Problemområden kan rädda 2013

Under 2012 var det framför allt tre områden som tyngde sentimentet: eurokrisen, Kinas ekonomiska framtidsutsikter och USA:s budgetsituation. Men det är också från dessa tre områden vi kan få positiva tillväxtöverraskningar 2013.

Minskad politisk osäkerhet och starkare ekonomisk statistik har förbättrat risksentimentet under inledningen av det nya handelsåret och det har resulterat i stigande aktiemarknader. Inköpschefsindexen ISM och HSBC China PMI från USA respektive Kina har varit överraskande starka under början av året – dessutom är den amerikanska sysselsättningsstatistiken fortsatt i en positiv trend och landets ekonomi fortsätter att skapa nya arbetstillfällen. Det är naturligtvis av stor vikt för den ekonomiska återhämtningen att sysselsättningen förbättras, eftersom det bland annat gynnar konsumtionen som utgör 70 procent av USA:s BNP.

Aktiemarknaderna har annars under det nyss avslutade året präglats av en haltande global tillväxttakt, där varken USA eller Kina har övertygat och där euroområdet befunnit sig i recession. I stället har världens stora centralbanker och deras agerande stått i fokus och de har fortsatt genomföra stimulerande åtgärder.

Den makroekonomiska statistiken förbättrades visserligen en aning under slutet av 2012, men stimulanserna behöver få större effekt än de fått hittills och tillväxtförväntningarna kommer alltså att prägla även 2013. Men trots den svaga ekonomiska tillväxten har börserna utvecklats väl under 2012 och de flesta globala index steg under året med mellan 13 och 15 procent.

När vi nu går in i 2013 kommer marknadens fokus i allt större utsträckning att förflyttas från skuldproblematiken (främst den som gäller eurozonen, men även den som berör USA) och i stället riktas mot den ekonomiska tillväxten . Det är framför allt tre områden som har tyngt sentimentet för konsumenter, företag och investerare: eurokrisen, Kinas ekonomiska framtidsutsikter och USA:s budgetsituation. Men det är även från dessa tre områden vi kan få positiva tillväxtöverraskningar under 2013.

Euroområdet har gjort framsteg under 2012 och framför allt har systemrisken i banksektorn sänkts. Man har även genomfört en rad nödvändiga reformer i bland annat Sydeuropa. Men under 2013 måste euroområdet försöka förbättra den ekonomiska tillväxten och få ned den extremt höga arbetslösheten. Hittills finns det en stark uppslutning kring euron, men förbättras inte den ekonomiska situationen kan detta snabbt förändras. Förhoppningsvis kan eurozonen lämna recessionen bakom sig under 2013, men det är en allvarlig situation och redan en liten förbättring får anses vara väl så god.

Även den kinesiska ekonomin bör fortsätta att förstärkas under 2013. Redan under slutet av 2012 förbättrades situationen och oron för en ”hårdlandning” har nu minskat betydligt. Landet bör få en tillväxt på över 8 procent under 2013. Likaså bör USA fortsätta sin ekonomiska återhämtning, och lite beroende på vilken effekt (sannolikt negativ) den kommande budgetprocessen under februari får bör tillväxten hamna i spannet 2-3 procent under 2013.

Mer kortsiktigt kommer fokus att riktas mot rapportperioden för det fjärde kvartalet, vilket blir nästa viktiga datapunkt. Förväntningarna inför rapporterna har visserligen kommit ned de senaste månaderna, i takt med nedrevideringar av vinstestimaten och mer dämpade kommentarer från bolagssektorn. För det fjärde kvartalet förväntar sig marknaden en vinsttillväxt om 2,9 procent och för helåret 2013 8,6 procent för det breda aktieindexet S&P500.

Samtidigt har de fallande vinstförväntningarna även medfört att vinstmultiplarna (p/e-talet) stigit i takt med kursuppgången under slutet av fjolåret och inledningen av 2013. Mycket av börsuppgången under 2012 var driven av just multipelexpansion, och även om den trenden kan fortsätta är det klart att det förr eller senare behövs stigande företagsvinster för att motivera ytterligare börsuppgångar. I absoluta termer förväntas 2013, precis som 2012, sluta med historiskt höga vinster för börsbolagen. Det kan tyckas tufft med tanke på att de flesta börsbolag, på nästan samtliga marknader, befinner sig nära toppmarginaler.

Vi bedömer att det finns förutsättningar för en förbättrad tillväxt under 2013 och att förbättringen bör kunna överraska positivt. Världens börser bör därmed kunna utvecklas bättre än normalt under de kommande 12-18 månaderna (över 6-8 procents avkastning).