Magdalena Andersson driver nu igenom ändring av skatteavtalet med Portugal

Magdalena Andersson driver nu igenom ändring av skatteavtalet med Portugal. Avsikten är att privata tjänstepensioner fortsättningsvis ska kunna beskattas i Sverige med upp till 25 % om individen är begränsat skattskyldig i Sverige. Ändringen kan tidigast komma att tillämpas från den 1 januari 2020 och i vissa fall först 2023.

Av Regeringens pressmeddelande framgår bl.a. följande:

Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. När beskattning inte sker i Portugal ska den därför ske i Sverige.

Bakgrunden till ändringen i avtalet är de regler Portugal införde 2009, som gör det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Detta har varit möjligt utifrån hur skatteavtalet har varit formulerat, men var inte avsett när avtalet ingicks 2002. Omförhandlingen har skett på begäran av Sverige.

Avtalet ändras nu så att de pensionerna i fråga även får beskattas i staten de utbetalas ifrån. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige. Den nya bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder. I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige fr o m den dag då ändringprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske fr o m den 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske fr o m den 1 januari 2023.

Skatteavtalet uppdateras även i vissa andra avseenden. Det handlar främst om att möta nya internationella standarder som följer av det internationella projekt som under ledning av G20 och OECD har genomförts för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar, det så kallade BEPS-projektet.

I nuläget är tidpunkten för ikraftträdandet preliminärt eftersom det är beroende av godkännande av riksdagen och måste undertecknas av berörda stater. 

Förslagen ändring av skatteavtalet kan komma att beröra pensionärer som undantagit privata tjänstepensioner från beskattning i Sverige genom att flytta till Portugal.

De individer som omfattas av ändringarna bör se över villkoren i sina nuvarande pensionsplaner för att utröna hur utbetalningar före och respektive efter påverkas att ändringsprotokollet träder ikraft 2020 (alternativt 2023). 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor avseende ovanstående ändring!


 

Sara Zad
08 5886 86 27
sara.zad@carnegie.se

Peter Grufman
08 5886 89 22
peter.grufman@carnegie.se

Björn Ohlsson
08 5886 92 12
bjorn.ohlsson@carnegie.se