Rekordår för Investment Banking

Carnegie var den Investment Bank som deltog i flest aktiemarknadsrelaterade transaktioner i hela Europa under 2020 och tog samtidigt den största marknadsandelen av Nordiska IPOs. Läs intervjun med Ulf Vucetic, Head of Investment Banking, om föregående års resultat, framväxten av private placements och hur Investment Banking integrera hållbarhet i sin affär.

Året 2020 inleddes med en stark marknad som kännetecknades av en hög aktivitet inom företagsaffärer generellt sett, såväl i den privata som den publika marknaden. Aktiemarknaden var stark, finansieringsmöjligheterna goda och flödet av affärer stort. Under mars månad 2020 förändrades emellertid läget på marknaden abrupt, när det stod klart att Covid-19 skulle utvecklas till en allvarlig, global pandemi.

Pandemin fick en betydande inverkan på Investment Bankings verksamhet under andra kvartalet 2020. Ökad osäkerhet i den finansiella utvecklingen i många nordiska bolag och en minskad transaktionssäkerhet i allmänhet, gjorde att många transaktionsprocesser gick i stå. Därtill minskade antalet nya affärsinitiativ bland våra kunder avseende exempelvis börsnoteringar och större bolagsförsäljningar, viket sammantaget påverkade transaktionsvolymen negativt. Å andra sidan medförde samma osäkerheter att många av Carnegies kunder valde att stärka sina balansräkningar genom riktade nyemissioner i aktiemarknaden, varför transaktionsvolymen trots den utmanande marknaden ändå var hög under pandemins första våg, särskilt för Carnegie som har en särskilt stark ställning inom riktade emissioner. Den höga aktivitetsnivån kunde hanteras på ett bra sätt trots pandemin, dels på grund av en stor flexibilitet hos medarbetarna och dels då vi sedan tidigare har en god vana att arbeta med olika former av digitala möten.

Carnegie var den investment bank som gjorde flest ECM-transaktioner (86) i hela Europa under 2020.

En annan trend som förstärktes under 2020 var att fler bolag genomförde finansieringar utan att börsnoteras, genom emissioner i den privata marknaden, så kallade private placements. Carnegie har en särställning på den marknaden genom sin heltäckande distributionsförmåga från större institutioner till mindre privatkunder. Vår starka Private Banking är i detta avseende en viktig distributionskanal, och samtidigt gynnas kunderna inom Private Banking av att erbjudas unika och attraktiva investeringsmöjlighetermöjligheter i onoterade bolag. Det stärker båda affärsområdena. Efter sommaren avtog pandemins första våg, varefter många M&A- och börsnoteringsprocesser återupptogs, varför affärsmixen inom Investment Banking normaliserades.

”Det slutligt avgörande för våra framgångar är dock det förtroende vi har från våra kunder.”

Även kreditverksamheten som varit svag under det första halvåret avslutade starkt i takt med att marknaden generellt sett återhämtade sig. Stor flexibilitet och en god förmåga att allokera resurser till de typer av transaktioner och de marknader där aktiviteten är högst, gör att vi kan parera kortsiktig volatilitet i enskilda marknader. Kraften i denna förmåga visade sig tydligt under 2020, då Carnegie Investment Banking trots turbulenta marknader och periodvisa totalstopp i vissa typer av transaktioner kunde redovisa sitt bästa år någonsin vad gäller såväl intäkter som resultat.

Det slutligt avgörande för våra framgångar är dock det förtroende vi har från våra kunder och det är därför glädjande att vi för femte året i rad utsågs till Nordens främsta rådgivare inom Investment Banking av kunderna. I Sverige toppade vi dessutom alla tre delkategorier (ECM/M&A/DCM). I slutet av året utsåg Mergermarket Carnegie till Årets Rådgivare inom svenska företagsaffärer.

Investment Banking utsågs 2020 av Prospera till bästa rådgivare i Norden inom corporate finance för femte året i rad när företag och institutioner tillfrågades.

Utvecklingen för våra fyra kontor i Norden var varierad, vilket framförallt förklaras av enheternas olika affärsmix. Sverige, som är vår största enhet, hade bäst momentum men även på övriga marknader flyttade vi fram Nordens främsta rådgivare.

I Norge har handelsplatsen Euronext Growth (tidigare Merkur) kommit igång på allvar och tack vare vår expertis och erfarenhet inom börsnoteringar och ägarspridning har Carnegie etablerat en stark position på den norska marknaden för tillväxtföretag. Vi ser fortsatt stor potential framöver inom det segmentet i Norge.

I Finland deltog vi i ett antal större transaktioner och i Danmark, som är mer fokuserat på privat M&A, var det första halvåret svagt, vilket emellertid följdes upp med en stark avslutning av året. Utvecklingen av våra olika produktslag varierade. Aktiemarknadstransktioner (ECM) gick mycket starkt, med ett stort antal riktade emissioner under första halvåret och en mer normaliserad verksamhet under andra halvåret.

Företagstransaktioner (M&A) var svagare under första halvåret men efter sommaren tilltog volymerna tydligt. Inom kreditfinansiering pågår en förändring i marknaden med en förskjutning från traditionella bankkrediter mot finansiering genom kreditfonder. Det ökar komplexiteten i samband med upphandling av krediter och därmed behovet av rådgivning. Det är ett växande segment där Carnegie har vunnit mark och vi ser lovande potential framöver.

Carnegie utsågs 2020 till årets företagsrådgivare inom svenska företagsaffärer av det globala analysföretaget Mergermarket

Ulf Vucetic, Chef för Investment Banking

Hur integrerar Investment Banking hållbarhet i affären?

Även inom Investment Banking är ESG och hållbarhet ett naturligt inslag i vår rådgivning till våra kunder. För Carnegie handlar det dels om att arbeta med kunder som ligger långt framme i ESG-frågor men också om att vi kan visa det potentiella värdeskapandet genom ESG. Bolag som driver sin verksamhet på ett bra sätt med avseende på exempelvis miljö, etik och mångfaldsfrågor värderas högre, vilket våra kunder givetvis tjänar på.

Vad driver framväxten av private placements på marknaden?

Krav på omedelbar likviditet efter nyemissioner har minskat under senare år, vilket öppnar upp en stor marknad som vi kallar private placements, investeringar i onoterade bolag. Där har Carnegie unik distributionskapacitet i Norden. Vi når större institutionella investerare i Norden och utlandet till mindre men transaktionsbenägna stiftelser, institutioner och privatpersoner. Det är ett utmärkt exempel på när hela banken samverkar¨.