Attendo – tidiga tecken på förbättring i Finland lockar

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Omsorgssektorn har flera attraktiva egenskaper för investerare. Bolagen är konjunkturokänsliga och rider på långsiktiga marknadstrender som skapar hög visabilitet. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre samt en stigande förväntad livslängd innebär att efterfrågan på och behovet av omsorgstjänster i samhället kommer att öka, särskilt efterfrågan på äldreboenden och hemtjänst.

Fram till 2025 behövs det minst 30 000 nya platser på äldreboenden i Sverige. Det behövs också flera boenden inom funktionsnedsättning. Likaså är många av dagens boenden i behov av renovering. Penetrationen av privata vårdgivare inom äldreomsorgen är dessutom relativt låg. Sammantaget har det skapat ett stort strukturellt behov av privata vårdgivare.

Trots de goda förutsättningarna har omsorgsbolagen på Stockholmsbörsen inte rosat aktiemarknaden, där de största omsorgsbolagen Attendo, Ambea och Humana har utvecklats sämre än aktiemarknaden. Politiska risker, brister i kvaliteten och snabb utbyggnad som pressar lönsamheten är några av riskerna som har hämmat sektorn. Inte minst för Attendo, där aktiekursen halverats sedan toppnoteringen sommaren 2017. Den snabba expansionstakten i Finland kombinerat med kvalitetsbrister i den finska verksamheten och krav på ökad bemanning har medfört rejäla kostnadsökningar och marginalpress.

Attendo är ett av Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i framförallt Sverige och Finland, men även i Norge och Danmark. Ungefär 25 000 anställda jobbar på någon av bolagets 700 verksamheter belägna i omkring 300 kommuner. Attendo tillhandahåller omsorg under två kontraktsmodeller, där verksamhet i egen regi utgör 84 procent av bolagets omsättning. Resterande andel är verksamhet på entreprenad. Affärsområde Skandinavien växer och uppvisar stigande lönsamhet, med en justerad EBITA-marginal på 8,8 procent för 2018.

Affärsområde Finland växer kraftigt men visar i nuläget förlust. Även om Attendo har flera år kvar av omställningsarbete i Finland, finns tidiga tecken på förbättring. Antalet tomma bäddar i fjärde kvartalet ser ut att ha minskat kvartal till kvartal för första gången sedan 2017. I Finland har Attendo dragit ner kraftigt på etableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt kommer öppningstakten vara fortsatt hög under första och andra kvartalet 2020, med cirka 900 bäddar. Under fjärde kvartalet 2019 har bolaget även omförhandlat flera ramavtal med finska kommuner inför 2020, men det kommer ta 3-4 år att omförhandla hela portföljen enligt vd Martin Tivéus. Eftersom kostnadsbasen är fast, är en ökad beläggningsgrad nyckel till förbättrad lönsamhet.

Frågan är när man ska plocka upp Attendo-aktien. Den justerade nettovinsten kommer sjunka i årstakt under första kvartalet, givet att det stora vinsttappet föregående år syns från och med andra kvartalet. Det kan därför möjligen vara något tidigt att köpa aktien, särskilt då vi bedömer att marknadens vinstprognoser bör justeras ner ytterligare för Attendo. Det är dock svårt att avgöra när tajmingen är rätt. I nuläget presterar Attendo långt under lönsamhetspotentialen i bolaget och det kommer ta tid att vända verksamheten i Finland. Men så länge det inte bjuds på nya negativa överraskningar och tecknen blir allt fler på stabilisering, blir aktien allt mer intressant.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 60 SEK. Visserligen är värderingsmultiplarna relativt höga i närtid, men när lönsamheten väl vänder i Finland bedömer vi att aktiemarknadens fokus kommer skifta till Attendos långsiktiga lönsamhetspotential, där vinsten kan fördubblas inom några år. EBITA-marginalen nådde 10 procent före motgångarna i Finland. Vår bedömning är att det blir svårt att nå den nivån igen. Men med antagandet om en EBITA-marginal på 7 procent och EV/EBITA-multipel på 17x, har aktien potential att dubbleras på några års sikt.

Attendo – tidiga tecken på förbättring i Finland lockar (Köp, riktkurs 60 SEK)

  • Ett av Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i framförallt Sverige och Finland, men även i Norge och Danmark
  • Demografisk utveckling och låg penetration av privata vårdgivare skapar stort strukturellt behov
  • Kostnadsökningar och marginalpress i Finland efter snabb expansionstakt har kraftigt sänkt lönsamheten
  • Omställningsarbete i Finland med bromsad expansion och omförhandlingar ger gradvis effekt under 2020 med vinsttillväxt under andra halvåret
  • Relativt höga värderingsmultiplar i närtid men i takt med att lönsamheten vänder i Finland bör investerarnas fokus skifta mot Attendos långsiktga lönsamhetspotential
  • Köp med riktkurs 60 SEK. Med en återgång till EBITA-marginal på 7 procent och EV/EBITA-multipel på 17x, har aktien potential att dubbleras på några års sikt

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 14 februari kl.11:38.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.