Det hände under helgerna

Vad har hänt under jul- och nyårsledigheten? Vad kan hota den starka börsutvecklingen? Dag Tigerstedt hjälper dig att komma tillbaka på banan!

De globala aktiemarknaderna hade överlag ett mycket starkt börsår under 2013 och MSCI World steg med drygt 26 procent under året i lokala valutor. Skillnaderna mellan regionerna var dock betydande och medan amerikanska aktier stängde året på nya rekordnivåer och en uppgång för S&P500 om 34 procent lyckades Emerging markets endast stiga drygt 3 procent. Japan utvecklades bäst och steg med 55 procent medan Stockholmsbörsen steg 25 procent.

Vi har noterat ett par intressanta händelser under jul- och nyårsledigheten. Det har dels kommit allt fler tecken på att den amerikanska ekonomin nu stärks (se grafen nedan över USA:s Surpriseindex) och att det fjärde kvartalet troligtvis kommer bli starkt. Den allt bättre sysselsättningsstatistiken var ju en av anledningarna till att Fed började minska sina värdepappersköp vid sitt decembermöte. Räntemarknaden har än så länge reagerat relativt måttligt på den förbättrade tillväxtdatan och 10-årsräntan har hittills hållit den viktiga 3 procentsnivån och 30-årsräntan 4 procentsnivån. 

Emerging markets har fortsatt sin svaga utveckling (ned nästan 5 procent på bara några dagar) trots att vi under senaste veckan haft en korrektion i förra årets vinnarteman där marknaden tagit vinst i aktier samt köpt guld och Yen. Kombinationen av ett något svagare kinesiskt inköpschefsindex och stigande amerikanska räntor har fortsatt att sätta press på regionen. Inom eurozonen har mönstret varit omvänt och kreditspreadarna fortsatt att gå ihop och aktiemarknaden haft en relativstark utveckling.

Aktie- och kreditmarknaderna befinner sig i starka positiva trender, men exempelvis har den amerikanska aktiemarknaden inte haft en korrektion på 10 procent eller mer under de senaste 2 åren. Vad som ska utlösa en rekyl är för tillfället svårt att säga, men kanske kan det räcka med att börsen är mogen för en jämnviktspendling. Bland annat skriver investmentbanken Goldman Sachs att risken för ett större börsfall ökat efter den stadiga börsuppgången och uppger en sannolikhet om 67 procent att vi får ett fall på 10 procent eller mer vid något tillfälle under 2014. Ur ett fundamentlat perspektiv skulle en framtida rekyl kunna utlösas av tillväxtbesvikelser. Det känns som om marknaden redan prisat in en bättre tillväxt i USA och att det ska resultera i spridningseffekter i världsekonomin. Således bör en kommande korrektion inte vara överraskande. De svagaste marknaderna är fortsatt de asiatiska (ex Japan) medan den amerikanska känns fundamentalt betydligt starkare och Europa upplevs som det relativt billigaste.