Sweco – köpvärt kvalitetsbolag med gynsamma tillväxtutsikter

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Efter Covid-19-utbrottet i Europa i slutet av januari har teknikkonsulten Sweco tappat knappt 30 procent på Stockholmsbörsen. Vår bedömning är att det har skapat ett bra ingångsläge i aktien. Utbredningen av Covid-19 har skapat en stor generell prognososäkerhet för 2020 på börsen och Sweco är inget undantag. Det är därför viktigt att bedöma den normaliserade långsiktiga intjäningspotentialen när man värderar aktien.

Historiskt har en sämre efterfrågan på konsulter resulterat i temporärt lägre beläggningsgrad och EBITA-marginal, som sedan relativt snabbt studsat tillbaka till mer normala nivåer när efterfrågan normaliseras.

Under de senaste 14 åren har Sweco upplevt två större ekonomiska sättningar: finanskrisen 2008-2009 och eurokrisen 2012-2013. Swecos rörelseresultat (EBITA) höll emot ganska väl under båda dessa perioder. Trots dessa sättningar har EBITA ökat med i genomsnitt 13 procent per år under perioden 2007 till 2019. Även om vår bedömning är att EBITA kommer ta stryk i år på grund av Covid-19-relaterade problem, bör vinsterna återhämtas relativt snabbt under 2021.

Under finanskrisen föll den organiska tillväxten med endast 3,5 procent och ökade med 1 procent under 2013. Vår bedömning är att den organiska tillväxttakten faller från 5,0 procent under 2019 till -2,7 procent 2020, för att sedan under 2021 och 2022 studsa tillbaka till nivåer kring den historiska tillväxttakten 5 procent per år.

Sweco har en attraktiv exponering mot stora samhällstrender som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar. Även om bostadsbyggandet har bromsat in på flera marknader de senaste åren har infrastrukturprojekt och offentliga investeringar kompenserat relativt väl. Offentlig sektor utgör cirka hälften av omsättningen, vilket bör stabilisera efterfrågan för Swecos tjänster.

Sweco har vuxit kraftigt ute i Europa de senaste åren, inte minst via förvärv som är en viktig del av Swecos tillväxtstrategi. Sedan Sweco börsnoterades 1998 har bolaget förvärvat över 100 bolag av varierande storlek, inklusive stora förvärv som nederländska Grontmij 2015. Under 2019 genomfördes tre större strategiska förvärv som adderade över 1 000 anställda i Storbritannien, Tyskland, Finland och Sverige.

Utöver en historisk organisk tillväxttakt på i genomsnitt 5 procent per år har förvärv bidragit med 9 procent tillväxt per år sedan 2006. Sweco har en stark finansiell ställning och förutsättningarna för en fortsatt aktiv förvärvsstrategi är goda. Även om konsultmarknaderna i Norden är relativt konsoliderade, finns det stor förvärvspotential i väsentligt mer fragmenterade marknader som Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Carnegie Analys bedömer att Swecos bevisade motståndskraft i sämre konjunktur, långsiktiga marginalpotential, starka ESG-profil och gynnsamma tillväxtutsikter på medellång sikt motiverar en 12-månaders framåtblickande EV/S-multipel på 1,8x, vilket är något över bolagets historiska genomsnitt. Om vi antar att Sweco kan nå sitt historiska tillväxtbidrag från M&A i år, bör omsättningen landa på 21,8 miljader SEK under 2020. Med en EV/S-multipel på 1,8x motsvarar det ett motiverat värde på 310 SEK, som är vår riktkurs.

Sweco – köpvärt kvalitetsbolag med gynsamma tillväxtutsikter(Köp, riktkurs 310 SEK)

 

  • Teknikkonsult med attraktiv exponering mot megatrender som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar
  • Bevisad motståndskraft i sämre konjunktur
  • Aktiv förvärvsstrategi med över 100 förvärv sedan börsnoteringen 1998 Stark finansiell ställning och flera stora fragmenterade konsultmarknader ute i Europa skapar fortsatt förvärvspotential
  • Långsiktig marginalpotential, stark ESG-profil och gynnsamma tillväxtutsikter på medellång sikt motiverar en EV/S-multipel på 1,8x, motsvarande ett motiverat värde på 310 SEK, som är vår riktkurs

 


Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 30 mars kl.13:51.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.