Så ger hållbarhet investeringsidéer

Hållbarhetsarbete kan öka värderingen genom bättre försäljning och minskad risk. Det bedömer Carnegie Analys efter en genomgång av 151 svenska börsbolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Artikel är hämtad ur Carnegie Private Bankings magasin Insikt 

Lena Österberg är chef för Carnegie Analys och har de senaste tre åren utsetts till Sveriges bästa individuella bolagsanalytiker. Sedan 2001 bevakar hon Telia, och det var bolagets mutaffärer i Uzbekistan som fick henne att på allvar börja fundera på hållbarhetsfrågor i relation till aktiekurs.

– Jag kände att vi måste angripa analysen även ur den vinkeln. Man behöver ha ett långsiktigt kvalitetstänk kring bolagen – var står aktien om två–tre år? Den analysen hjälper våra kunder, säger Lena Österberg.

Men hur hänger hållbarhet och aktiekurs ihop? I dag exkluderar hållbarhetsindex i regel bolag som inte uppfyller vissa kriterier. Carnegie Analys ansats är i stället att fokusera på möjligheterna som hållbarhetssatsningar kan ge. Det handlar till att börja med om hur väl bolagen kan integrera hållbarhet i sin strategi för att vara innovativa och driva tillväxt, förklarar Lena Österberg.

– Kunderna vill ha hållbara produkter. Bolag som hänger med på det kommer att växa snabbare än konkurrenterna. Det finns också många exempel på hur hållbarhetsarbete har förbättrat lönsamheten.

Kollegan Helen Broman, som ansvararför Carnegies hållbarhetsutvärdering, tar upp ståltillverkaren SSAB som exempel.

– Bolaget står för 10–30 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp och exkluderas typiskt sett ur hållbarhetsindex.Samtidigt testar SSAB just nu en ny stålframställningsmetod som ger vatten i stället för koldioxidsom biprodukt. Om bolaget lyckas är det mycket positivt för miljön, säger Helen Broman.

Att minska de governance-relaterade riskerna är den andra värderingsdrivande aspekten av hållbarhetsarbete, enligt Carnegie Analys. Det kan exempelvis handla om att undvika incidenter kring miljö eller korruption som riskerar att bli mycket kostsamma – som Telias mutaffärer i Uzbekistan.

– Vi ser att sådana incidenter blir allt dyrare för bolag, både i termer avförlorat anseende för varumärket och dryga böter som slår direkt på resultatet. Förra året bötfälldes bolag för rekordbeloppbåde i USA och EU, säger Helen Broman.

I en nyligen uppdaterad rapport har Carnegie Analys ur ett hållbarhetsperspektiv kartlagt samtliga 151 bolag som avdelningen följer i Sverige. Hårda fakta, om bland annat koldioxidutsläpp och andel kvinnor i styrelsen, har samlats in. Respektive bolagsanalytiker har också gjort kvalitativa analyser av bolagen de bevakar och kartlagt vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta just för dem.

– Vi lärde oss jättemycket på arbetet och har fått mycket positiv respons från kunder. En viktig insikt är att man måste jämföra bolag i samma sektor. Exempelvis har konsult- och byggbolag helt olika hållbarhetsutmaningar – vi försöker lyfta fram bolagen som sticker ut positivt i sin bransch.

Utifrån kartläggningen lanserade Carnegie Analys i början av augusti en hållbarhetsportfölj med sju bolag som står ut ur ett hållbarhetsperspektivoch har en positiv rekommendation. Analysen ska också göras för bolageni övriga Norden.

– Därefter är tanken att koppla hållbarhetsaspekter direkt till beräkningen av bolagets värdering och riktkurs,säger Helen Broman.

– Ja, vi vill få in hållbarhetsparametrar i våra DCF-modeller. Mig veterligt är det ingen som gör det i dag, säger Lena Österberg.

Om ni gör en samlad bedömning utifrån er research: Hur hållbara är de svenska börsbolagen?

– Generellt står sig svenska bolag väldigt väl, inte minst i internationell jämförelse – man blir stolt och får väldig respekt för vissa bolag, säger Lena Österberg.