Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring aviserad

Regeringen vill öka beskattningen på sparande i investeringssparkonton och kapitalförsäkringar och förbereder nu lagförslag som planeras träda i kraft vid årsskiftet. Finansminister Magdalena Andersson aviserade förslaget till högre kapitalskatter vid ett pressmöte på fredagseftermiddagen.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring beskattas idag genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan föregående år och schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent. Den promemoria från Finansdepartementet med förslag som nu kommer att remitteras och granskas i lagrådet innebär att schablonavkastningen beräknas med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Regeringen vill samtidigt införa ”ett golv för beskattningen” där schablonavkastningen inte ska kunna bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget och därefter beskattas med 30 procent.  Lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 2016 och regeringens bedömning är att förslaget varaktigt ökar skatteintäkterna med två miljarder per år.

Regeringen aviserade också andra skatteförslag som nu remitteras, bland annat begränsningar av ROT och RUT-avdrag och höjd beskattning på drivmedel. Finansministern framhöll att hur de slutliga skatteförslagen utformas blir beroende av de överläggningar som förs i arbetet med budgetpropositionen. Vid pressmötet framkom att Vänsterpartiet inte har tagit ställning till de förslag som nu remitteras.

Regeringen motiverar sitt förslag om höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar med att räntorna sjunkit så lågt att skatteuttaget blivit lägre än vad som var avsett. Samtidigt väcker det frågor om långsiktigheten i skattelagstiftingen och om skatten avses att sänkas den dagen räntorna stiger.

Vi kan efter fredagens besked från regeringen räkna med förslag om justering av beskattningen av investeringssparkonto och kapitalförsäkring som en del av den budgetproposition som landar på riksdagens bord i september. Hur det slutliga förslaget utformas kommer att avgöras av förslagets mottagande hos remissinstanser och lagråd – och till sist den samlade bedömningen från regeringen efter sommaren och inför regeringens budgetproposition i höst. Det ska i sammanhanget noteras att beskattningen på investeringssparkonto och kapitalförsäkring i år naturligtvis inte påverkas av det förslag som regeringen aviserat.

Carnegie Privatbank fortsätter följa beredningsprocesser och besked om hur kapitalskatter justeras – och håller våra kunder uppdaterade om aviserade förändringar som påverkar skattesituationen för sparande och investeringar.