Att arbeta på Carnegie

Securities

En karriär inom Securities är mycket varierande med stora möjligheter inom en rad olika specialistfunktioner. 

Vårt analysteam är ett av de högst rankade i världen när det gäller analys av nord­iska bolag. Det tillhandahåller djupgående analyser av företag och branscher samt ger aktierekommendationer och strategisk rådgivning. Inom analys bedrivs arbetet oftast i team om två till tre personer som ansvarar för bolagen inom en specifik bransch. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen i internationella konkurrenter till de bolag de har bevakning på. Arbetet innebär att analytikern har ett stort eget ansvar för värderingsarbetet och utformandet av analysen, samt att analytikern deltar i både kundmöten och möten med ledningarna i Sveriges största bolag. Kunderna är i huvudsak institutionella kapitalförvaltare i olika former. Det är en utpräglat entreprenöriell del av finansbranschen då analytikern personligen rankas av kunderna och därför styrs kar­riären av hur uppskattad analytikern är snarare än hur lång arbetslivserfarenhet han eller hon har.

Sales/Sales trading teamen (aktiemäkleriet) ansvarar för att hålla en löpande kontakt med portföljförvaltarna hos kunderna och för att genomföra kundernas ordrar i aktiemarknaden. Aktiemäklarens roll är att vara spindeln i nätet i kontakterna med Securites kunder. Dialogen handlar om såväl kundens hela portföljsammansättning som rekommen­dationer avseende enskilda aktier. Som Sales trader genomför du kundernas ordrar (execution) i aktiemarknaden.

Investment Banking

Carnegies starka marknadsposition inom Investment Banking och affärsflöde innebär att du får en snabb erfarenhetsmässig utveckling.

Inom Mergers & Acquisitions samt Equity Capital Markets bedrivs arbetet i transaktionsteam, vanligtvis bestående av en kundansvarig, en projektledare samt en eller flera analytiker.

Den kundansvariga personen har övergripande ansvar för alla kontakter med kunden och den aktuella transaktionen. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakter med befintliga kunder och identifiering och bearbetning av nya kunder.

Projektledarens uppgift är att leda transaktionsteamets arbete och koordinera kontakterna med kunden, potentiella investerare eller motparten i transaktionen samt andra rådgivare.

Arbetsuppgifterna för en analytiker innefattar analys av företag och branscher, företagsvärdering samt framtagande av presentations-material, prospekt samt annan dokumentation. Arbetet innebär, på ett tidigt skede, kontakter med kunder, andra rådgivare samt potentiella investerare

Private Banking

Inom Carnegie Privatbank arbetar både generalister och specialister. Våra rådgivare och mäklare har ansvar för att kunderna blir väl omhändertagna och får de produkter och tjänster de har bäst behov av. Till sin hjälp har de rådgivarassistenter och alla de specialistfunktioner som finns inom Privatbanken.

Vi erbjuder helhetsförvaltning för större privatpersoner, stiftelser samt mindre företag. 

Våra rådgivare har helhetsansvaret för att kundens behov blir tillfredställda enligt den överenskommelse vi har med varje enskild kund. Rådgivarna rådger kunderna inom alla tillgångsslag, tillhandahåller både diskretionär (via IS) samt rådgivande förvaltning. Rådgivaren har alltid det formella kundansvaret.

För de aktiva aktiekunderna är aktiemäklarna den centrala kontaktpunkten. Mäklarna har tät kontakt med kunderna och har hela Carnegies analysavdelning i ryggen när de diskuterar affärer. Vi har även egna analytiker på Privatbanken som producerar affärsförslag speciellt anpassade för våra kunder.

Vi har en juristavdelning som arbetar med både civilrättsliga och skatterättsliga frågor. De hjälper våra kunder med allt från bolagsstrukturer till deklarationer och testamenten. Våra försäkringsexperter arbetar med kundernas privata och tjänsterelaterade pensionssparande. 

Investment Strategy arbetar med makroekonomisk analys och investeringsstrategier. Avdelningen följer noggrant alla de händelser som påverkar värdepappersmarknaderna och drar slutsatser för våra kunders räkning. Allokering på strategisk och taktisk nivå görs i kundernas portföljer.

IS ansvarar för all diskretionär förvaltning inom Privatbanken.

Client Management bistår affärsområdena med tjänster relaterade till kundernas depåer/konton hos Carnegie.

Business Support

För att skapa förutsättning till effektiva processer och driva företaget framåt i alla led, är det viktigt med driven och kompetent personal på alla våra avdelningar. Det är av yttersta vikt för Carnegie att vara compliant och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare och kunder på alla plan.

För att kunna ge bästa möjliga rådgivning till våra kunder behövs ständigt kompetenta specialister inom följande områden:  

IT – arbetar med koncernens gemensamma IT-system och digital utveckling.

Human Resources – rekrytering, employer branding, kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönehantering och förmåner.

Kreditavdelningen – ansvarar bland annat för den svenska kreditverksamheten.

Financial Control – som ansvarar för Carnegiekoncernens legala rapportering, redovisning och skattefrågor.

Treasury – ansvarar för och hanterar det löpande likviditetsbehov som uppstår i Carnegies verksamhet. Reconciliations utgör en viktig kontrollfunktion mot bakgrund av det stora antalet transaktioner som Carnegies verksamhet medför.

Legal – har det övergripande ansvaret för koncernens samtliga interna legala frågor och biträder samtliga affärsenheter med sin expertis.

Compliance – arbetar med att aktivt stödja affärsverksamheten och ledningen för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler samt ansvarar för kvalitetssäkring och implementering av interna regler.  

Internservice
 – består av kontors- och fastighetsservice och en servicemedveten reception med restaurang.

Operations – den operationella verksamheten bestående av Middle Office, Settlement, Backoffice, Corporate Actions, Fund Administration and Portfolio Services, Account Services, Payments.