När kommer rekylen?

Aktiemarknaderna har inlett året starkt med robusta uppgångar. Vad ska då kunna bryta denna styrka och utlösa en rekyl, som förr eller senare bör komma?

Rapportperioden är i sin linda, men har börjat försiktigt positivt med att Alcoa såg lite ljusare på framtiden. Med tanke på att förväntningarna inför rapportperioden kommit ned en hel del (nedrevideringar av vinstförväntningar) har risk/reward-kvoten förbättrats i och med Alcoas positiva framtidsutsikter. Det är således tveksamt om rapporterna ska bli en utlösande faktor bakom en börsrekyl, snarare kommer de att ge stöd. Då är det mer troligt att marknaden kommer börja oroa sig för slutet av februari, då dels USA ska förhandla om skuldtak och budgetutgifter och dels det Italienska folket gå till valurnorna.                                                       

Den tekniska analysen visar en för tillfället stark positiv trend där inga svagheter i indexen ännu framträtt. Dessutom brukar månadsskiften vara relativt starka börsperioder. Således indikerar den tekniska analysen fortsatt styrka över månadsskiftet. Vår analys är att sannolikheterna talar för en fortsatt stark börs i det korta perspektivet (dock volatilt till följd av rapporterna) över månadsskiftet för att därefter bli mer oroligt.

Värderingen borde dock inte verka begränsande i en fortsatt börsuppgång. Vi har tidigare argumenterat för att den multipelexpansion som pågått en tid har förutsättningar att fortsätta, inte minst med tanke på att värderingen befinner sig under eller i linje med historiska snittvärderingar. Sedan mars 2009 har företagsvinsterna i USA vuxit snabbare än vad börskurserna stigit, vilket resulterat i multipelkontraktion. Mellan 2009 och 2011 var företagens vinsttillväxt 25 procent per år samtidigt som börskurserna steg med 14 procent per år. Denna värderingsnedgång har skett trots att Federal Reserve drivit ned de korta räntorna till noll. Anledningen är främst att investerarna inte haft förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen. Den svaga ekonomiska återhämtningen, politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i över 3 års tid. Sedan 2008 har S&P500 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9,3x och 15x, vilket kan jämföras med dagens 13x.

Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt för att motivera fortsatt börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global tillväxttakt. Tillväxten i världsekonomin är svag, speciellt i västvärlden, till följd av svag privatkonsumtion, avsaknad av investeringar från företagssektorn och en stark budgetsaneringsprocess bland många länder, som i sin tur förhindrat finanspolitiska stimulanser. Samtidigt har en rad stora globala centralbanker lanserat massiva stimulansprogram för att framförallt stimulera tillväxten. Marknaden är tydligt inställd på en relativt svag global tillväxttakt det kommande året. Det finns således viss potential ifall det skulle visa sig att tillväxten överraskar på uppsidan. Vi bedömer att en förbättrad tillväxt under 2013 kommer att verka positivt på börserna och att de bör kunna utvecklas bättre än normalt de kommande kvartalen.

DAG TIGERSTEDT