Skattefri grundnivå för ISK – ett steg närmare att införas?

För investeringssparkonton (ISK), kapitalförsäkringar samt PEPP-produkter har regeringen lagt fram ett förslag på en skattefri grundnivå. Förslaget har passerat flera led i lagstiftningsprocessen och har nu behandlats av Lagrådet.


ISK, kapitalförsäkringar samt PEPP-produkter (paneuropeisk privat pensionsprodukt) är populära sparformer som inte beskattas på traditionellt sätt. Det tas nämligen inte ut någon löpande skatt på utdelningar, vinster eller räntor – i stället schablonbeskattas årligen de sammanlagda tillgångarna som innehas på kontot.

Dessa tre kontotyper är nu alla föremål för förändring då regeringen beslutat om reformer på skatteområdet. Ett förslag regeringen presenterat handlar om att det ska införas en skattefri grundnivå för fysiska personers sparande, som föreslås börja gälla den 1 januari 2025. Det går ut på att fysiska personer ska få möjligheten att göra ett avdrag i inkomstslaget kapital, på en summa som motsvarar skatten på det totala sparandet i ISK, kapitalförsäkringar samt PEPP-produkter.

Effekterna av en skattefri grundnivå medför att ett sparande på upp till 300 000 kronor blir skattefritt, vilket kan tänkas få ett flertal positiva konsekvenser. Det kan få fler människor att börja spara, våga starta företag eller köpa sin första bostad. Dessutom gynnar det ett långsiktigt sparande och en möjlighet att skapa en skattefri buffert inför framtiden.

Förslaget har nu kommit så långt i lagstiftningsprocessen att det under juni månad behandlades av Lagrådet, instansen som granskar och yttrar sig över lagförslag innan det skickas till riksdagen för omröstning.

Lagrådets yttrande, som inte är juridiskt bindande, beaktade både fördelar och nackdelar med en skattefri grundnivå. Kritik riktades mot lagförslaget på ett antal områden. Det lades särskild vikt vid att det är svårbedömt vilka syften som kommer tillgodoses samt vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. Kritiken från lagrådet hindrar dock inte att förslaget går vidare i lagstiftningsprocessen mot den slutliga omröstningen i riksdagen.

Förslaget förväntas träda i kraft 1 januari 2025. Det återstår att se hur detta utvecklas, men vi är nu ett steg närmare sänkt skatt för alla som sparar i ISK, kapitalförsäkringar och PEPP-produkter.

Du kan snabbt och enkelt öppna ett ISK eller en kapitalförsäkring hos Carnegie. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra skattejurister.

Författare

Sara
Zad

Skattejurist

Relaterade artiklar

3:12-utredningen ett steg i rätt riktning
Skatt

3:12-utredningen ett steg i rätt riktning

Regeringens 3:12-utredning bjöd på välkomna förenklingar och förbättringar. Men även framåt kommer reglerna vara mycket...