Ekonomisk ordlista

Här har vi reder vi ut vanliga begrepp och finansiell ord som ofta används.

Baisse

Nedgång, används främst vid kraftiga kursfall på börsen

Carry trades

Transaktion som går ut på att en investerare lånar och säljer en viss valuta med låg ränta, för att finansiera köp aven annan valuta med en högre ränta.

Cash flow

Engelskt uttryck för kassaflöde

Diskontera

Beräkna nuvärdet av en framtida skuld eller kassaflöde, eller att räkna in framtida värden i en aktiekurs t ex nyheter,prognoser m.m.

Duration

Den genomsnittliga löptiden för ett lån, en obligation eller en obligationsfond och anges oftast i antal år. Durationenmäter räntekänsligheten och risken i lånet eller placeringen.

EBIT(DA)

Engelsk förkortning för Earnings Before Interest, Taxes (Depreciation Amortization). Ett mått på ett företagsrörelseresultat före räntor, skatter, (nedskrivningar och avskrivningar inklusive goodwillavskrivningar).

EBITDA margin

Engelskt uttryck för rörelseresultat i procent av årets omsättning.

EO poster

Extraordinära poster

EPS

Engelsk förkortning för Earnings Per Share. Vinst per aktie.

Estimatrisk

Risk för att rådande vinstbedömningar behöver förändras

EV/Sales

Engelsk förkortning för Enterprise Value dividerat med Sales. Marknadsvärde på bolaget dividerat med försäljning.

Goodwill

Goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen för ett företag och det verkliga värdet på de köpta tillgångarna ochskulderna. Ofta är tillgångarnas verkliga värde betydligt högre än vad de är bokförda till, t ex fastigheter, byggnader, maskiner mm.Det kan också finnas dolda reserver i patent-, förlags- och hyresrätter m.m. som inte är upptagna till något värde i det köptabolagets balansräkning. Goodwill förekommer endast i koncernbalansräkningen under immateriella anläggningstillgångar och skrivsnormalt av på 5 – 10 år.

Guidance

Prognoser

Hausse

Uppgång, används främst vid kraftiga kursstegringar på börsen.

Hedga, Hedging

Engelska för gardera. Att hedga sig betyder att man skyddar sig mot förluster på en tillgång som likvidaplaceringar eller valutor. Vid hedging använder man sig av olika sorters derivatinstrument som t ex optioner, swappar och terminer.

Intradag

Över dagen

IPO

Engelsk förkortning för Initial Public Offering. Börsintroduktion.

Lånekovenanter

Av banker/finansieringsinstitut uppsatta regler för ett lånMultipelexpansion - Stigande värderingsmultiplar

Outperformance

Överavkastning

Peers

Sektorkollegor/konkurrenter

P/E

Engelsk förkortning för Price/Earnings. Aktiekursen dividerat med vinst per aktie efter full skatt. Möjliggör jämförelser mellanrelationen aktiekurs/vinst.

QE

Engelsk förkortning för Quantitative Easing, Kvantitativa lättnader (stimulerande penningpolitik)

Risk-reward

Risk/avkastningskvot

Reversal

Riktningsförändring

Recession

En allvarlig och djup lågkonjunktur, definieras som två efterföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt.

SOTP

Engelsk förkortning för Sum Of The Parts, värderingsmultipel där man summerar de olika delarna (affärsområdena) av ettföretag.

Top-line

Omsättning/försäljning, kommer från att högst upp på ett företags resultaträkning redovisas posten.

Underperformance

Underavkastning

Volatilitet

Mått på kursrörelse av finansiellt instrument

Yield

Avkastning/ränta

Y/Y

Year on year. Jämförelse mot samma period förra året.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.