Beräkningsprinciper

Definition av indexaktie m.m.

Indexpopulationen revideras halvårsvis genom beräkningar den sista börsdagen i maj, och november vilka påverkar indexpopulationen tio handelsdagar senare.

För vart inregistrerat bolag beräknas Börsvärdet genom att totala antalet stamaktier, multipliceras med senaste betalkurs för det av bolagets aktieslag som svarar mot den största andelen av bolagets aktiekapital (största aktieslaget). I de bolag där det största aktieslaget har låg likviditet, eller två aktieslag har samma andel av aktiekapitalet skall det mest omsatta aktieslaget användas.

Beräkning av Indexvärde

Indext = = (Σ(At*(Kt* Xt))/Σ(At-1*(Kt-1* Xt-1)+(J* Xt-1))) * Indext-1

BeteckningFörklaring
IndextIndexvärde idag
AtBolagets totala antal aktier idag
KtBetalkursen för bolagets största aktieserie idag
XtVäxelkurs till EURO idag
At-1Bolagets totala antal aktier igår
Kt-1Betalkursen för bolagets största aktieserie igår
Xt-1Växelkurs till EURO igår
JBelopp för justering av basvärde vid emissioner och dylikt
Indext-1Indexvärde igår

Summorna löper över alla i indexpopulationen ingående aktier.


2.2.1 Kurs (K)
Med kurs avses senaste betalkurs i inhemsk valuta. Detta gäller även vid börsstopp.

Indexberäknaren erhåller normalt kursinformation genom automatiserad datafångst från de Nordiska fondbörserna. För det fall automatiserad datafångst från Nordisk fondbörs helt eller delvis inte går att genomföra har Indexberäknaren rätt att på annat sätt tillförsäkra sig om erforderlig kursinformation för att beräkna index.

2.2.2 Antal aktier (A)
Antalet aktier per Indexaktie framgår av Indexberäknarens vid var tid gällande Carnegie index aktielista. Förändringar av antalet aktier till följd av emissioner beaktas först från och med den tidpunkt då ny betalkurs noterats efter sådan emission.

2.2.3 Växelkurs (X)
Aktiekurserna i Nordiska Index omräknas till EURO och för respektive land används lokal valuta i beräkningen. Växelomräkning utförs vid sista nordiska fondbörs stängning.

2.2.4 Indexvärde

2.2.5 Börsdag
Index beräknas då någon av fondbörserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors är öppen för handel.

Emission med företrädesrätt

Indexberäknaren skall i nedanstående fall genomföra en justering av index i syfte att index skall återspegla marknadsutvecklingen för de i index ingående bolagen.

2.3.1 Standardmetoden
När en nyemission med företrädesrätt för innehavare av en Indexaktie äger rum och inte på ett avgörande sätt avviker från indexaktien skall enligt den s k standardmetoden antalet indexaktier utökas med verkan från den dag då aktien noteras på fondbörs utan rätt till deltagande i emissionen.

Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. Genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med teckningskurs per aktie erhålls beloppet för justering av basvärdet (J). Samtliga aktier antas tecknas i emissionen.

2.3.2 Fastkursmetoden
Den s k fastkursmetoden skall användas i nedanstående fall och då företrädesrätt för innehavare av Indexaktie föreligger:

i) emission av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller liknande värdepapper, 

ii) erbjudande att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller erhålla sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, och

iii) nyemission innebärande att en ny typ av aktie ges ut som enligt Indexgivaren på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien.

Fastkursmetoden innebär följande:

Den dag Indexaktien noteras exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) på fondbörs görs indexberäkningen med hjälp av den senaste betalkursen, fastkursen, från föregående dags handel. Fastkursen kommer att användas i indexberäkningen till och med den dag första betalkurs exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) noterats på fondbörs. För den därpå följande dagen beräknas ett nytt basvärde utifrån föregående dags sista betalkurs.

Infaller första dag Indexaktien noteras på fondbörs exklusive emissionsrätt eller motsvarande rättighet på samma dag som aktien noteras utan rätt till vinstutdelning skall fastkursen minskas med den fastställda vinstutdelningen.

