En vanlig missuppfattning om testamenten

På internationella testamentesdagen den 13 september reder vår familjerättsjurist Emma Forsberg ut flera viktiga frågor rörande testamenten för privata investerare och entreprenörer.

Varför är det extra viktigt med ett testamente för förmögna investerare och entreprenörer?
– Eftersom Carnegies Private Banking-kunder inte bara har ett betydande kapital förvaltat av banken, utan även innehar stora förmögenheter i form av fastigheter, företag och annat är det ytterst viktigt att ett testamente upprättas där testatorns sista vilja tydliggörs. Detta för att undvika tvister eller oklarheter vid dödsfall.

Vad gäller om en person avlider utan att efterlämna ett testamente?
– Om testamente saknas gäller den legala arvsordningen som återfinns i Ärvdabalken. Var den avlidne gift vid sitt frånfälle ärver den efterlevande kvarlåtenskapen under förutsättning att det finns gemensamma barn eller inga barn alls. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt. Kvarlåtenskapen efter en avliden som varken efterlämnar make/maka eller bröstarvingar tillfaller arvingar i andra arvsklass, vilket innebär föräldrar i första hand och syskon i andra hand. Sambor har ingen arvsrätt.

Vad bör ett testamente konkret innehålla?
– Skulle du vara nöjd med att kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsordningen finns det ändå starka skäl att upprätta ett testamente. I ett testamente kan det till exempel uppställas villkor om att arvet ska vara arvtagarens enskilda egendom eller att arvet ska ställas under särskild förvaltning till dess att arvtagaren uppnått en viss ålder. Många investerare har internationella kopplingar i form av exempelvis dubbelt medborgarskap eller tillgångar utomlands och då kan en lagvalsparagraf vara viktig. Eftersom samboförhållanden eller förhållanden där det endast finns särkullbarn är vanliga efterfrågar även Carnegies Private Banking-kunder ofta lösningar för att trygga den andre parten i förhållandet.

Är det något särskilt som aktieägare i fåmansbolag bör tänka på?
– Finns det flera aktieägare är det vanligt att dessa har ett aktieägaravtal sinsemellan. Inte sällan innehåller avtalet en klausul som anger hur aktierna ska hanteras i det fall att en aktieägare avlider. Vid upprättandet av ett testamente måste aktieägaravtalet gås igenom för att säkerställa att vad som anges i de olika dokumenten inte går stick i stäv.

Vilka vanliga missuppfattningar rörande testamenten möter du?
– En vanlig missuppfattning är att ett testamente styr en försäkringsutbetalning vid dödsfall. Utgångspunkten när det kommer till försäkringar med efterlevandeskydd är i stället att försäkringsbolaget betalar ut efterlevandeskyddet till den eller de som den avlidne har angivit som förmånstagare. En rekommendation är därför att stämma av med de försäkringsbolag där livförsäkring, kapitalförsäkring eller annan försäkring med efterlevandeskydd finns, för att säkerställa att försmånstagarförordnandet motsvarar dina önskemål, avslutar Emma Forsberg.

***
Förvara testamentet i din privata depå hos Carnegie
Eftersom ett testamente ska uppvisas i original är det av största vikt att det förvaras på ett sätt så att det inte förkommer eller förstörs samt att det faktiskt återfinns vid dödsfall. Som Private Banking kund finns det en möjlighet att kostnadsfritt förvara sitt testamente i din privata depå hos Carnegie.

Kontakta familjerättsjurist
Familjejuridiken är komplicerad och varje situation är unik. Över tid ändras inte bara en persons familjesituation och tillgångsmassa utan även juridiken och praxis på området. Ett familjejuridiskt dokument i form av ett testamente är således färskvara och bör därför ses över löpande. Ta gärna kontakt med din rådgivare eller Private Bankings familjerättsjurister för att se över just din situation.

Relaterade artiklar

Framtidsfullmakten som fungerar digitalt
Familjejuridik

Framtidsfullmakten som fungerar digitalt

Carnegie Private Bankings familjerättsjurist Emma Forsberg slår ett slag för den Carnegiespecifika framtidsfullmakten.