Finansiell Information

Årsredovisning 2020

Ökad efterfrågan på våra tjänster

2020 blir ett år som kommer att påverka både människor och företag för lång tid framöver. Det är först under 2021 som vi kanske ser början till slutet på den pandemi som svept över världen. Även för Carnegie var effekten av pandemin stor, främst på det sätt vi interagerar med våra kunder och med varandra. Den del av ekonomin där vi verkar visade sig vara relativt robust även under en pandemi. De kraftfulla åtgärder som regeringar och centralbanker snabbt vidtog runt om i världen är en viktig förklaring till att konsekvenserna för den reala ekonomin och i förlängningen finansmarknaden blev mindre än först befarat. Sett över hela året var aktiviteten i vår verksamhet mycket god, även om den varierade över tid och mellan olika segment.

Vi fortsätter att höja vår ambitionsnivå inom hållbarhet och mångfald. Det är avgörande för att behålla positionen som den ledande finansiella rådgivaren i Norden.

Aktiviteten på aktiemarknaden var hög under året och efterfrågan på Carnegies tjänster ökade. Både institutioner och privatpersoner var mycket aktiva på de finansiella marknaderna samtidigt som många företag hade kapitalbehov. Totalt medverkade vi i 86 ECM transaktioner under året vilket var mer än någon annan bank i Europa. Av dessa var 16 börsnoteringar att jämföra med 8 noteringar under 2019. Marknaden för förvärv och samgåenden påverkades initialt negativt när pandemin slog till men återhämtade sig mot slutet av året.

Private Banking hade stark tillströmning av både kunder och förvaltat kapital. När pandemin satte stopp för det fysiska mötet ställde vi snabbt om till en digital kommunikation med kunderna, vilket visade sig vara framgångsrikt. Behovet av kunskap var stort och de digitala seminarierna välbesökta.

De operativa intäkterna steg med 26 procent till 3,3 miljarder kronor och resultat efter finansnetto ökade 67 procent till 836 miljoner kronor. Vårt starka resultat kan bland annat kopplas till den ökade aktiviteten på marknaden men också för att vi i flera år har investerat i att befästa Carnegies position som den mest kompletta aktören inom nordiska aktier, analys och corporate finance.

Björn Jansson, VD