Fabege – dolda värden i projektverksamheten

Avkastningen på den kommersiella fastighetsmarknaden har varit mycket god de senaste 20 åren, där Carnegie Real Estate Index har ökat cirka 1 300 procent jämfört med Stockholmsbörsens cirka 100 procent. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark med priser på historiska rekordnivåer. Hög efterfrågan och låg vakansgrad har drivit upp hyrorna till rekordnivåer. Nytt utbud på kontorsmarknaden har varit förhållandevis begränsat, framförallt i Stockholm och Göteborg. 

Fabege – dolda värden i projektverksamheten. (Köp, riktkurs 150 SEK.)

  • Fabege är nästan helt inriktat mot kontorsfastigheter i Stockholm
  • Signifikant hyreshöjningspotential på Stockholms kontorsmarknad– vi förväntar oss en ökning på 23 procent i omförhandlade kontrakt under 2019
  • Stigande hyresnivåer bidrar till högre vinsttillväxt – det kassaflödesmässiga resultatet per aktie (CEPS) förväntas öka 20 procent 2019 och 9 procent för 2020
  • Hög förväntad avkastning på investerat kapital i projektportföljen
  • Dolda värden i projektportföljen – givet att detaljplaner godkänns värderas byggrätter för såväl bostads- som kontorsmarknaden väsentligt under marknadsvärde
  • Riktkursen 150 SEK baseras på 10 procent premievärderingen relativt det förväntade substansvärdet i slutet av 2022

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 6 februari kl. 06:07.


 

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.