Nobina – underliggande stabilitet och hög direktavkastning lockar

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Bussoperatören Nobina är marknadsledande i Norden med en samlad marknadsandel på 17 procent. Kollektivtrafik är en stabil och i princip helt konjunkturoberoende verksamhet. Majororiteten av kontraktsintäkterna är fasta och därmed förutsägbara. Aktien tog dock mycket stryk i börsturbulensen i våras när coronakrisen rulllade ut. Aktiekursen nära nog halverades på farhågor om att ett minskat bussresande skulle pressa resultatet med färre resenärer på grund av hemarbete och social distansiering.

Förra veckans omvända vinstvarning visade dock att verksamheten innehar en god motståndskraft. Trots att antalet resenärer har fallit kraftigt under coronakrisen, har bolaget lyckats upprätthålla resultatet på ett imponerande sätt. Med en snabb omställning, kraftfulla åtgärder och retroaktiva intäkter från det första kvartalet 2020/21 (brutet räkenskapsår), förväntas det justerade resultatet före skatt landa drygt 40 procent högre jämfört med samma period föregående år. Bolagets defensiva kvaliteter, marknadsposition och stabila tillväxtutsikter lockar tillsammans med den höga direktavkastningen.

Nobina är Nordens största kollektivtrafikbolag. Sverige är huvudmarknad och utgör cirka 70 procent av den totala omsättningen, som vi bedömer landa på 10,8 miljarder kronor för 2020. Sverige är bolagets mest lönsamma marknad och svarar för drygt 80 procent av rörelseresultatet det senaste året. Anledningen är att den svenska verksamheten har en väsentligt högre andel incitamentsbaserade kontrakt, där en del av ersättningen i varierande grad är rörlig. Det är också förklaringen till att aktiemarknaden initialt handlade ned aktien vid coronakrisens utbrott.

Att driva kollektivtrafik är dock ingen högmarginalverksamhet. Nobina har som mål att nå en vinstmarginal före skatt på 5 procent. Konkurrensen om kontrakten är dessutom hård. Det resulterar ofta i tunna marginaler i kontraktets inledningsskede, för att sedan öka i takt med kontraktets livslängd, som i regel är 5-10 år med option till förlängning. En stor andel nya kontrakt hämmar därmed lönsamheten något på kort sikt, vilket också har varit fallet det senaste året.

Resandet med buss i Norden halverades under perioden mars till maj, då spridningen av covid-19 var som störst. Nobina påverkades därför inom ramen för incitamentsavtalen där ersättningen är kopplad till antalet påstigande resenärer. Under sommaren har Nobina dock lyckats omförhandla flera av dessa avtal och lyckats få kompensation för det lägre passagerarantalet. Kombinerat med besparingsåtgärder, omställningen av Samtrans Omsorgsresor och positiva effekter från kontraktsmigrering i Norge och Finland blev resultatförbättringen betydligt bättre än väntat, vilket bolaget meddelade aktiemarknaden förra veckan.

Resandevolymerna har successivt återhämtats sig, även om takten är relativt långsam. Busstrafik är dock i normalfallet konjunkturoberoende. De långsiktiga tillväxtutsikterna är stabila och intakta. Urbanisering och tuffare miljömål bidrar till den strukturella tillväxten. Motståndskraften i affärsmodellen, den marknadsledande positionen och tillväxtmöjligheterna motiverar högre, normaliserade värderingsmultiplar. En stor del av kassaflödet kan dessutom delas ut till aktieägarna och på dagens kursnivå är direktavkastningen attraktiva 7 procent. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 70 SEK, motsvarande en direktavkastning på 6 procent samt en uppsida på cirka 25 procent i aktien från dagens kursnivå.

Nobina – underliggande stabilitet och hög direktavkastning lockar (Köp, riktkurs 70 SEK)

  • Marknadsledande bussoperatör i Norden med en samlad marknadsandel på 17 procent
  • Sverige är huvudmarknad och bolagets mest lönsamma marknad
  • I Sverige är en högre andel av kontrakten incitamentsbaserade, med en relativt stor rörlig del
  • Bolaget jobbar aktivt med att höja andelen incitamentsbaserade kontrakt på övriga marknader
  • Kollektivtrafik är en stabil och i princip helt konjunkturoberoende verksamhet
  • Urbanisering och tuffare miljömål bidrar till den strukturella tillväxten
  • Antalet resenärer har fallit kraftigt under coronakrisen, men Nobina har lyckats upprätthålla resultatet betydligt bättre än väntat
  • Motståndskraft i affärsmodellen, marknadsledande position och tillväxtmöjligheter motiverar högre, normaliserade värderingsmultiplar
  • Hög direktavkastning lockar
  • Köp med riktkursen 70 SEK, motsvarande direktavkastning på 6 procent samt en uppsida på 25 procent i aktien

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 21 september kl.14:46.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Omsorg med uppsida
Veckans aktiecase

Omsorg med uppsida

Ambea har inlett året på bästa sätt och aktien har utvecklats starkt. Omsorgsbolagets värderingsmultiplar är...

Glimrande framtid
Veckans aktiecase

Glimrande framtid

Danska smyckeskoncernen Pandora har stark medvind. Trots kursuppgången är värderingen långtifrån ansträngd och aktien framstår...

Billiga kassaflöden
Veckans aktiecase

Billiga kassaflöden

Teleoperatören Millicom utvecklas åt rätt håll efter flera tunga år. Värderingen är låg och en...