Kina, Indien och Tech i portföljen

Efter årets starka börsutveckling är viss försiktighet motiverad. Vi behåller undervikten i portföljen för såväl svenska som utländska aktier men gör viss ommöblering. Vi ökar exponeringen mot Kina, Indien och tech-sektorn i USA samt minskar exponeringen mot Japan och Europa.

Carnegie Private Bankings strategiteam har under våren haft en lägre aktieandel än normalt i grundportföljen. I samband med vårens allokerings- och portföljstrategirapport (”Var det allt?”) reducerades aktievikten i portföljen. Utländska aktier sänktes till undervikt, från normala 30 procent till 26 procent och andelen svenska aktier i portföljen till under normalvikt, från 20 procent till 17 procent.

Börsen 2019 har präglats av börsrally med drivkrafter från handelssamtal, räntefall och frånvaron av förvärrad konjunkturoro. Efter årets mycket starka inledning där världsindex rusat 20 procent i SEK, upprepar vi att en viss försiktighet är motiverad, men att vi har tagit lite mer risk selektivt i vissa portföljer.

Svenska aktier – behåller undervikt men minskar bankexponering

Vi har efter penningtvättsskandaler minskat vår exponering mot svenska banker. Vi har sedan tidigare undervikt mot verkstadssektorn. Efter den starka kursutvecklingen är förväntningarna på verkstadssektorn höga inför rapportsäsongen.

Utländska aktier – fortsatt undervikt men vissa förändringar

Inom utländska aktier har vi fortsatt undervikt men har ökat exponeringen mot Kina och Indien samt mot tech-sektorn i USA. Vi har samtidigt minskat exponeringen mot Japan och Europa (småbolag).

Vi föredrar tillväxtmarknader framför utvecklade marknader samt föredrar USA före Europa. Tech-sektorn har gått starkt liksom vårt investeringstema robotics från strategirapporten förra våren. Kina är årets vinnarbörs och vi ökar vår exponering då stimulanserna nu ser ut att börja få effekt. Dessutom får Kina en större vikt i internationella tillväxtmarknadsindex än förväntat. Vi ökar också i Indien där sittande presidenten Narendra Modi ser ut att gå mot valseger. Dock har de mindre och yngre marknaderna, de så kallade frontier markets, gått sämre än världsindex. Vi har också minskat exponeringen något mot Europa och Japan.

Investeringstemat robotics utvecklas väl

I strategirapporten ”Hållbart läge” från våren 2018 introducerade vi tekniksegmentet robotics som en intressant global investeringsmöjlighet. Även om konjunkturen var i ett sent skede rent generellt, så befann vi oss i ett tidigt skede av investeringscykeln. Efter år av underinvesteringar såg vi att en starkare investeringscykel var i antågande. En historiskt låg arbetslöshet, stor brist på arbetskraft, högt kapacitetsutnyttjande, låga finansieringskostnader och ökade incitament för investeringar (bland annat ändrade skatteregler i USA) bidrar till bolagens ökade investeringar i produktivitets- och effektivitetshöjande robotisering och automation. En allt större del av dagens investeringar görs därför inom framtidsområdet sofistikerade robotar, automation och artificiell intelligens (AI).

Vi såg då flera intressanta vinklar på investeringscykeln som troligen accelererar och kan förlänga den ekonomiska konjunkturuppgången: Dels exponering mot mer tradi­tionella industriinvesteringar globalt eller via europeiska verkstadsbolag, där de stora svenska verkstadsbolagen vä­ger tungt, och del en spetsigare investering inom robotics och automation med global spridning.

Robotisering är utan tvekan en framtidsbransch, men tillväxten kan vara volatil. Företag med nyskapande tekni­ker kan snabbt bli obsoleta och lönsamheten försämras. Samtidigt är det svårt att förutse var och hur nya tekniker kommer att användas i framtiden. Därför är det viktigt med en bred exponering mot temat som inkluderar såväl bolag verksamma inom robotteknik som företag som är vinnare på automationstrenden i olika sektorer.

Robotisering och automatisering är en stark global trend, men amerikanska, kinesiska och japanska företag dominerar. Ett globalt robot-och automationsindex består till dryga 40 procent av amerikanska bolag, följt av japanska bolag med en andel på 25 procent. I år har detta index utvecklats betydligt bättre än världsindex. 

Kontakta din rådgivare om du vill veta mer om hur du kan exponera dig mot investeringstemat robotics.