Lämpligt ha större andel aktier

Perioder med hög osäkerhet är bra perioder att investera under för den som har en längre placeringshorisont.

Avkastningen på börsen året efter ett negativt år är ofta positiv – många gånger är också bättre än det historiska genomsnittet på 8-9 procent. 

Men ett negativt år som följs av ännu ett negativt år är ofta mycket dåliga nyheter. Det inträffar endast tre år av tio. Dock måste risken för detta beaktas, vilket har gjort att vi varit återhållsamma i våra rekommendationer och uppmanat investerare att se över sin strategiska allokering och fundera kring placeringshorisonten. Givet detta har Carnegie Privatbank argumenterat för gradvis ökad risk i portföljen under 2012. 

Under hela året har vi haft en positiv syn, där vi bedömt att det kommer löna sig att söka exponering mot risktillgångar som kreditrisk och aktier.

I förmögenhetsförvaltningssammanhang är den vanligaste allokeringen att investera cirka 45–50 procent i aktier och resten i andra tillgångar som hedgefonder, råvaror, företagsobligationer och räntebärande statspapper. Nu rekommenderar vi att en investerare som i genomsnitt ska ha cirka 50 procent aktier i portföljen i stället ökar sin exponering till närmare 60 procent aktier.

I våra diskretionära mandat har vi sedan våren gradvis ökat vår exponering mot en korg av europeiska ”företagsobligationer” i form av exponering mot ett index som heter iTraxx. Totalt sett har närmare 50 procent av den del av portföljen vi benämner ”Alternativa investeringar” under 2012 haft exponering mot detta index. Risken i korgen är jämförbar med risken i aktier. Vi har också rekommenderat taktisk övervikt i en blandportfölj mot denna del av den totala förvaltningsportföljen. Det innebär att risken i våra diskretionära mandat där denna typ av positioner är möjliga har varit högre än aktievikten indikerat.

Vi rekommenderar nu att investerare behåller dessa positioner. Skälet är att vi bedömer avkastningspotentialen i relation till risken som fortsatt god, men vi rekommenderar också att man minskar sin exponering något mot hedgefonder och ökar den mot aktier.

VIKTIG INFORMATION