Att tänka på vid återflytt till Sverige

I kölvattnet av coronakrisen vill allt fler svenskar som är bosatta utomlands återvända hem till Sverige. Carnegie Private Bankings skattejurist Sara Zad redogör för vad man bör tänka på vid en återflytt till Sverige från utlandet.

Att flytta tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands i många år kräver förberedelse och planering. Viktigast är att se över sin skattemässiga situation i god tid. Det kan annars innebära ofördelaktiga skattekonsekvenser.

Anknytning till ditt gamla bosättningsland

Det är viktigt att säkerställa att du har följt alla regler och bestämmelser när du lämnat ditt gamla bosättningsland. Har du skrivit ut dig, lämnat in rätt dokumentation för att bryta ditt skattehemvist eller är tanken att du ska vara fortsatt skatteskyldig i det landet? Här behöver man se över vilka tillgångar man ska ha kvar i det gamla bosättningslandet, vissa tillgångar behöver man sälja av innan en hemflytt till Sverige.

Folkbokföring i Sverige – vad behöver man göra?

Du som flyttar till Sverige från utlandet och planerar att bosätta dig här i minst ett år ska i de flesta fall vara folkbokförd här. När du blir folkbokförd i Sverige får du ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en adress. Även ditt civilstånd och eventuell relation till maka eller make, barn och förälder registreras. För att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige måste du anmäla att du har flyttat hit. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor tillsammans med alla de familjemedlemmar som flyttat med dig, även barn.[1]

När du har folkbokfört dig i Sverige kommer andra myndigheter såsom Försäkringskassan att få information om att du är folkbokförd i Sverige. I samband med detta har du rätt till bosättnings- och arbetsbaserade förmåner då du omfattas av svenskt socialförsäkringssystem. [2]

Beskattning i Sverige

Du är obegränsat skattskyldig från och med din ankomstdag till Sverige.[3] Skillnaderna vad gäller beskattning är stora för en person som är obegränsat skattskyldig jämfört med en som är begränsat skattskyldig. Det är därför viktigt att bestämma vilket datum skattskyldigheten förändras. Flyttar du hit i november träder din skattskyldighet in då. Detta kan ske när som helst under året och är således inte knutet till årsskiften. Lagen skiljer också i vissa fall på obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige och obegränsad skattskyldighet på grund av stadigvarande vistelse eller bosättning här i landet, så kallad kvalificerad bosättning. Det är därför inte alltid tillräckligt att enbart konstatera att någon är obegränsat skattskyldig. Det krävs också att man fastställer på vilken grund och vid vilken tidpunkt en eventuell förändring sker. Tänk på att det är din faktiska bosättning som prövas.[4]

Alla inkomster och försäljningar som sker efter att en person har flyttat tillbaka till Sverige kommer normalt sett att utgöra underlag för beskattning i Sverige. Det kan därför exempelvis vara en god idé att se över latenta vinster, valutakursdifferenser, försäljning av eventuella bostäder och andra inkomster såsom pension och bonus som ska tas ut före en eventuell hemflytt. Det kan också vara en god idé att realisera förluster först efter att man flyttat hem för att på så sätt kvitta sina förluster mot eventuella vinster.

Innan en hemflytt ska man se över möjligheterna att teckna ett investeringsparkonto (ISK) alternativt en kapitalförsäkring, svensk eller utländsk. Om försäkringstagare flyttar hem med en utländsk kapitalförsäkring ska man säkerställa att den uppfyller de kvalitativa och kvantitativa kraven uppställda i svensk lagstiftning. Här är det viktigt att ha en inledande dialog med en skattejurist och din svenska bank för att gå igenom helheten.

Det är inte heller ovanligt att Skatteverket under första inflyttningsåret väljer att göra en bosättningsutredning för att säkerställa att din utflytt varit skattemässigt korrekt. Det viktiga är att du inför Skatteverket kan redovisa hur hemflyttat kapital uppstått och att dina inkomster har blivit beskattade utomlands.

Familjerättsliga aspekter – testamenten och äktenskapsförord

Den familjerättsliga aspekten är minst lika viktig. Sitter ni på ett testamente och ett äktenskapsförord som är upprättat enligt regler i ditt gamla bosättningsland behöver dessa dokument ses över. Gäller dessa i Sverige och vad för kopplingar finns kvar i utlandet? Behöver dessa viktiga dokument skrivas om och är det aktuellt med några lagval utifrån nya EU-direktiv?

Olika truster, stiftelsebildningar och bolag som har bildats i lågskatteländer

Det brukar normalt sett vara ofördelaktigt att flytta till Sverige med en trust eller stiftelsebildningar som inte erkänns av svensk lagstiftning. Just innehav av trust vilar på anglosaxisk rättstradition och finns i länder som tillämpar common law. Common law är grunden för rättsordningen ibland annat Australien, England och USA. Dessa rättsbildningar fungerar utmärkt ur ett skatte- och familjerättsligt perspektiv i dessa länder, men i Sverige kan skattekonsekvenserna bli att inkomster beskattas med högsta svenska marginalskatt.  Kommer man fram till att trust eller stiftelsebildningarna inte uppfyller kraven för en svensk familjestiftelse kallas det nullitet och tillgångarna beskattas istället som om tillgångarna ägts privat. Innan en hemflytt behöver man således gå igenom eventuella trusturkund (trust deed) och underliggande dokumentation för att se över de svenska skattekonsekvenserna samt avveckla om det skulle bli aktuellt.[5]

Har ni kvar ett ägande i en fransk SCI (Société Civile Immobilière)? Beskattning av sådana andelar kan bli aktuell när en person innehar en bostad genom att äga andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som i sin tur äger fastigheten. Denna form av ägande förekommer bland annat i Frankrike genom företagsformen SCI. Här kan en försäljning av innehav i SCI beskattas som inkomst från ett handelsbolag.[6]

Personer som har bolag i lågskatteländer även i vissa termer kallad skatteparadis ska även här se över sin struktur. Dessa bolag brukar kallas för ett CFC-bolag (Controlled Foreign Company/Corporation) vilket är en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster. Delägarna blir beskattade i Sverige för sin andel av den utländska juridiska personens överskott, det vill säga med högsta svenska marginalskatt. Tänk på att skatterätten och den internationella lagstiftningen är under ständig utveckling, åtstramning och förändring. Det som var aktuellt innan du flyttade ut behöver inte vara aktuellt vid en hemflytt.[7]


[1] Skatteverket. Flytta till Sverige. Hämtad 2020-08-14.

[2] Försäkringskassan. Försäkrad i Sverige. Hämtad 2020-08-14.

[3] Skatteverket. Skattskyldighet. Hämtad 2020-08-14.

[4] Skatteverket. Tidpunkt för skattskyldighetens förändring. Hämtad 2020-08-14.

[5] Skatteverket. Truster. Hämtad 2020-08-14.

[6] Skatteverket. Beskattning av i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Hämtad 2020-08-14. 

[7] Skatteverket. Beskattning av i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Hämtad 2020-08-14