”Finansministern på defensiven om exitskatt”

Förslaget om utflyttningsskatt, så kallad exitskatt, skapar rubriker i affärspress och väcker frågor från investerare och entreprenörer. Här svarar Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow på frågor om arbetsläget vad gäller skatteförslaget. Henrik von Sydow var tidigare ordförande i riksdagens skatteutskott.

Vad är din bedömning av det politiska läget vad avser förslaget till så kallad exitskatt?

– Vi såg snabba förflyttningar i sak från flera aktörer förra veckan vad avser exitskatten. Allianspartierna uppvisade enad front mot förslaget (läs mer här) liksom Sverigedemokraterna. Finansministern är också defensiv vad gäller förslaget efter flera kritiska artiklar i Dagens Industri. ”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, sa Magdalena Andersson till DI 13 februari samtidigt som hon underströk att regeringen inte bestämt sig för om man ska gå vidare med förslaget (läs artikeln här).

Vad är nästa steg i beredningen av exitskatten?

– Remisstiden för förslaget till exitskatt går ut den 5 mars. Vid bred kritik i remissrundan är det möjligt att finansministern pausar förslaget och försöker arbeta om det på Finansdepartemenet.  Det betyder inte att hela idén med att en exitskatt slopas men i varje fall att delar omprövas och att förslaget skjuts på framtiden. Det blir viktigt att lyssna till finansministerns omdöme om arbetsläget efter att regeringen bedömt remissutfallet.

 När kan ett förslag tidigast träda i kraft?

 Med ordinarie beredningsprocess kan ett färdigt förslag presenteras allra tidigast i höstens budgetproposition, ett sådant förslag träder i så fall ikraft 1 januari 2019 förutsatt att det finns stöd för regeringens budgetproposition i riksdagen. Notera att det ska vara ett riksdagsval före höstens behandling av budgetpropositionen.

 Var vaksam också på möjligheten till så kallad stopplagstiftning som innebär att lagen träder i kraft när regeringen aviserar ett färdigt förslag.  Det är mindre sannolikt även om det inte kan uteslutas. Historiskt har dock regeringen använt stopplagstiftning i situationer där stödet för lagförslaget i riksdagen varit tydligt. 

Vad ska investerare hålla koll på framåt?

– Carnegie Private Bankings skattejurister följer bredningsläget för skatteförslaget, liksom andra skatteförändringar som berör privata investerare och entreprenörer. 

– Även om exitskatten pausas så ska vi räkna med finansministern fortsätter föra fram åtgärder som syftar till att minska möjligheter till vad som betraktas som ”skatteflykt”. Finansministern kommer sannolikt också fortsätta ifrågasätta näringslivsaktörer som flyttar från skatt eller ”skatteplanerar aggressivt”. Finansministern vet att det finns en efterfrågan hos svenska väljarna på hårdare tag mot vad som uppfattas som skatteundandragande, så utgå från att finansministern återkommer till ämnet under valåret.

 

I KORTHET: Förslaget om exitskatt

  • Förslaget går ut på att de personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp den till beskattning när de flyttar från Sverige
  • Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag.
  • Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte omfattas av utflyttningsbeskattning.
  • Skatteverket bedömer att förslaget berör omkring 1 000 till 2 000 personer per år som flyttar ut. De totala, orealiserade vinster bedöms uppgå till omkring 4 miljarder kronor per år.

Källa: Skatteverkets pressmeddelande 29/11 2017