SKF – bättre motståndskraft bör premieras på sikt

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Under coronakrisen har den svenska verkstadssektorn klarat sig väl relativt övriga Stockholmsbörsen och dessutom även utvecklats bättre än europeisk verkstadssektor. Det senare är överraskande, givet att svensk verkstadssektor historiskt brukar klassas som tidigt cyklisk och därmed klara sig sämre i nedgångar. Inom svensk verkstadssektor är skillnaderna dock stora. Exempelvis Nibe och Atlas Copco ligger båda på eller nära kursnivåer kring årshögsta och har därmed återhämtat hela nedgången. I andra ändan hittar vi mer konsumentnära bolag som Nobia och Dometic, som har värderats ner väsentligt jämfört med före coronakrisen. 

Vinstosäkerheten är dock fortsatt stor för 2020 och verkstadsbolagen ger liten eller ingen vägledning i rapporterna. I princip alla bolag flaggar för ett mycket svagt andra kvartal och att återhämtningen bör ske gradvis under andra halvåret. Jämfört med finanskrisen är verkstadsbolagen generellt sett mer förberedda och balansräkningarna är i bättre skick. I nuläget är vinstmultipeln för verkstadssektorn något över det historiska långsiktiga genomsnittet, dock med extra stor osäkerhet kring vinsten, E:et i P/E-talet.

På sektornivå är det alltså ingen krisvärdering i svensk verkstadssektor. Det finns dock aktier där aktiemarknaden har en mer försiktig syn. Svenska Kullagerfabriken, det vill säga SKF, är en sådan. Visserligen är den traditionella vinstmultipeln i SKF strax över bolagets långsiktiga historiska genomsnitt, men osäkerheten i vinstprognoserna är i nuläget stor. Det är därför bättre att lägga större vikt vid vinstneutrala multiplar som EV/Sales (det skuldfria börsvärdet i relation till omsättning) och P/BV (börsvärde relativt eget kapital). För SKF ligger dessa multiplar på eller nära historiskt låga nivåer, vilket har skapat ett attraktivt läge.

SKF är ett väldigt cykliskt bolag och gynnas tidigt när återhämtningen väl tar fart. Bolaget har successivt strukturerat om och anpassat kostnaderna för att kunna parera konjunktursvängningar på ett bättre sätt än historiskt. Det är nu SKF, likt Sandvik och Volvo, ska få betalt för att kunna försvara marginalerna någorlunda väl även vid en sämre efterfrågan. SKF har investerat för att röra sig bort från prispressade segment till att sälja mer specialiserade slutprodukter, för att hålla lönsamheten mer motståndskraftig.

Ur den synvinkeln var den senaste kvartalsrapporten ett rejält styrkebesked. Trots att den organiska tillväxten föll med 9 procent lyckades SKF bibehålla rörelsemarginalen från föregående år. Rörelseresultatet hamnade därmed 27 procent över vår prognos. SKF har vidtagit en rad åtgärder, bland annat fabriksstängningar, personalminskningar och en ökad flexibilitet inom arbetskraften.

Samtidigt signalerar SKF liksom andra verkstadsbolag att den snabba nedgången i slutet av mars har fortsatt i april. Det är uppenbart att innevarande kvartal blir ett test i klass med eller värre än finanskrisen 2009. Samtidigt har vi justerat våra prognoser och räknar med en mer än halverad rörelsemarginal i andra kvartalet jämfört med föregående år och ett försäljningstapp på 27 procent. Trots det ser aktien inte särskilt dyr ut på våra prognoser för 2020. Balansräkningen är dessutom stark och möjliggör fler förvärv, vilket är positivt.

I nuläget värderas SKF med en rabatt kring 30 procent relativt nordisk verkstadssektor, vilket är väl pessimistiskt. Även om aktien har utvecklats väl under april finns fortsatt uppsida. SKF är för den något mer riskbenägna investeraren. Bolaget är tidigt upp ur startblocken när konjunkturen väl tar fart. SKF är ett bättre bolag idag än vid förra finanskrisen och står nu inför det verkliga testet att kunna upprätthålla lönsamheten i en svängig konjunkturmiljö. På sikt kan det belönas med multipelexpansion. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 165 SEK, motsvarande EV/EBITA 10x prognosen för 2021 och 25 procent rabatt relativt den nordiska verkstadssektorn.

  SKF – bättre motståndskraft bör premieras på sikt (Köp, riktkurs 165 SEK)

  • Cykliskt bolag som gynnas tidigt när återhämtningen väl infinner sig
  • SKF har successivt effektiviserat för att hålla lönsamheten mer motståndskraftig vid konjunktursvängningar
  • Senaste kvartalsrapporten styrkebesked lönsamhetsmässigt, trots fallande omsättning
  • Bättre motståndskraft bör på sikt premieras i värderingen
  • Stark balansräkning möjliggör fler förvärv
  • Vinstneutrala multiplar som EV/Sales och P/BV ligger på eller nära historiskt låga nivåer
  • Köp med riktkursen 165 SEK, motsvarande EV/EBITA 10x prognosen för 2021 och 25 procent rabatt relativt den nordiska verkstadssektor

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 24 april kl.07:13.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.