En volatil omvärld skärper vårt kundfokus

Högt medarbetarengagemang och starkt kundfokus stärker Carnegies förtroendekapital, resultat och intäktsutveckling under 2019. En omskakande inledning på 2020 påminner oss samtidigt om att marknads- och omvärldsförutsättningarna ligger utom vår kontroll.

Den dramatiska inledningen på 2020 överskuggar fjolårets starka marknadsklimat. Då hade de nordiska börserna sitt bästa år på nästan ett decennium och det märktes på aktiviteten hos våra kundgrupper. Våra intäkter steg med 15 procent till rekordhöga 2,6 miljarde rkronor och rörelseresultatet förbättrades med 32 procent till drygt 500 miljoner kronor.

Framgången är till stor del baserad på det kundförtroende Carnegie har upparbetat under lång tid. Nöjda kunder har blivit Carnegies kännemärke utåt och vårt riktmärke inåt. Återigen försvarade vi marknadens högsta kundförtroende hos i stort sett alla målgrupper och kategorier under 2019. I flertalet kund- och marknadsundersökningar under året har Carnegie rosats för sin kunskap, rådgivning och service inom såväl aktieanalys, mäkleri, företagsrådgivning, företagsobligationer, förmögenhetsförvaltning, corporate access och back-office.

Samtidigt hade vi ett stabilt inflöde av nya kunder inom samtliga affärsområden, men i synnerhet inom Private Banking.

Den positiva utvecklingen bottnar också i en gynnsam intäktsmix, där fler geografiska marknader bidrar till intäktsökningen. Samtidigt väger tillväxten inom företagsaffärer, Private Banking, och mäkleri upp för en viss nedgång av antalet börsnoteringar.

Stark marknad för företagsaffärer

Den nordiska marknaden för företagsaffärer fortsatte attvara livaktig under 2019 och Carnegie befäste sin ledande position. Vi medverkade i fler aktiemarknadstransaktionerän någon annan marknadsaktör i Norden under 2019 och nästintill dubbelt så många som närmsta konkurrent.

Den främsta tillväxten skedde dock inom samgåenden och förvärv. Företagsaffärer utanför börsen är ett led i vår strävan att bredda vår intäktsbas. Affärer med grund i till exempel generationsskiften har ofta dessutom en annan cyklikalitet än börsnoteringar. Inom Private Banking har vi ökat andelen återkommande intäkter vilket ytterligare ökar stabiliteten i intjäningsförmågan.

Styrkan i vårt ekosystem för kapitalallokering är som tydligast när alla delar av banken och alla kompetenser samverkar. Under 2019 var detta extra tydligt inom onoterade investeringar och emissioner.

Som ett led i detta har Private Banking genomfört flera unika transaktioner där vår kapitalstarka och engagerade kundkrets har fått möjlighet att göra investeringar som vanligtvis bara är tillgängliga för större institutioner.

Ökade marknadsandelar

Private Banking har haft en mycket bra tillströmning av kunder och det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent under året. Det nya kontoret i Linköping, som öppnade i slutet av 2018, bidrog till framgångarna redan under första verksamhetsåret.

En bidragande kraft till Carnegies höga aktivitet av företagstransaktioner bottnar i vår starka aktieanalys och exekveringsförmåga. Vår breda bevakning av noterade bolag på de nordiska börserna fortsätter att rankas högst på marknaden, våra handelsvolymer ökar och intresset för vår aktieanalys bland institutionella investerare växer utanför Norden.

Hållbarhet genomsyrar verksamheten

Hållbarhetsfaktorer har länge varit en integrerad del inom vår aktieanalys men har idag en allt mer framträdande roll och utgör ofta ett bärande element i en värdering av aktier och bolag. Det ställer nya krav på analyser och Carnegie inkluderar idag parametrar för hållbarhet för samtliga de nordiska börsbolag som bevakas.

Hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela vår verksamhet och vi fortsätter att leverera ansvarsfull rådgivning, där vi strävar efter att använda vår marknadsroll och position för att uppmuntra och stimulera till så ansvarsfulla investeringar som möjligt.

Skakig inledning på nytt decennium

Inledningen på 2020 påminner oss om att marknadsförutsättningarna är utanför vår kontroll. Coronavirusets spridning ökar volatiliteten på de finansiella marknaderna och osäkerheten på de marknader där Carnegie verkar stiger kraftigt.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att dratillbaka den tidigare föreslagna aktieutdelningen för 2019.

Carnegie fortsätter att fokusera på det vi kan påverka,med fokus på att vårda kundernas förtroende och medarbetarnas engagemang. Marknadens vassaste rådgivning måste bottna i en arbetsplats som stimulerar till samarbete och utveckling för att få ut det bästa av varje medarbetare. Det är vår främsta konkurrensfördel.

Björn Jansson
Vd och koncernchef

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.