Bakom kulisserna: Så går en notering till

STEG FÖR STEG. Nedan berättar Lars-Erik Sjöberg, chef för Corporate Finance, hur en börsnotering egentligen går till. Häng med bakom kulisserna! 

*Med ett transaktionsvärde överstigande 40 miljoner dollar, motsvarande cirka 350 miljoner kronor. 

1. Ett behov av att vända sig till börsen uppstår – antingen i bolaget eller hos ägarna

Bolaget har kapitalbehov m.m. De ursprungliga ägarna kan vilja fortsätta att utveckla bolaget, men behöva mer kapital till verksamheten. Bolaget kan också söka kvalitetsstämpeln och exponeringen som en börsnotering ger, av exempelvis marknadsmässiga skäl. I detta fall säljer de ursprungliga ägarna åtminstone 25 procent av sina aktier för att uppfylla börsens krav om ägarspridning.

Exempel: Recipharm som noterades 2014, där entreprenörerna LarsBacksell och Thomas Eldered kvarstår som styrelseordförande respektive vd i bolaget.

Ägarna vill sälja. Ofta ger börsen bäst betalt. Private equity-fonder står bakom ungefär 40 procent av de noteringar som vi på Carnegie genomför. PE-fonderna ska i regel vara ute ur bolaget två år efter noteringen, men kvarstår initialt som ägare till åtminstone 25 procent av aktierna.

Exempel: Ahlsell, Academedia och Ambea som såldes av riskkapitalbolagen CVC, EQT respektive Triton/KKR

2. Inkörning: Fokuserat arbete för att platsa.

Generellt tar det sex till tolv månader för ett bolag attförbereda en börsnotering. Ofta är private equity-ägda bolag snabbast – de har ju blivit uppköpta tidigare och har redan börsbolagsliknande processer för rapportering till ägare och finansiärer. I familjeföretag kan man däremot behöva vänja sig vid den öppenhet som krävs av ett börsbolag, och det kan finnas familjetillgångar som måste säljas före noteringen. Förberedelserna handlar ofta om att ändra och förstärka interna rutiner, komplettera kompetens, ta in externa styrelseledamöter och införa redovisningsstandarden IFRS om det inte redan är gjort. Inget av detta är särskilt svårt, men att exempelvis hitta bra styrelseledamöter och få dem på plats kräver tid och fokus. Ekonomichef och ekonomifunktion blir hårt belastade av extraarbete med den tunga noteringsprocessen. När förberedelserna är någorlunda färdiga inleds en legal, finansiell och affärsmässig due diligence-process. Dessa grundliga genomgångar ligger till grund för kommande prospektskrivande och framtagandeav säljmaterial.

3 För-försäljning bearbetar cornerstones och andra

Cirka fyra månader före notering är det dags för en första presentation av bolaget för investerare. Ett tiotal institutioner får träffa bolagsledningen och ombeds ge sina tankar om bolaget och profilering inför noteringen. Många företag har stor nytta av denna allmänna feedback från kvalificerade investerare.

Därefter följer fler träffar med institutionella investerare och family office-enheter. I detta läge knyts också cornerstones upp – investerare som förbindersig att köpa aktier i noteringen och vars namn och andelar skrivs in i prospektet.

När det är två-tre månader kvar till notering får Carnegies aktieanalytiker en bred genomgång av bolaget och skriver sin analys. Nu börja vi snäva in intresserade investerare och fråga om pris. Mycket arbete sker nu. När erbjudandet blir publikt är det visserligen inte färdigsåld, men vi har kommit väldigt långt.

4. Parallellt: Prospektet och myndigheterna

Prospektet är det legala dokument som reglerar förhållandet mellan bolaget, säljande aktieägare och investerarna. Det tas fram av bolaget tillsammans med bolagets jurister och Carnegie, och godkänns av Finansinspektionen.

Bolagets kvaliteter i övrigt bedöms av börsen, som tar hjälp av en börsrevisor för att granska ett tiotal områden hos bolaget, däribland interna rutiner, kommunikation och allmän börsfähighet. På grundval av börsrevisorns rapport beslutar börsens bolagskommitté om att godkänna bolaget för notering.

5. Slutförsäljning ochen spännande natt 

Nu är det dags att ”trycka på knappen”: Noteringen blir publik, det institutionella mäkleriet bearbetar återstående institutioner, erbjudandet går ut till privatpersoner och bolagets ledning gör roadshow. När anmälningstiden på 1,5–2 veckor utlöpt väntar en spännande kväll och natt, då Carnegie redovisar för bolaget och säljande aktieägare hur försäljningen har gått. Vi visar buden och ger en rekommendation kring investerare som styrelsen och de tidigare storägarna diskuterar ett par vändor under kvällen.

Har noteringspriset angivits i ett intervall ska priset också bestämmas nu. Tanken med prisintervallet är att ett högre intresse ska avspeglas i ett högre pris. Man ska också kunna justera för att aktiemarknaden kan gå upp eller ned ganska kraftigt i slutförsäljningsfasen. Hög överteckning ger inte automatiskt det högsta priset i intervallet. Det handlar också om ägarkvalitet: Ett bolag kanske vill ha med en AP-fond eller en stor aktiefond, och då kan priset sättas till deras högstanivå – även om noteringen är tio gånger övertecknad.

6. Notering, börsklocka och kursutveckling

På noteringsdagens morgon är det dags för den traditionsenliga ceremoni då det nya bolaget ringer i börsklockan. Och så småningom kommer facit i fråga om prissättningen – hur aktien presterar på kortare och längre sikt i förhållande till noteringskursen. Det är en avgörande faktor för att en börs ska vara attraktiv att notera bolag på. Under 2016 var genomsnittsaktien på Stockholmsbörsen upp 17 procent första handelsdagen och 30 procent efter den första månaden – ett fint kvitto på en fungerande eftermarknad.