2.3.3 Fondemission
Om en fondemission äger rum, avseende Indexaktie, skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien utökas med antalet nya aktier, fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive delrätt på fondbörs. Om en fondemission äger rum, som innebär att en ny typ av aktie ges ut som, enligt indexberäknaren, på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien skall fastkursmetoden enligt punkt 2.3.2 användas.

2.3.4 Uppdelning (split) och sammanläggning
Om en uppdelning (split) eller sammanläggning av aktierna äger rum i en Indexaktie skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien justeras i enlighet med principerna i punkt 2.3.3

2.3.5 Inlösen av Indexaktie

2.3.5.1 Inlösen till överkurs
Vid inlösen av aktier till överkurs skall faskursmetoden enligt punkt 2.3.2 användas. 
  
Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen skall antalet aktier minskas, nedviktas.Nedviktningen sker den dag Indexberäknaren erhåller information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedvikting den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen.

2.3.5.2 Inlösen till underkurs
Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen skall antalet aktier minskas, nedviktas. Nedviktningen sker den dag Indexberäknaren erhåller information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och Antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedvikting den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen
Börsvärdet jämförs sedan med två gränsvärden och de bolag som har ett börsvärde understigande det undre gränsvärdet ingår i Small Cap. De bolag som har ett börsvärde mellan det undre gränsvärdet och det övre gränsvärdet ingår i Mid Cap. De bolag som har ett börsvärde överstigande det övre gränsvärdet ingår i Large Cap.

Gränsvärdena för Svenska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till SEK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 5,645 respektive 19,756 miljarder kronor. Gränsvärdena för Norska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till NOK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 3,468 respektive 12,129 miljarder Norska kronor.

 Gränsvärdena för Finska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex, på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 0,5 respektive 1,5 miljarder Euro.

Gränsvärdena för Danska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till DKK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 2,867 respektive 10,060 miljarder Danska kronor.

Dagens indexvärde erhålls genom att summera de enligt ovan specificerade Börsvärdena, för samtliga i indexpopulationen ingående bolag idag och igår. Eventuell justering (J) för emissioner adderas till gårdagens totala börsvärde för indexpopulationen. Kvoten mellan de framräknade värdena multipliceras därefter med gårdagens indexvärde. 

Emission utan företrädesrätt

Emission utan företrädesrätt för innehavare av Indexaktie samt konvertering av konvertibelt skuldebrev, optionsutnyttjande e t c.

När Indexberäknaren erhåller information om ovanstående händelser uppdateras antal aktier (At). Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. Genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med gårdagens sista betalkurs (Kt-1) erhålls beloppet för justering av basvärdet (J). 

2.5 Annan justering 
Indexberäknaren kan beträffande justering enligt punkt 2.3, göra annan justering än ovan nämnda eller besluta att ändra en bestämmelse om justering för att upprätthålla syftet med Index. Indexberäknaren ska i så fall meddela indexägaren.

2.6 Utdelning

Ingen justering görs för utdelning.

Beräkning av genomsnittsindex

Vid beräkning av genomsnittsindex för en dag skall kursen på respektive Indexaktie utgöras av omsättningen i kronor räknat på fondbörs avseende Indexaktien dividerat med däremot svarande antal aktier (genomsittskurs). Vid beräkningen av genomsnittskurs för Indexaktie skall endast avslut som gjorts inom det vid tidpunkten för avslutet rådande kursintervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs beaktas.

Om enligt Indexberäknarens bedömning kursen på Indexaktie viss dag otillbörligt påverkats varvid genomsnittsindex inte på ett representativt sätt kan beräknas, kan Indexberäknaren bortse från den dagen och istället beräkna genomsnittskurs från närmast föregående dag eller vidta annan åtgärd så att representativ genomsnittskurs erhålls. 

4. Ändring av Regelverk 
Indexägaren förbehåller sig rätten att ändra i regelverket om detta är nödvändigt för att syftet med index skall upprätthållas eller om lag, förordning eller myndighetsavgörande gör detta nödvändigt.