ABB övertygar mitt i megatrenderna

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Långsiktiga globala trender och decentraliserad koncernstruktur gör ABB till ett starkare bolag som lyfter sina marginaler och kassaflöden. Värderingen är runt tioårssnittet – en uppgradering är motiverad. Köp!

  • Stark kursutveckling, men ABB avancerar på värdestegen.
  • Megatrender kan öka tempot i den organiska tillväxten.
  • Vi räknar med stabilare och strukturellt högre marginaler.
  • Bättre intjäningsförmåga och utfasade projektrisker stärker kassaflödet dramatiskt.
  • Värderas på historiskt snitt och som jämförbara nordiska bolag.
  • Marknaden ser inte de strukturella förändringarna – ännu.
  • Vi rekommenderar Köp med höjd riktkurs 410 SEK.


ABB:s nya plockrobot IRB 365 FlexPicker liknar ett upp- och nedvänt kamerastativ. Den väger 8­6 ­­kilo, monteras i taket och är rörlig i fem axlar. Roboten kan räta upp flaskor som ramlat omkull, sortera paket eller plocka upp nygräddade kex från löpande band och positionera dem i förpackningar, med en precision på bråkdelar av en millimeter, upp till 118 gånger i minuten.

365:an lyfts fram som en av 2022 års innovationer i ABB:s årsredovisning, jämte produkter såsom halvledarkretsbrytare, explosionssäker gasmätare, system för fartygsförvaltning och världens mest kraftfulla laddstation.

Bolaget: Mångsysslare med konsekvens

ABB erbjuder produkter i 100 olika kategorier, från dataanalysplattformen ABB Ability till ”coboten” Yumi (en robot som interagerar med människor). Det mesta som ABB gör har med kraftförsörjning, elmotorer eller automatisering att göra. Koncernen har fyra affärsområden: Electrification (46 procent av försäljningen), Motion (23 procent), Process Automation (19 procent) och Robotics & Discrete Automation (12 procent). Rörelsemarginalerna skiljer sig inte så mycket men är högst i Motion, som är inriktat på elmotorer, motorstyrenheter och generatorer.

Under 2022 omsatte ABB närmare 30 miljarder USD. EBITA-resultatet var runt 3,5 miljarder USD, vilket ger rörelsemarginalen 12 procent. Vid årsskiftet hade ABB strax över 100 000 medarbetare på runt 1 400 arbetsställen.

Tre divisioner (av 20) står tillsammans för lite mer än en tredjedel av omsättningen: Distribution Solutions (kraftnätsteknik), Smart Power (styrsystem för elektrifiering) och Smart Buildings (automatisering och energiförsörjning av byggnader).
70 procent av ABB:s omsättning genereras av produkter, 17 procent av tjänster och resten av system. Europa är viktigaste geografiska marknad, följt av USA och Kina. På de flesta verksamhetsområden tillhör ABB de två-tre globala marknadsledarna.

Tre megatrender som driver organisk tillväxt

ABB:s organiska tillväxt har historiskt motsvarat genomsnittet i en jämförbar bolagsgrupp (med namn som Alfa Laval, Atlas Copco, SKF och branschkonkurrenten Schneider). För att motivera en högre värdering behöver ABB lyfta sin organiska tillväxt. ABB har tidigare inte lyckats så bra med att rida på megatrender som egentligen borde gynna bolaget, men vi ser avsevärt bättre förutsättningar denna gång:

  • Energiomställning: Elektrifiering kommer att slå igenom i allt fler branscher. Antalet elmotorer i världen fördubblas fram till 2040, enligt ABB. Runt hälften av allt bränsle som används av industrin skulle kunna ersättas med el (som i dag bara utgör 20 procent av industrins energiförbrukning). Globalt ökar elförbrukningen i världen från 83 TJ (terajoule) år 2020 till över 250 TJ år 2050, främst från sol och vind, enligt konsultföretaget McKinsey. Investeringarna i kraftnät fram till 2030 ligger långt över det historiska snittet, spår energiorganet IEA. Allt detta är bra för ABB:s stora affärsområden Electrification och Motion, som har högre rörelsemarginaler än koncernen som helhet. Närmare 80 procent av ABB:s verksamhet gynnas enligt vår bedömning av energiomställningen.
  • Energieffektivisering: Fram till 2030 ökar de globala investeringarna i energieffektivisering med närmare 50 procent, enligt IEA. Ofta står fastigheter i centrum: Ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda (ännu inte beslutat) innebär att alla nya byggnader ska vara klimatneutrala från 2028. Smarta, automatiserade hem kan spara energi – sådana lösningar finns i ABB-divisionen Smart Homes. För närvarande växer dock investeringarna i transportsektorn snabbast. Här är effektiviseringspotentialen stor: elmotorer förbrukar 45 procent av all elektricitet i världen. ABB-divisionen Drive Products är specialiserad på reglerteknik som sparar ström genom att optimera varvtal och vridmoment. Andra delar av ABB erbjuder särskilda lösningar för energibolag, hamnar och fartyg. Runt 30 procent av ABB:s verksamhet gynnas av trenden energieffektivisering.
  • Automatisering: En rad faktorer gör det attraktivt för företag att ersätta människor med maskiner: brist på arbetskraft när befolkningar åldras, hårt konkurrenstryck och en regionaliseringstrend utlöst av geopolitisk osäkerhet och läxor från pandemin. När företagen flyttar närmare kunden passar de på att förse sina nya fabriker med den senaste tekniken – en enklare industrirobot kostar bara några hundratusen kronor i ABB:s webbshop. Fram till 2030 ökar investeringarna i robotisering med närmare 23 procent per år inom industri och logistik, enligt konsultfirman BCG. ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation är förstås en vinnare, liksom området Process Automation. Totalt tror vi att denna megatrend gynnar 25 procent av ABB:s verksamhet.

