Framtidsfullmakt skapar trygghet

Nästa år kan en ny typ av fullmakt införas, som enbart gäller om du i framtiden blir oförmögen att sköta din ekonomi. Det löser många problem, skriver Carnegies familjejurist Susanne Forsman.

Många tycker att det skulle vara skönt att kunna skriva en fullmakt till någon man litar på och som man vet bara använder fullmakten om man själv inte kan sköta sina ekonomiska angelägenheter på grund av sjukdom, skada eller ålderdom.Problemet är att avgöra när den tidpunkten inträder.

Redan 2004 fanns tankar på att införa ett nytt institut kallat framtidsfullmakt men det blev inget då. Frågan blev åter aktuell under 2014 då en utredare lämnade ett förslag till införande av framtidsfullmakt. Tanken var att den nya typen av fullmakt skulle införas i januari 2016, men av olika skäl har det dröjt. Nu är tanken att en lagrådsremiss ska lämnas inom kort och att en ny lag införs den 1 januari 2017.

Tanken är att systemet med framtidsfullmakter ska vara enkelt och ha en privaträttslig karaktär men samtidigt uppfylla krav på rättssäkerhet. En sådan fullmakt ska vara giltig när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Ett medicinskt underlag ska styrka när en sådan situation har inträtt och fullmakten ska registreras hos överförmyndaren för att vara giltig. Fullmaktstagaren ska samråda med huvudmannen i viktiga frågor i den mån det är möjligt.

Huvudmannen ska kunna skriva in på vilket sätt fullmaktstagarens handlande ska kontrolleras. Han eller hon ska kunna peka ut en person som fullmaktstagaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag till. Den personen ska ha rätt att återkalla fullmakten för huvudmannens räkning. Alternativt ska redovisning kunna ges in till överförmyndaren och då ska huvudmannens anhöriga också få tillgång till redovisningen. Överförmyndaren ska efter anmälan kunna återkalla framtidsfullmakten.

I förslaget anges att andra tidigare utfärdade fullmakter ska förlora sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Med en alltmer åldrande befolkning framstår det som angeläget att införa institutet framtidsfullmakt eller något liknande. Att en fullt frisk person ska kunna lämna önskemål och föreskrifter om vem som ska ta hand om hans eller hennes privata och ekonomiska angelägenheter om något händer känns naturligt och bättre än att kommunen ska behöva förordna god man i alla sådana ärenden. Frågan har hittills inte varit högt prioriterad, men nu verkar det som om det kommer ett förslag under innevarande år och ny lagstiftning i början av nästa år. Det är välkommet !