Investeringstema: Handelsfinansiering

I vår senaste strategirapport introducerades handelsfinansiering som en ny temainvestering. Exponeringen är attraktiv med låg korrelation med övriga risktillgångar, låg volatilitet och obligationsliknande avkastning. Specialfonder erbjuder goda avkastningsmöjligheter.

Handelsfinansiering är en av grundpelarna för den internationella handeln och världshandelsorganisationen, WTO, bedömer att 80 procent av den handeln är baserad på någon form av kredit eller garanti. Krediterna är oftast kortvariga och efterfrågas då exportören vill ha betalt vid en tidigare tidpunkt än importören vill betala. Exempelvis vill en exportör av kaffebönor ha betalt när bönorna har lastats ombord på transport fartyget i Brasilien, medan importören vill betala först då bönorna når Sverige.

Investera i handelsflöden

Den globala efterfrågan på trade finance är tätt sammanlänkad med världsekonomin, handelsvolymer och råvarupriser. Under det senaste decenniet har efterfrågan ökat som ett led i den globala handelns återhämtning. Traditionellt sett har storbanker, finansiella institutioner och internationella handelshus stått för merparten av finansieringsutbudet. På senare tid har de fått konkurrens av specialfonder och andra nischaktörer. Det här är symtomatiskt för att mellanhändernas betydelse successivt minskar och storbankerna blir omsprungna av mindre aktörer, vilket skapar utrymme för andra investerare att ta del av avkastningen. Delvis har denna marknadsförändring regulatoriska orsaker, såsom skärpta krav på kapitaltäckning (Basel III), penningtvättsåtgärder samt kundkännedom (Know Your Customer, KYC).

Tillgång till finansiering tas oftast för given i utvecklade länder då importörer och exportörer har tillgång till en välutvecklad finanssektor. Ändå har uppemot en tredjedel av de små och medelstora företagen i utvecklade länder problem med att hitta prisvärd finansiering. Globalt sett får hälften av finansieringsförfrågningarna från små och medelstora företag avslag, jämfört med endast 7 procent för multinationella företag. Glappet mellan utbud och efterfrågan bedöms som ännu större i utvecklingsländer.

Balanserar portföljrisken

Carnegie har i sin portföljförvaltning tagit exponering mot handelsfinansiering via en fond specialiserad på att ge ut lån till små och mellanstora företag aktiva inom råvaruhandel och produktion på tillväxtmarknader. Utsikterna för en fortsatt gynnsam marknad ser goda ut, med ett utbudsglapp som skapar möjligheter. Hög andel underliggande säkerheter, varav merparten är lätta att likvidera, och korta löptider ger trygghet. Exponeringen är attraktiv ur ett portföljkonstruktionsperspektiv, med låg korrelation till övriga risktillgångar, låg volatilitet och en obligationsliknande avkastning. En historiskt stabil sektor med få nedskrivningar och individuella drivkrafter. 

På kortare sikt ser vi att handelsvolymer och efterfrågan på handelsfinansiering främst påverkas av faktorer som råvarupriser, protektionistiska åtgärder och Kinas tillväxttakt. Även om en eskalering av handelskonflikten och försämrad kinesisk tillväxt vore negativt för efterfrågan, så stannar världshandeln inte upp för det – råvaror och produkter kommer att fortsätta att transporteras världen runt. 

Historiskt sett har sektorn haft väldigt få nedskrivningar och beskrivs allmänt som tämligen säker. Likt alla placeringar är avkastningen från handelsfinansiering förknippad med ett risktagande, och ju högre förväntad avkastning desto högre risk. Tillgångsslaget handelsfinansiering kan närmast betraktas som en alternativ ränteplacering.

Stabil avkastning med låg volatilitet

Carnegie lägger stor vikt vid förvaltarvalet (av specialfonder), som är extremt viktigt ur ett riskhänseende och för den förväntade avkastningen. En hög grad av komplexitet utgör ett hinder för nya förvaltare att ta sig in på marknaden, jämfört med till exempel aktie- och räntemarknaden, där det är enklare för förvaltarna att konkurrensutsättas av nya aktörer. Portföljerna utgörs vanligen av ett flertal låntagare, varvid de underliggande transaktionerna har en genomsnittlig löptid om högst 180 dagar, vilket leder till motsvarande likviditet hos specialfonderna. Över tid har fonderna en förväntad avkastning om 6–7 procent i dollartermer och 3–4 procent i kronor efter avgifter, vilket är extra imponerande när man tar hänsyn till den låga volatiliteten.

Läs hela temaavsnittet om handelsfinansiering i den senaste strategirapporten som finns att läsa i Carnegie Online.