Teknisk analys: Bolagsspecial

Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, ger sin tekniska bedömning av bolag som lyssnare och prenumeranter har önskat. Bolag som nämns i avsnittet är: Sinch, Embracer, Humble Group, Evolution Gaming, Fortnox, Autoliv, Ericsson, Boliden, Alfa Laval, Sandvik, Scandi Standard, AstraZeneca, och Volvo.

Se videoversion med diagram och grafer:

0:08 Introduktion 1:45 Sinch 4:05 Embracer 5:54 Humble Group 9:05 Evo Gaming 11:32 Fortnox 13:25 Autoliv 16:17 Ericsson 21:36 Boliden 24:44 Alfa Laval 27:02 Sandvik 29:11 Scandi Standard 31:44 Astra Zeneka 35:00 Volvo

Ta del av

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Prenumerera på Investera & Agera:
ItunesSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

Viktig information

Carnegie Private Banking baserar sina aktierekommendationer på fundamental analys. Vår tekniska analys fungerar ibland som ett stöd vid våra bedömningar. Ovanstående skall därför inte uppfattas som en köp- eller säljrekommendation.

Denna publikation är framtagen av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment bank AB (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Carnegie vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter och förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av dessa. Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som banken har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska banken informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Short term baseras främst på Carnegies egen analys men även på analys från andra analyshus samt teknisk analys. Teknisk analys baseras generellt på undersökningar av kursrörelser och handelsvolymer och beaktar därför inte annan grundläggande fakta om underliggande emittent. Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i publikationen ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i publikationen. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt begränsad.

Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.