Attraktivt läge i återhämtningsfasen

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Bilsäkerhetsbolaget Autoliv har återhämtat sig starkt på börsen efter en mycket turbulent vår. Med en stor andel produktion i Kina exponerades Autoliv tidigt för coronapandemin.  Under april stod verksamheten praktiskt taget stilla i Europa och Amerika, som tillsammans utgör cirka 2/3 av totalomsättningen ett normalår. Mycket talar för att den stora tillbakagången på fordonsmarknaden är över och att bilproduktionen ökar från det tredje kvartalet och framåt. Trots de senaste veckornas kursuppgång ser vi fortsatt köpläge i aktien. Vi gillar Autolivs starka marknadsposition, tillväxtutsikter och begränsade risk relaterat till elektrifieringen av bilindustrin.

Sett i backspegeln blev april den värsta försäljningsmånaden för Autoliv med ett tapp på 65 procent. Bolagets två största marknader Europa och Amerika stod nästan helt stilla, vilket skapade en extra ofördelaktig försäljningsmix, då dessa marknader har en hög andel säkerhetsinnehåll i fordonen. Orderingången för första halvåret var dock i linje med samma period föregående år, vilket är ett styrketecken. Normalt sett står krockkuddar för 87 procent av omsättningen och säkerhetsbälten för den resterande delen.

Den stora volymnedgången på grund av kundernas fabriksstängningar och volatila upprampning satte rejäl press på lönsamhet och kassaflöde i andra kvartalet. Omfattande kostnadsbesparingar och effektivitetsprogram har lanserats och ytterligare strukturella kostnadsprogram kan inte uteslutas.

Den stora tillbakagången på fordonsmarknaden ser dock ut att vara över och vi bedömer att bilproduktionen ökar från det tredje kvartalet och framåt. I våra prognoser når den globala fordonsproduktionen 2019 års nivå under 2023. Autoliv har ungefär 50 procent marknadsandel på de senaste årens globala orderingång i sin marknad, vilket möjliggör för Autoliv att växa snabbare än fordonsindustrin under en längre tidsperiod. I år bedömer vi därför att Autoliv kan växa 6 procent snabbare än marknaden följt av 3-4 procent under 2021-2025.

I takt med att volymerna återvänder, förbättras produktiviteten. Kombinerat med aviserade besparingsåtgärder bedömer vi att Autolivs rörelsemarginal gradvis förbättras till 10,6 procent 2023. Det ska jämföras med bolagets målsättning på 12 procent i det medellånga perspektivet, som vi tolkar som år 2023-24. Det kan därför finnas en uppsida i våra prognoser.

Vi gillar Autolivs starka marknadsposition, tillväxtutsikter och begränsade risk relaterat till elektrifieringen av bilindustrin. Autoliv har dessutom en stödjande historik i fråga om kassaflödesgenerering och återbäring till aktieägarna. Vår bedömning är att bolaget kan börja köpa tillbaka egna aktier från 2023.

Trots kursuppgången de senaste veckorna ser vi fortsatt köpläge i aktien. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 820 SEK. Riktkursen motiveras med en EV/EBIT-mutipel på 9x för vårt antagna normalvinstår 2023 och diskonterat till nuvärde. Jämförbara bolag till Autoliv har historiskt värderats kring EV/EBIT 9-10x sen 2010. Autolivs genomsnittliga multipel under samma period är EV/EBIT 8,9x.

Autoliv – Attraktivt läge i återhämtningsfasen (Köp med riktkurs 820 SEK)

 • Bilsäkerhetsbolag med en marknadsandel kring 50 procent
 • Krockkuddar utgör 87 procent av omsättningen och säkerhetsbälten resterande delen
 • Den stora tillbakagången på fordonsmarknaden är över och bilproduktionen ökar från det tredje kvartalet och framåt
 • Den höga marknadsandelen (baserat på andel av global orderingång de senaste åren) möjliggör att Autoliv kan växa snabbare än fordonsindustrin under en längre tidsperiod
 • Med stigande volymerna och aviserade besparingsåtgärder bedömer vi att Autolivs rörelsemarginal gradvis förbättras till 10,6 procent 2023
 • Vi gillar Autolivs starka marknadsposition, tillväxtutsikter och begränsade risk relaterat till elektrifieringen av bilindustrin
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 820 SEK, motsvarande EV/EBIT 9x vår prognos för 2023, som vi bedömer blir ett normalvinstår

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 5 oktober kl.06:00.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.