främst politiska beslut, givet att verksamheten är finansierad av stat, kommun och landsting. Skuldsättningsgraden i Humana är dessutom något hög på 4,5 gånger rörelseresultatet (EBITDA), men dock inom bolagets finansiella målsättning.

Humana lockar med långsiktig, ocyklisk tillväxt med goda förutsättningar för en förbättrad lönsamhet . Framförallt är värderingen attraktiv med ett P/E-tal på 11x vår prognos för 2021. Om man justerar för IFRS 16 (leasingredovisningen) är den underliggande EV/EBITA-multipeln låga 10x, vilket innebär en attraktiv potential när sentimentet kring Humana och sektorn förbättras. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 80 SEK, som baseras på en försiktig EV/EBITA-multipel på 13x 2021 års prognos. Styrelsens beslut om att för första gången återköpa aktier, är ytterligare en indikation på låg värdering.

Lågt värderad ocyklisk vinsttillväxt (Köp med riktkursen 80 SEK)

  • Omsorgsbolag som är marknadsledare i Norden inom Individ & Familj och Personlig assistans
  • Tillväxtfokus inom äldreboende, som idag utgör mindre än 10 procent av omsättningen
  • Relativt opåverkad resultatmässigt under pandemin, dock negativ påverkan inom äldreomsorg
  • Kortsiktigt förbättras lönsamheten primärt av höjd ersättningsnivå inom personlig assistans, men även höjda politiska ambitioner efter pandemin
  • Långsiktigt finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer, primärt demografin
  • På risksidan ser vi främst politiska beslut, givet att verksamheten är finansierad av stat, kommun och landsting
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 80 SEK, som baseras på en försiktig EV/EBITA-multipel på 13x 2021 års prognos

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 17 december kl.06:00.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.