6 principer som skyddar din portfölj

I tider av börsoro är det lätt att stressas till okloka investeringsbeslut – med potentiellt förödande konsekvenser för din förmögenhet. 

Motgiftet är en korrekt grundinställning för din portfölj – en kalibrering som säkerställer att du har både mental och praktisk motståndskraft att vänta ut en eventuell börsnedgång och komma ut helskinnad på andra sidan.

Nedan har vi samlat fem principer för ett robust portföljbygge. Det är inga nyheter för dig som är kund på Carnegie Private Banking – men tål att upprepas. Dessutom påminner vi om vikten av att regelbundet se över sina grundantaganden, då dina förutsättningar och preferenser kan förändras. Tala gärna med din rådgivare!

Lägg undan en riskfri buffert

Säkerställ att du inte tar mer risk än du orkar bära

Sprid riskerna!

Håll dig till ursprungplanen genom att rebalansera

Glöm inte alternativa investeringar

Dessutom bjuder vi på några strategier att använda då du tror att en eventuell börsnedgång blir kortvarig:  

Använd hedgeinstrument för kortsiktiga nedgångar

 

1. Lägg undan en riskfri buffert

Tänk efter: Hur mycket pengar behöver du för planerade utgifter de närmaste åren? Hur stor ekonomisk buffert vill du ha för oförutsedda händelser? Vad har du inte råd att förlora?

Dessa medel hör sannolikt inte hemma på aktiemarknaden eller i någon annan typ av risktillgång. Placera i riskfria alternativ som sparkonto eller räntefonder.

 

2. Säkerställ att du inte tar mer risk än du orkar bära

Därefter kartlägger du din inställning till risk och fastställer vilken risknivå som är rätt för dig. Då aktier ofta är den främsta risktillgången i en portfölj kan man förenklat fråga sig: Hur stor andel aktier ska jag ha?

Fuska inte – detta arbete är mycket viktigt!  Tar du mer risk än du är bekväm med ökar sannolikheten att du fattar impulsartade säljbeslut i ett läge då börsen verkar falla bottenlöst.  Därmed permanentar du en förlust och går miste om påföljande uppgång.  Över tid är aktier som bekant ett mycket bra redskap för att generera avkastning – men det förutsätter att du inte säljer vid en dålig tidpunkt, det vill säga undviker dålig market timing. 

Nedanstående frågor kan vara hjälpsamma när du utvärderar din egen riskbenägenhet:

a)      Hur skulle jag känna om mitt kapital sjönk 10/30/50 procent i värde?

b)      Skulle jag i dessa situationer tendera att vilja minska risken genom att sälja?

c)       Blir jag stressad av att följa värdeutvecklingen på mitt kapital?

Svarar ja på någon av frågorna b–c har du troligtvis för hög risk i portföljen och bör överväga att minska aktiedelen.  Håll i minnet att aktiemarknaden har sjunkit med cirka 50 procent två gånger de senaste 18 åren. Högst troligen kommer det att hända igen.

 

3. Sprid riskerna!

En diversifierad portfölj är mer motståndskraftig mot nedgång. Se därför till att diversifiera – risksprida – över olika tillgångsslag som aktier, räntor och alternativa investeringar. Diversifiera också inom varje tillgångsslag, exempelvis genom att inkludera aktier i olika länder, valutor och sektorer i din portfölj. Det reducerar risken!  

 

4. Håll dig till ursprungplanen genom att rebalansera

När du rebalansera ser du till att portföljen återfår den initiala fördelningen mellan exempelvis aktier och tillgångar med lägre risk. Förfarandet är mycket viktigt för att över tid hålla sig till ursprungsplanen med rätt risknivå i portföljen (se punkt 2).

Ofta är orsaken till rebalanseringsbehovet att aktiedelen i portföljen rört sig mer än de andra tillgångarna – antingen uppåt och nedåt. Ett exempel: I din ursprungsportfölj har du 50 procent aktier och 50 procent räntor. Sedan stiger aktiemarknaden med 10 procent, medan räntor står stilla, och fördelningen är därefter 55–45 procent. Att rebalansera innebär då att du säljer aktier och köper räntor. I generella ordalag innebär således rebalansering att du säljer delar av de tillgångar som utvecklats bäst och köper tillgångar med sämre utveckling.

Hur ofta ska man rebalansera? En tumregel kan vara att se över fördelningen med jämna mellanrum och titta närmare på rebalanseringsfrågan när tillgångsfördelningen är mer än 10 procent ifrån ursprungsallokeringen.  Var medveten om att det uppstår en transaktionskostnad när du flyttar kapital, så rebalanserar inte för ofta.

 

5. Glöm inte alternativa investeringar

Ett sätt att sprida risken i din portfölj – och ändå behålla en relativt hög nivå på den förväntade riskjusterad avkastningen – är att även använda sig av alternativa investeringar. Det kan exempelvis handla om private equity, private debt, fastighet och hedgefonder som ofta har låg korrelation med börsen och därför sänker risken i ett portföljperspektiv.

Ett exempel är aktiehedgefonder. Dessa har viss exponering mot aktiemarknaden, men också möjlighet att blanka aktier och använda sig av instrument som terminer och optioner för att parera svängningar – eller tjäna pengar på dem.  Så kan du överlåta ansvaret för market timing, att pricka börsens upp- och nedgångar, till ett proffs – vilket kan vara en bra idé då market timing är erkänt mycket svårt.

Utöver aktiehedgefonder finns ett helt universum av andra hedgefonder som erbjuder lägre risk än aktiemarknaden, till exempel hedgefonder som fokuserar på makrohändelser, trender och artificiell intelligens. Var dock medveten om att dessa ofta är dyrare än aktiefonder. Därför krävs att man har kunskap och kapacitet att bedöma vilka förvaltare som över tid kan prestera bra riskjusterad avkastning.  Denna process är en viktig uppgift för Carnegies förvaltarteam.

Självklart kan du också sänka risken i din portfölj genom att sälja aktier och köpa räntebärande värdepapper, men som bekant är ränteläget historiskt lågt och var medveten om att du då själv tar på dig beslutet att tajma marknaden – vilket som sagt är en mycket svårt uppgift.

 

6. Använd hedgeinstrument för kortsiktiga nedgångar

Om du är orolig för börsens utveckling under en viss period, till exempel över ett räntebesked eller en speciellt turbulent tid, kan du använda terminer eller optioner för att skydda din aktieexponering.  Att sälja indexterminer är ett sätt att blixtsnabbt sänka sin aktierisk. På samma sätt kan du köpa säljoption, men dessa är ofta dyrare då marknaden vill ha betalt för nedsidesskydd. 

Terminer och optioner finns tillgängliga för de flesta större aktieindex, såsom OMXS30 eller S&P500. De är likvida, billiga, och effektiva. Man ska dock vara medveten om att dessa hedgeinstrument kräver kunskap, och i många fall måste investeraren teckna specifika avtal med börsen. Dessutom är det ofta svårt att åstadkomma en exakt återspegling av din portfölj, då terminer och optioner inte är vanliga för enskilda aktier (finns dock på de stora bolagen) utan snarare för hela index.

En annan strategi: Tycker du att en aktie i portföljen gått upp väl snabbt och nu passerat din riktkurs? Tror du att den kan ha potential kvar men är samtidigt osäker? Då kan du reducera risken genom att sälja aktien och istället köpa köpoptioner på samma aktier. Om marknaden faller kan du bara förlora den lilla premie som optionen kostat, samtidigt som du tar del av uppsidan.