Decentralisering ger marginallyft

En för krånglig affärsmodell och ett huvudkontor som bestämde för mycket skapade ABB:s problem, sade koncernchefen Björn Rosengren i första intervjun kort efter sitt tillträde i mars 2020. Sedan dess har ABB decentraliserats i 20 divisioner som bedriver sina respektive verksamheter med fullt strategi- och resultatansvar, mer snabbfotat och närmare kunderna.

I ABB:s rapporter har engångskostnader för projekt varit en återkommande företeelse, som enligt vår beräkning har kostat upp emot 2 procentenheter i rörelsemarginal 2014–2020. Ett extremt fall var det toppmoderna sydafrikanska kolkraftverket Kusile, världens fjärde största, där ABB stod för automatiseringen och levererade kontroll- och instrumentsystem för 160 miljoner USD – avtalet ingicks 2015. I fjol skickade amerikanska myndigheter en delnota på 460 miljoner USD i böter och viten för den resulterande muthärvan (ABB fick beröm för sin ”extremt samarbetsvilliga inställning”). Kostnaderna för äldre projekt har nu till stor del betats av, projekt­verksamheten skalats ned och risker städats ut. En betydligt större andel av omsättningen härrör från aktiviteter med kortare leveranstider. När ABB på så sätt blir ett mer traditionellt teknikbolag som säljer produkter och tjänster stabiliserar det marginalerna.

För god marginalutveckling i närtid talar också att ABB:s orderstock ökade kraftigt under 2022 (med mellan 16 och 48 procent, beroende på affärsområde) och att en del av dessa uppdrag har lite högre bruttomarginal. Andra bidragande faktorer är en ljusare makromiljö, färre leveransstörningar och övergång till värdebaserad prissättning.

Under 2014–2020 låg ABB:s justerade EBITA-marginal på 10–12 procent, i fjol passerade den bolagets minimimål 15 procent (ett år tidigare än planerat). Många tror att den lågt hängande frukten nu är plockad. Vi är mer optimistiska än konsensus: Om allt går väl når ABB:s marginal 17 procent år 2025.

Med detta följer ett ymnigare och jämnare kassaflöde – ett område där ABB länge legat efter kvalitetsbolagen i sin sektor. Vi bedömer att kvoten mellan det fria kassaflödet och försäljningen framöver ökar från historiska 4–6 procent till 10–12 procent.

M&A och aktieägarvärde: Resan fortsätter

Ombyggnaden av ABB är inte klar – i oktober knoppades högmarginalverksamheten inom turboaggregat av under namnet Accelleron, börsnoterades (i Schweiz) och delades ut till ABB:s aktieägare, som kan glädjas åt en uppgång med över 30 procent. ABB har tillfälligt pausat börsnoteringen av divisionen E-Mobility (laddningslösningar för elfordon), som i februari tog in 325 miljoner CHF i en private placement-runda. Divisionen Power Conversion (kraftomvandling med telekominriktning) ska säljas under andra halvåret. ABB avser också att göra ett halvdussin bolagsköp varje år som kompletterar portföljen. Flera av fjolårets fem majoritetsförvärv var små aktörer inriktade på energiomställningen: amerikanska Incharge Energy säljer laddstationer, indiska Numocity gör mjukvara för hantering av laddstationsnät, österrikiska Aski Energy utvecklar teknik för elektrisk lastbalansering, medan det större företaget Powertech Converter säljer kraftomvandlare för järnvägssektorn. (Dessutom köpte ABB minoritetsposter i en rad andra bolag med anknytning till sådant som laddinfrastruktur, batterier och smarta hus.)

Förutom kursuppgång och Accelleron-avknoppning har ABB:s aktieägare kunnat glädja sig åt diverse aktieåterköp, det senaste lanserat i början av april. Starka framtida kassaflöden och ett relativt lågt kapitalbehov för företagsköp (ABB nämner begränsade bolt on-förvärv) talar för att återköpen fortsätter åtminstone till 2025 – 1,5 miljarder USD per år förefaller som en sannolik volym.

Värdering: Ett övertygande köpläge

Vi bedömer att ABB väsentligt stärker sin intjäningsförmåga, sitt kassaflöde och sina marginaler framöver, samtidigt som bolagets riskexponering minskar. Dagens EV/EBITA-värdering 11,7x på 2024 års prognostiserade vinster är i linje med ABB:s tioårssnitt, och motsvarar ungefär det viktade genomsnittet 12,5x för en jämförelsegrupp med 13 stora nordiska teknikföretag. Trots kursuppgången det senaste halvåret avspeglar värderingen ännu inte att ABB har blivit ett annat, mycket mer intressant bolag. Ett ABB som levererar på våra prognoser hör hemma i ett högre värderingsskikt i jämförelsegruppen, i EV/EBITA-intervallet 13,5–14,5x. En värdering på 14x ger vår nya riktkurs 410 SEK.

Vi rekommenderar fortsatt Köp, och höjer riktkursen från 375 till 410 SEK.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 17 mars 2023 kl. 06:00.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Mer bränsle i tanken
Veckans aktiecase

Mer bränsle i tanken

Lastvagnskoncernen Volvo hanterar lägre volymer väl och försvarar den fina lönsamheten. Värderingen av aktien reflekterar...

Växande värden i norr
Veckans aktiecase

Växande värden i norr

Fastighetsbolaget NP3 kombinerar en fin historik med goda framtidsutsikter. Bolaget lär inte minst gynnas av...

Säkrare kassaflöden
Veckans aktiecase

Säkrare kassaflöden

Förvärvet av Stanley Security pressade Securitas-aktien i nästan två år. Men nu ebbar de negativa...