Möjlighet till anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset

Regeringen har presenterat ett förslag om likviditetförstärkning via skattekontot. Carnegie Private Bankings skattejurist Sara Zad svarar på frågor som rör privata investerare. 

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna. Detta innebär att om den skattskyldiga kan visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket medge anstånd med betalningen. Ansökan görs skriftligt och skickas till den skattskyldigas skatteenhet.

När ska Skatteverket bevilja anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter?

– Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta, enligt 63 kap. 15 § Skatteförfarandelagen (2011:1244). Det är den som ansöker om anstånd som ska visa att synnerliga skäl finns.

Huvudsyftet är att den som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en kortare tids rådrum för att kunna skaffa fram pengar för att kunna betala skatten eller avgiften. Det ska vara ett enstaka tillfälle där den skattskyldiga oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter, men bedöms ha goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd kunna betala sina skatter och avgifter. Den skattskyldiga får därigenom en tidsfrist för att skaffa fram medel till betalningen. Detta kan de göra till exempel genom att kräva kunder på betalning eller realisera tillgångar.

Utgör betalningsproblem med anledning av coronaviruset synnerliga skäl för anstånd?- Skatteverket har gjort bedömningen att betalningsproblem med anledning av coronaviruset kan vara synnerliga skäl. Den skattskyldiga måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed varit tillfälliga. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Hur lång tid kan jag få anstånd?
– Varje ansökan kommer att bedömas för sig. Normalt sett kan anstånd medges 1-2 månader med möjlighet till förlängning.

I de fall följderna av coronaviruset är omfattande kan anstånd medges upp till 4 månader med möjlighet till förlängning. Det är den skattskyldiga själv som ska visa orsakerna till betalningssvårigheterna och göra en ansökan. Detta gäller både första ansökan och ansökan om förlängning av anståndet

Vilka skatter och avgifter får jag anstånd med?

– Normalt sett medges inte anstånd med betalning av avdragen skatt på anställdas löner och mervärdesskatt (moms) då pengar för dessa skatter förutsätts finnas tillgängliga för inbetalning eftersom den skattskyldiga endast fungerar som ”statens uppbördsman” för dessa skatter. Dock kan anstånd medges även för dessa skatter om den skattskyldiga visar att hen har blivit tvungen att använda pengarna till betalning av något oförvållat för att mildra följderna av coronaviruset.

Kommer anståndet att medföra någon kostnad för mig?
– Räntan på den uppskjutna skatten föreslås bli 1,25 procent. En avgift tas också ut på 0,3 procent per kalendermånad. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen.

Hur gör jag för att få anstånd?
– Ansökan om anstånd görs skriftligt på blankett SKV 4305. Det går även bra att skriva ett fritextbrev. Dessa skickas till den skatteenhet den skattskyldiga tillhör.

Jag är inte näringsidkare utan vanlig privatperson, kan jag få anstånd?
– Eftersom Skatteverket gjort bedömningen att följderna av coronaviruset är en sådan situation som anses som synnerliga skäl kan du ansöka om att få anstånd med betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter. Du ansöker på samma sätt som ovan. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Jag har skuldsanering, kan jag få anstånd med betalning enligt min betalningsplan?

– Skatteverket kan bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem enligt 63 kap. 15 § SFL. Det som avses är skatter och avgifter som debiterats skattekontot. När skuldsanering beslutas finns det inget skuldsaldo kvar på gäldenärens skattekonto utan betalningar enligt betalningsplanen sker till Kronofogden. Det innebär att gäldenären ska göra sina löpande betalningar enligt betalningsplanen till Kronofogden, som sedan förmedlar betalningarna vidare till borgenärerna. Anstånd enligt 63 kap. 15 § SFL kan därför inte beviljas för betalningar enligt betalplan.

Jag har F-skuldsanering, kan jag få anstånd med betalning enligt min betalningsplan?

– Se ovan.

Är detta samma förslag som regeringen har lagt fram nu?

– Nej, det är inte samma förslag. Det här är Skatteverkets tolkning av reglerna enligt 63 kap. 15§ Skatteförfarandelagen. Regeringen har föreslagit att anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall även ska vara möjligt att få för näringsidkare för vissa redovisningsperioder. Inget beslut har ännu tagits om detta.

Vilka förfallodagar omfattas av detta?

– Anstånd på grund av tillfälliga betalningssvårigheter enligt 63 kap. 15 § SFL medges med ett skattebelopp och är inte knutet till några specifika förfallodagar. Anstånd ska beviljas med det belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna, enligt 63 kap. 16 § SFL. Anstånd bör normalt inte beviljas med högre belopp än underskottet på den skattskyldigas skattekonto.

Var kan jag läsa mer om anstånd?

Större möjlighet att skjuta upp skatt för företag som drabbas ekonomiskt av effekterna av coronaviruset

Vid tillfälliga betalningsproblem