Hållbarhet är lönsamt

Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen på Carnegie Private Banking. Den stora dammkatastrofen i Brasilien i januari är ett konkret exempel på att hållbara investeringar inte behöver kosta, utan tvärtom kan bidra till att undvika förluster.

För Carnegie Private Banking är ESG (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) en central komponent att ta i beaktande när vi överväger en placering. Bolag som tar hänsyn till hållbarhet tenderar att ha bra kontroll på sin verksamhet och vara bra investeringar, eftersom de inte tar nödiga risker. Att minska de ESG-relaterade riskerna är därför en viktig aspekt av vårt hållbarhetsarbete. Det kan exempelvis handla om att undvika incidenter kring miljö eller korruption som riskerar att bli mycket kostsamma – som till exempel Telias mutaffärer i Uzbekistan.

Ett annat färskt exempel är dammkatastrofen i januari vid brasilianska Vales gruva i Minas Gerais, där en damm brast i Brumadinho och dränkte stora områden nedströms med giftigt gruvafall. I nuläget bedöms olyckan i skrivande stund ha förorsakat 115 människors död och ytterligare 248 människor som rapporterats saknade. Olyckan är identisk med Samarco-katastrofen för tre år sedan då 19 människor dog.

Carnegie Private Bank utvärderar kontinuerligt olika fonder för våra olika portföljer. En utmaning är att vi till mycket stor del investerar utanför Sverige via utländska fondförvaltare. Vi har därmed ingen direktkontakt med bolagen, utan måste se till att de externa förvaltare som vi anlitar ser både risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor. När Carnegie överväger att anlita en ny förvaltare ställer vi frågor kring ESG, vilket brukar ge en bra bild av deras inställning till hållbarhet.

Före vår investering i en av våra globala makrofonder 2018, ifrågasatte vi fondens investering i den brittisk-australiensiska gruvjätten BHP Billiton, som tillsammans med Vale samägde Samarco (nämnd ovan). Vårt investeringsteam var kritiska till att BHP Billiton hade orsakat omfattande miljöförstöring utan att åtgärda detta trots påpekanden från lokala myndigheter och internationella organisationer.

Carnegie nöjde sig inte heller med de ESG-rapporter som fonden presenterade. Med stöd av vår ISS-Ethix-rapport kunde vi konstatera att det fortfarande förelåg brister avseende uppstädning, stöd till lokalbefolkningen och planer för att förhindra en upprepning.

Som hjälp i utvärderingsprocessen använder sig Carnegie av screening-verktyget ISS-Ethix, framtaget av en av de större aktörerna inom analysteknik för ansvarsfulla, hållbara och etiska investeringar. I screening-verktyget har Carnegie lagt in sina riktlinjer inom bland annat etiska investeringar. Eventuella avvikelser diskuteras med förvaltaren.

Carnegie hade en aktiv dialog med fonden, och begärde regelbundna engagemangs- och innehavsrapporter. Kort därefter sålde fonden hela innehavet i BHP Billiton. Vår ESG-process hjälpte oss därmed att undvika en dyrbar miljöskandal. Förutom de ännu oöverskådliga humanitära och miljömässiga förlusterna i Brumadinho är detta också ett exempel på hur ESG-risker direkt kan översättas till finansiell risk. Vale-aktien föll kraftigt på nyheten, liksom vid Samarco-katastrofen.

Hållbarhetshänsyn behöver inte kosta, utan kan tvärtom bidra till att undvika förluster. 

 

I korthet: Hållbarhet i förmögenhetsförvaltningen på Carnegie Private Banking

Vår syn: Hållbara investeringar kan ge bättre riskjusterad avkastning. Vi exkluderar inte branscher, då detta visat sig inverka negativt på den riskjusterade avkastningen och heller inte avhjälper det identifierade hållbarhetsproblemet, utan stödjer principen best in class. Det är dock nolltolerans för kontroversiella vapen.

Kunskap hos fondförvaltarna: En stor del av det kapital som Carnegie handhar sköts av externa fondförvaltare runt om i världen. Fokus är därför att förstå förvaltarnas inställning till ESG-frågor och hur de kan påverka de underliggande bolagen.

Kontroll: Vi låter konsultföretaget Ethix genomlysa underliggande innehav i de fonder vi investerar i. Avvikelser diskuteras med förvaltaren, och vi tar sedan ställning till om fonden ska köpas. Vi uppmuntrar förvaltaren att arbeta med påverkan gentemot berörda företag.

Vår policy för ansvarsfulla investeringar hittar du här.