Vi tänker grönt, inte svartvitt

När hållbarhetspolicyer ska tillämpas på konkreta situationer stöter förvaltaren ofta på oväntade nyanser.

På Carnegie Private Banking är håll­barhet en integrerad del av investeringsprocessen. Sedan flera år bedriver vi ett aktivt påverkansarbete inom kapitalförvaltningen. Störst möjlig­het att bidra till en positiv förändring har vi i våra aktivt förvaltade fonder och i de port­följer och fonder där Carnegie, eller externa förvaltare, gör direktinvesteringar i aktier.

För att säkerställa att inget innehav står i strid med våra hållbarhetskriterier, och för att verifiera externa förvaltares hållbarhetsarbete, anlitar vi en extern rådgivare, ISS ESG (se förklaring under krönikan). Även om vi har nolltolerans och undviker vissa typer av bolag, tror vi mer på påverkansarbete och best in class än på exkludering.

Ibland blir gränsdragningen svår. Ett färskt exempel i min roll som förvaltare är det spanska energikonglomeratet Iber­drola, en av världens största vindkraftsägare. Bolaget är en given kandidat i vårt investeringstema förnybar energi. ISS ESG rödflaggade dock bolaget, som således anses ha brutit mot någon av FN:s tio principer (se förklaring under krönikan). Rödflaggade innehav ska normalt avyttras, om inte ett avsevärt för­ändringsarbete pågår enligt den dialog som förs mellan förvaltaren och företaget.

Kortfattat äger ett delägt bolag i sin tur en liten andel av Norte Energia, som byggde ett gigantiskt vattenkraftverk i Brasilien, med konsekvenser för lokalbefolkningen. Norte-konsortiet anser sig ha fullföljt sina åtaganden. Händelserna inträffade innan Iberdrola klev in som ägare.

I verkligheten är det många svåra avväg­ningar som måste göras

Vad tycker då andra aktörer? AP-fonder­nas etikråd har inte exkluderat Iberdrola och för ingen dialog med bolaget. Iberdrola exkluderas varken av Sjunde AP-fonden eller av norska oljefonden, en av bolagets största ägare. Dessa ESG-föregångare har uppenbarligen en annan uppfattning än ISS ESG. Iberdrola har även en ganska stor vikt i Dow Jones Sustainability Index. Våra aktiva förvaltare tycker inte att de har bru­tit mot någon princip, ej heller Iberdrola. Hur landar man i så olika slutsatser?

I verkligheten är det många svåra avväg­ningar som måste göras. Lokalbefolkningen har drabbats men kompenserats enligt plan. Situationen må ha sina brister, men Iber­drola har inte brutit mot gällande överens­kommelser och flyr inte dessa anklagelser. På FN:s Global Compacts hemsida fram­står Iberdrola som en mönsterelev och man kan läsa att de har varit medlemmar sedan 2002. De har – liksom Carnegie – förbundit sig att följa de tio principerna. Ett arbete som Iberdrola redogör för i en 500 sidor lång Sustainability report. Denna rapport granskas av andra bolag i branschen och av intressenter innan den publiceras på hemsidan.

Vi förstår hur ISS ESG resone­rar, men mot bakgrund av vad vi vet i dag så håller vi inte med. Iber­drola tillåts i våra portföljer. Dialo­gen är dock pågående och ofta mer komplex än exkludering, eftersom det krävs mer analys av om bolaget följer eller krän­ker den aktuella normen. Förhoppningsvis ger det verkliga förändringar i slutändan.

Norte hävdar att man uppfyllt sina löften

Konsortiet Norte Energia har byggt vattenkraftverket Belo Monte i Brasilien. Anklagelserna går förenklat ut på att Norte inte har tagit hand om lokalbefolkningen, som drabbats hårt när vattennivån i Rio Xingu sjunker. Kraftverkets påverkan och ersättningen till invånarna godkändes av staten och andra instanser före byggstart. Norte anser sig ha fullföljt sina åtaganden: 8,4 miljarder SEK av totalt 10 har redan investerats i sociala miljöåtgärder.

Så jobbar Carnegies hållbarhetsrådgivare

ISS ESG är en av de större analysaktörerna inom ansvarsfulla, hållbara och etiska investeringar. I en databas finns tusentals företag som löpande hållbarhetsanalyseras efter ett stort antal parametrar. Såväl möjliga som bekräftade och avskrivna incidenter eller avvikelser från kriterier flaggas och följs upp. Utförliga rapporter kan laddas ned.

13 000 har anslutit sig till FN:s principer

De tio principerna i FN:s Global Compact handlar om företags verksamhet med avseende på människorätt, arbetstagares rättigheter, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning. Sjösattes 1999. Fler än 13 000 företag och andra aktörer har anslutit sig, varav drygt 300 svenska (däribland Carnegie). Global Compact inkluderar FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Författare

Johan
Holtsjö

Ansvarig förvaltare globala aktieportföljer

Relaterade artiklar

Makttrenden som lyfter ESG
Hållbarhet
Rebecka Elkert.

Makttrenden som lyfter ESG

Kvinnor skapar och bestämmer över alltmer av världens privata välstånd. Vad betyder det för planetens...