2017: Tydliga resultat av vårt långsiktiga arbete

Det förtroendekapital som Carnegie har förvaltat under lång tid skapade förutsättningar för fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2017.

Carnegies framgångar under året är ett styrkebesked i flera aspekter. Vi fortsätter att öka lönsamheten, inom både enskilda affärsenheter och geografiska marknader, inte minst inom våra tillväxtområden. Samtidigt stärker vi förtroendet i samtliga kundgrupper, där såväl företag som institutionella och privata investerare värderar Carnegie högst av marknadens aktörer. Resultatet speglar därmed inte bara årets insatser men är också ett uttryck för ett långsiktigt arbete där strategiska vägval och investeringar gradvis har stärkt vår ställning på marknaden.

Vårt starka genomslag under 2017 sker under gynnsamma marknadsförutsättningar, med hög aktivitet kring företagstransaktioner bland investerare, på samtliga nordiska marknader. Samtidigt har Carnegie varit väl positionerat för att förvalta de affärsmöjligheter som skapatsoch vi har fått en hög utväxling på löpande investeringar inom aktiemäkleri, aktieanalys,samt företags- och förmögenhetsrådgivning. Detta återspeglas bland annat i den höga andelen börsnoteringar och aktiemarknadstransaktioner som vi har medverkat i på den nordiska marknaden. Det har också inverkat positivt på kundaktiviteten kopplat till våra mäkleri- och analystjänster, inklusive verksamheterna i London och New York.

Fokusområden under tillväxt
De verksamhetsområden med störst tillväxtpotential har också haft starkast relativa tillväxt under året, däribland företagsobligationer, Private Banking samt våra satsningar inom valda delar på fastighetsområdet.

Verksamheten inom företagsobligationer fortsätter utvecklas väl och intäkterna nästintill dubbleras i relation till föregående år. Likaså har verksamheten inom Private Banking haft en stark utveckling under 2017, med positivt nykundsinflöde, rekordhöga intäkter och ökat kapital under förvaltning. I tillägg till positiva marknadsförhållanden under året ska utvecklingen inom affärsområdet ses mot bakgrund av de åtgärder som genomfördes i fjol, mot en mer kundorienterad organisation och anpassade erbjudanden.

Carnegies satsningar inom fastighetssektorn, genom syndikeringar av fastigheter, har också gett resultat under året, från förhållandevis låga intäktsnivåer i fjol.Sammantaget bidrar lönsamhetsförbättringar inom både geografiska marknader och enskilda områden till en diversifierad tillväxt för Carnegies samlade verksamhet under 2017.

Stärkt förtroendekapital
Parallellt med den positiva verksamhetsutvecklingen har kundförtroendet stärkts hos såväl företag som institutioner och privatpersoner. Detta uttrycks i både affärsmandat och i flertalet kund- och marknadsundersökningar där Carnegie rankas högst bland marknadens aktörer, bland annat inom aktieanalys, mäkleri, företagsrådgivning, företagsobligationer samt Private Banking. Carnegie kan därmed sammanfatta året med en ledande marknadsställning inom samtliga verksamhetsområden. Det vittnar om såväl hög kompetens, som starkt engagemang och kundfokus hos våra medarbetare. 

Ansvarstagande och transparens
Förtroende bygger vi inte bara med hänsyn till kund utan också med en förståelse för omvärldens förväntningar på ansvarstagande, utifrån vår position som en ledande finansiell rådgivare.

Under året har Carnegie tagit ytterligare kliv för att förtydliga vårt förhållningssätt till hållbarhet och ansvarstagande, både i vår rådgivning till kund, men också i ett bredare perspektiv med hänsyn till övriga intressenter.

Vi har bland annat integrerat hållbarhetsaspekter med en större tydlighet, i såväl bolagsanalyser som inom kapitalförvaltning. Samtidigt fortsätter vi stärka vårt sociala ansvarstagande runt företag och företagande, där årligen återkommande initiativ som Framtidens Entreprenör speglar vårt engagemang för tillväxt av nya företagpå marknaden.

I tillägg har Carnegie under 2017 anslutit sig till FN Global Compact och dess internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessutom inleder vi, i samband med denna årsredovisning, tillämpningen av den internationella redovisningsstandarden för hållbarhetsrapportering, GRI. Årsredovisningen omfattar Carnegies första hållbarhetsrrapport, i enlighet med kraven i ÅRL

Långsiktig konkurrenskraft
Under perioden har Carnegie fortsatt att investera i verksamheten för att möta den höga affärsaktiviteten och effektivisera interna arbetsprocesser. Det är värdefulla investeringar som långsiktigt bidrar till att stärka vår marknadsposition med ett konkurrenskraftigt rådgivningserbjudande till kund. Därutöver har verksamheten vigt betydande resurser till att implementera nya regelverksanpassningar som träder i kraft under 2018, som exempelvis MiFID II.

Vi är väl medvetna om att årets starka utveckling sker under positiva marknadsförutsättningar,men tillväxten är diversifierad och kundrelationer byggs långsiktigt. Förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för Carnegie är goda.

Björn Jansson,
VD och koncernchef

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.