Nya skatteregler för företag – så ser förslagen ut

Sänkt bolagsskatt och ändringar av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det är ett par av förslagen om nya skatteregler för företagssektorn som Finansdepartementet förra veckan skickades på remiss. Här redogör Carnegie Private Bankings skatterådgivare Peter Grufman och Björn Ohlsson för förslagets viktigaste ingredienser. 

År 2011 tillsattes den så kallade Företagsskattekommittén som fick i uppdrag att ta fram förslag på förändrade skatteregler. Bakgrunden var delvis finanskrisen, då alltför stor skuldsättning i företagssektorn visade sig kunna få betydande konsekvenser. Regeringen menade även att alltför förmånliga skatteregler vad gäller ränteavdrag kan leda till erosion av skattebasen och vinstförflyttning, samt att det finns det en asymmetri i dagens företagsbeskattning som innebär att lånefinansierade investeringar gynnas jämfört med investeringar som finansieras med eget kapital.

I syfte att förbättra den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital samt dessutom möjliggöra en breddning av bolagsskattebasen ville regeringen därför införa generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen. Nämnas bör att det sedan länge funnits en bred politisk enighet om att skattevillkoren mellan olika typer av finansieringsformer bör utjämnas.

Sedan Företagsskattekommittén 2014 lämnade sitt slutbetänkande har utredningen varit föremål för analys och omarbetning. Samtidigt har det pågått ett omfattande internationellt arbete inom både OECD och EU som ställer nya krav på svensk lagstiftning på området.

Nu remitterar Finansdepartementet ett antal förslag som bland annat är resultatet av detta arbete. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast tisdagen den 26 september. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Förslaget i korthet:

– Det föreslås två alternativa, generella regler för begränsning av ränteavdrag i företagssektorn: i första hand en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent) och i andra hand en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent). Den största skillnaden mellan måtten EBIT* och EBITDA** är att justering ska göras för skattemässiga avskrivningar i EBITDA-regeln.

– En begränsning av ränteavdragen innebär en skärpning av skattereglerna för företagen. Som kompensation för detta föreslås en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 till 20 procent.

– Sänkningen av bolagsskatten ska finansieras av övriga regelskärpningar. Bolagsskattesänkningen kommer därmed att finansieras av företag vilka i dag i högre grad finansieras med lånat kapital än med eget kapital. Detta betyder att förslaget snarare innebär en omfördelning av det totala skatteuttaget.

– Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån behålls men ges ett snävare tillämpningsområde.

– Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler)

– Det införs en tillfällig begränsning (två alternativt tre år) som innebär att juridiska personers avdrag för ett underskott av näringsverksamheten som kvarstår från det föregående beskattningsåret beräknas till högst ett belopp som motsvarar 50 procent av överskottet av näringsverksamheten före avdraget. Innebörden är en avdragsbegränsning som är utformad med förebild i Företagsskattekommitténs alternativförslag samt ränteavdragsbegränsningsregeln i direktivet mot skatteundandraganden och OECD:s rekommendationer på området.

 

Dessutom föreslås nya regler gällande:

  • Avtal om finansiell leasing
  • Värdeminskningsavdrag på hyreshus
  • Schablonintäkt på avdrag för avsättning till periodiseringsfond
  • Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfonder i vissa fall
  • En permanent schablonintäkt på säkerhetsreserven
  • En tillfällig schablonintäkt på säkerhetsreserven 

 *EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

**EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)