Sdiptech – serieförvärvare med omotiverat stor rabatt

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Teknikkoncernen Sdiptech är lite av en doldis på Stockholmsbörsen. Med en kombination av förvärv och organisk tillväxt har bolaget på endast fem år lyft omsättningen från drygt 100 miljoner SEK till hela 1,8 miljarder SEK 2019, med en god lönsamhet. Vi lyfte fram serieförvärvaren som ett intressant lågvärderat tillväxtcase i januari i år. Aktien rusade fram till pandemiutbrottet i februari och passerade vår dåvarande riktkurs med råge. I den stora börsfrossan som följde i mars halverades aktien på kort tid. Bolagets verksamhet har dock uppvisat en hög motståndskraft under coronakrisen. Aktien har därför utvecklats starkt och noterade all time high på 186,5 SEK i slutet av augusti. Ett nytt attraktivt köpläge har skapats i aktien, efter rekylen som förstärktes i förra veckan då största ägaren Ashkan Pouya sålde delar av sitt innehav.

Serieförvärvaren Sdiptech har idag 32 bolag i koncernen och adderar framgångsrikt produkt- eller tjänstebolag inom området infrastruktur, med stabila kassaflöden och hög lönsamhet. Målmarknader för förvärv är i huvudsak Norden och Storbritannien men även Beneluxländerna. Sdiptech:s strategi liknar andra serieförvärvare på Stockholmsbörsen, som exempelvis Indutrade, Addtech och Lagercrantz. Det innebär en hög grad av decentralisering i självständiga dotterbolag där affärsbeslut fattas lokalt och nära kunder. De förvärvade bolagen integreras inte utan får stå på egna ben och behålla sitt varumärke. Sdiptech är dock storleksmässigt ett väsentligt mindre bolag än de tidigare nämnda serieförvärvarna.

Under 2019 förvärvades fyra bolag som adderade cirka 90 miljoner SEK i rörelseresultat (EBITA), motsvarande cirka 30 procent av EBITA för helåret 2019. Typiskt sett landar förvärvsmultipeln EV/EBITA på 6-7x. Det ska jämföras med Sdiptechs nuvarande värdering på betydligt mer än dubbla EV/EBITA-multipeln. Vår bedömning är att det höga M&A-tempot fortsätter, inte minst efter påfyllningen med drygt 350 miljoner SEK i den riktade emissionen i juni i år.

I juli uppdaterade Sdiptech de finansiella målen där styrelsen fastslog att den årliga genomsnittliga förvärvade resultattillväxten ska uppgå till 90 miljoner EBITA per år. Hittills i år har en knapp tredjedel av detta förvärvats. Det organiska tillväxtmålet är en årlig genomsnittlig EBITA-tillväxt om 5-10 procent. Kombinerat borgar de finansiella målen för en hög resultattillväxt.

Den underliggande marknadstillväxten inom infrastruktur är stabil och behoven är stora, inte minst givet en växande befolkning, ett ålderstiget V&A-nät och investeringsbehoven inom avancerad infrastruktur. Tillväxtutsikterna är därför goda på såväl kort som lång sikt. Kortsiktigt har Sdiptech visat en god motståndskraft under coronakrisen och en lägre cyklikalitet än vad aktiemarknaden tidigare har bedömt. Halvårsrapporten var betydligt bättre än väntat och mycket talar för att andra halvåret utvecklas väl.

Kortsiktigt har rekylen skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien. En fortsatt omvärdering av aktien motiveras av en fortsatt stor förvärvspotential och attraktiv relativvärdering. Vår riktkurs 190 SEK motsvarar ett justerat EV/EBITA 20x på våra prognoser för 2021, motsvarande cirka 20 procent rabatt mot jämförbara serieförvärvare på Stockholmsbörsen. Över tid bedömer vi att rabatten successivt kommer minska.

Sdiptech – serieförvärvare med omotiverat stor rabatt  (Köp, riktkurs 190 SEK)

 • Serieförvärvande teknikkoncern inom infrastrukturområdet
 • Den underliggande marknadstillväxten är god givet stora investeringsbehov på grund av åldrande infrastruktur, urbanisering, effektiva transporter och hållbar energi
 • Serieförvärvare med 32 bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Österrike och Kroatien
 • Årlig genomsnittlig organisk EBITA-tillväxt om 5-10 procent toppas med en årlig genomsnittlig förvärvstakt om 90 miljoner SEK (EBITA)
 • Förvärvar mindre bolag till typisk förvärvsmultipel på 6-7 EV/EBITA
 • Fortsatt stor förvärvspotential och övertygande M&A-historik bör attrahera investerare
 • Omotiverat stor rabatt relativt andra serieförvärvare på Stockholmsbörsen
 • Riktkursen 190 SEK motsvarar EV/EBITA 20x 2021 års prognos motsvarande cirka 20 procent rabatt relativt jämförbara bolag

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 24 juli kl.07:28.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.