Ökad lönsamhet under 2016

Ökad lönsamhet och stärkt kundnöjdhet präglar vår alltmer renodlade rådgivningsverksamhet under året. Vi försvarar redan ledande positioner på den nordiska marknaden och stärker oss där utrymmet för tillväxt varit större. Så markerar vi också potentialen framåt.

Carnegies mötesplats mellan kunskap och kapital fick en allt större utväxling för samtliga av våra kundgrupper under 2016. Ett positivt transaktionsklimat gynnade såväl företag och entreprenörer som institutionella och privata investerare. Samtidigt ökade behovet av rådgivningunder den politiska osäkerhet som prägladede finansiella marknaderna under delar av 2016.

Carnegie genomförde fler aktiemarknadstransaktioner än någon annan aktör påden nordiska marknaden under året och videltog bland annat i hela 18 av 25 börsintroduktioner,vardera med ett värde över40 MUSD. Här återfinns utbildningskoncernen AcadeMedia (SE), detaljhandelsföretaget Tokmanni (FI) samt vin- och spritleverantören Arcus (NO). Det starka genomslaget är i linje med en framgångsrik utvecklingen under en längre tid. Enbart på den svenska noteringsmarknaden har vi deltagit i 41 av 54 transaktioner på det stora handelsplatserna sedan 2010.

Förbättrad intäktsmix
Samtidigt har vi under året upplevt den starkast relativa tillväxten inom enskilda affärssegment som till exempel rådgivning kring samgåenden och förvärv samt vid emissioner och handel i företagsobligationer. De är strategiska tillväxtområden som glädjande utvecklas väl. Carnegie deltog bland annat i Sveriges största fastighetsaffär, genom Castellums förvärv av Norrporten,och medverkade även som rådgivare vid emitterade obligationer från exempelvis läkemedelsbolaget Moberg Pharma och spelföretaget Catena Media.

Vår tillväxt sker inom nästan samtliga geografier vi verkar på och framgångarna stärker bidraget till Carnegies totala intäkter. Vi förbättrar därmed bredden i den samlade intjäningsmixen under året.

Därutöver har vi fortsatt vässa erbjudandet mot entreprenörer och privatpersoner med större förmögenheter inom ramen för vår Private Banking-verksamhet. Med ny ledning och organisation har verksamheten mottagit starka erkännanden under året med förstaplaceringar inom både bransch och kundundersökningar. Det vittnar om potentialen i en större utväxling för Carnegie på marknaden för Private Banking.

Branschens högsta kundförtroende
Vår samlade kompetens och erfarenhet har fortsatt stärka kundernas förtoende under året, hos såväl globala och svenska institutioner, som nordiska företag och svenska privatkunder. Under 2016 rankades Carnegie högst på marknaden i flertalet undersökningar, däribland inom företagsrådgivning, förmögenhetsförvaltning, analyskapacitet, aktiemäkleri, och placeringsförmåga. Vi kan därmed sammanfatta året med en ledande ställning inom samtliga områden vi verkar på. Det bör också ses som ett uttryck för våra medarbetares kunskap, kundfokus och engagemang, vilket präglar vår företagskultur och formar nya affärsmöjligheter.

Ökat fokus på rådgivning
Rådgivning är sedan länge fundamentet i Carnegies verksamhet och kunderbjudande. Den bottnar i vår kunskap om nordiska bolag och dess marknadsförutsättningar, vilken utgör ett viktigt underlag för många investerare på kapitalmarknaden. Samtidigt spelar vår erfarenhet kring kapitalanskaffning en central roll i utvecklingen för många tillväxtföretag. Entreprenörsbolag är, i sin tur, inte sällan grundade av eldsjälar som ofta återfinns som kunder inom vår förmögenhetsförvaltning. Vår rådgivning förenar därmed också våra kundrelationer.

Under året har Carnegie tagit flera strategiska beslut för att ge större kraft åt rådgivning som vår kärnaffär, dels genom avyttringen av Carnegie Fonder som slutfördes under våren, dels genom att vi upphörde med verksamheten i strukturerade produkter innan årsskiftet.

Detta skapar ett tydligare affärsfokus på vår kvarvarande verksamhet och en större kraft i att utveckla och leverera den bästa rådgivningen till kund, i hård konkurrens.

En hållbar utveckling
Carnegies långsiktiga framgång beror till stor del på att det finns en tillväxt av nya företag att göra affärer med och för våra kunder att investera i. Framväxandet av nya företag är också en drivande motor i samhällsekonomin. Ju fler bolag som växer och skapar arbetstillfällen, desto större blir bidraget till Sveriges tillväxt och den svenska ekonomin.

Med andra ord, en hållbar samhällsekonomi förutsätter en fungerande kapitalmarknad, som faciliterar utveckling och finansiering av företag i tillväxt. I detta sammanhang spelar Carnegie en nyckelroll, och vi har under året tagit tydliga kliv mot ett mer transparent och aktivt ansvarstagande där vi på bästa sätt utnyttjar vår möjlighet att kunna påverka en hållbar utveckling. Arbetet fortsätter och för 2017 och framåt avser vi att löpande kunna redovisa våra framsteg enligt ramverket Global Reporting Initiative.

Utblick 2017
Vi är tacksamma över att ha kunnat inleda ett nytt verksamhetsår med starka kundrelationer och fortsatt tillväxtpotential.Carnegie har stora möjligheter att få än högre utväxling på sitt starka kundförtroende och vi har all anledning att se positiv tpå 2017.

Björn Jansson,
VD och koncernchef

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.